Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Софтуерни технологии

Софтуерни технологии

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. Силвия Илиева
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 71 71 27; 971 04 00
E-mail: sylvia@acad.bg


Магистърската програма по Софтеурни технологии (СТ) е разработена в съответствие с изискванията на ACM/IEEE Computing Curricula of Software Engineering. Програмата обединява широк спектър от знания в актуалните аспекти на софтуерните технологии. Програмата е с продължителност 3 семестъра, като последният семестър е предвиден за разработване на дипломен проект. Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с БАИТ, БАССКОМ и водещи софтуерни фирми (Rila Solutions, IBM, SAP labs и др.). Студентите могат да използват специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Софтуерните технологии.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват бакалаври завършили специалност Информатика или сходна специалност. За бакалаври от други специалности се предвижда допълнителен семестър от приравнителни курсове. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии.


Цел на програмата

Програмата е съставена с оглед на придобиване на познания, практически умения и способности за най-ефективно и успешно навлизане на студентите в бързо развиващия се актуален клон на съвременните технологии – софтуерните технологии.

Целта на програмата е студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи; да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане комплексни софтуерни решения за различни области – за управление на разпределени изчислителни ресурси, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, Интернет приложения и други; да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи за бизнеса.


Реализация на студентите, които са завършили програмата:

Завършилите магистри ще могат да заемат всяка позиция в организациите, разработващи софтуерни системи. В бизнес организации или в публичната администрация – като аналитици, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други. Те ще бъдат подготвени в областта на математическите и компютърните науки и със задълбочени познания и умения във областта на софтуерните технологии.


Обща характеристика на завършващите студенти

Програмата по Софтуерни технологии и е насочена към подготовката на новата генерация аналисти, проектанти, разработчици, тестери, отговарящи за качеството, ръководители на проекти в съвременните софтуерни системи в областта на традиционните, разпределените и мрежовите системи и мобилните комуникации.

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение и съдържание курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените многослойни програмни системи. Ще бъдат основно разгледани отделните фази от процеса на разработка на сложни софтуерни системи, както и съвременни методи и средства за изграждане на приложения и интегрирането помежду им. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят програмните среди и средства за разработка на модули и цялостни системи, както и да приложат на практика получените знания в рамките на курсови задачи и проекти.

Ще имат професионална компетентност и умения за проектирането и управлението на разработването на софтуерни системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната индустрия.


Общи умения

Завършващите магистърската програма по Софтуерни технологии трябва да са компетентни да:

 • демонстрират знание и разбиране на съществените факти, концепции, принципи и теории, които са свързани с информатиката и особено със софтуерните технологии;
 • използват това знание и разбиране при проектирането на софтуерни системи с ясна представа за предимствата и недостатъците на различните варианти на проектиране;
 • идентифицират и анализират критерии и спецификации, които са подходящи за решаването на конкретни проблеми;
 • прилагат подходящи теория, практики и средства за специфицирането, проектирането, реализирането и оценяването на компютърните и информационните технологии.


Практически умения

Завършващите магистърската програма по Софтуерни технологии трябва да придобият способности да:

 • специфицират, проектират и реализират софтуерни системи
 • работят в софтуерни проекти като изпълнители и ръководители
 • оценяват софтуерните системи
 • събират и прилагат нова информация от различни видове източници, като учебници, ръководства, Интернет
 • прилагат и разбират принципите и ролята на съвременните софтуерни интерфейси при проектирането и реализирането на системи, съдържащи софтуер като част от тях


Допълнителни умения

Тези умения не засягат пряко свързани с компютрите области от знанието. Те са средство за удовлетворяване на общите интереси на студентите в областта на компютрите. Тези умения включват способност да:

 • правят кратки и ясни презентации пред различни аудитории за технически проблеми и решенията им;
 • работят ефективно като член на екип от разработчици;
 • разбират и обясняват качествените измерения на проблем;
 • управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения.


Обосновка за необходимостта и перспективи за реализация на подготвяните специалисти

Maгистърската програма по Софтуерни технологии включва широк спектър от курсове в областта на съвременните технологии за изграждане такива комплексни софтуерни решения като системите за управление на разпределени изчислителни ресурси, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, Интернет приложения и други. Същевременно тя дава необходимите познания за управлението на сложни и големи софтуерни проекти.

Бъдещите магистри по Софтуерни технологии ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятени проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните световни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни компютърни и информационни системи.


Примери от най-добрата европейска и световна практика

При съставянето на програмата за използвани ключови примери от световната практика в областта на обучението по софтуерни технологии. Пример за това е IEEE Computer Society/ACM, Computer Engineering Body of Knowledge, 2004,


Използвани материали

1. Computing Curriculum – Software Engineering, IEEE Computer Society / ACM, Public Draft 1, July 17, 2004

2. CCSE, Computing Curricula of Software Engineering, http://sites.computer.org/ccse/


Действия към документ