Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК

ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК

за изпита за магистърските програми по специалност Информатика (без Логика и алгоритми и Електронно обучение)

1. Компютърни архитектури. Организация на централен процесор
2. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация
3. Крайни автомати. Регулярни изрази
4. Компютърни мрежи. Еталонен модел
5. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги
6. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси
7. Основни типове операционни системи. Файлови систем, тяхната логическа организация и физическо представяне
8. Бази от данни и СУБД. Релационни БД. Релационна алгебра и релационно смятане
9. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури
10. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове, оператори, обекти, наследяване, полиморфизъм
11. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Реализация. Основни операции
12. Структури от данни, използвани в Изкуствения интелект. Търсене в дълбочина и ширина. Евристично търсене
13. Експертни системи. – основни принципи на изграждане и функциониране
14. Семантични мрежи и фреймове. Планиране
15. Семантична характеризация на логическите програми. Минимален Ербранов модел
16. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране (ФП). Модели за оценяване на изрази във ФП. Процедури от по-висок ред. Работа със списъци
17. Графични файлови формати
18. Векторно и пикселно представяне на обектите. Попикселно построяване на отсечка, окръжност, елипса
19. Алгоритми за отсичане от изпъкнал многоъгълник. Екранно отсичане
20. Запълване на многоъгълник

По посочената тематика се провежда тест.

Литература:
1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна математика. Наука и изкуство, София, 1984.
2. М. Нишева, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Интеграл, Добрич, 1995.
3. Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част I. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
4. Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране. ВИРТЕХ, София, 2000.
5. Ю. Чарняк, Д. Макдермот. Увод в изкуствения интелект. СОФТЕX, София, 1997.
6. П. Джаксън. Увод в експертните системи. СОФТЕX, София, 1999.
7. Л. Николов. Операционни системи. Ciela, София, 1998.
8. М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002.
9. В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
10. M. Toдорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Ciela, София, 2001.
11. D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1997.
12. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1996.
13. D. F. Rogers. Procedural Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill, 1998.

Действия към документ