Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини 2011/2012 уч.г., летен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2011/12 уч. г., летен семестър

 Последна актуализация - 28 февруари 2012 г.*

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД.
Ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива !

1. Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма.

2. При различие между информацията в таблицата и в анотацията (наименование, лектор), актуално е даденото в таблицата.

 

 
Маг. програма Дисциплина Преподавател титуляр Забележка
1 РСМТ ESX/ESXi Сървърна виртуализация гл.ас. Георги Георгиев  
2 ИзчИнф MATLAB и прилож. в числените методи доц. Никола Найденов с бакалаври
3 РСМТ WAP&WML&XHTML  доц. Васил Георгиев с бакалаври
4 ЕбЕу Административно управленски технологии за съвместна работа с електронни и хартиени документи д-р Славчо Манолов  
5 РСМТ Администриране и управление на Oracle бази данни Севар Сапарев,
Димитър Георгиев - HP GDC
 
6 ДСиТЧ Алгебрична топология и диференциални форми проф. Рони Леви  
7 КГ Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD) гл.ас. Красимира Влъчкова  
8 БМИ Анатомия и физиология на човека доц. Радой Иванов  
9 РСМТ Архитектури, ориентирани към услуги и уеб услуги доц. Силвия Илиева  
10 ИИнт (факултативна) Бази от данни доц. Калинка Калоянова с бакалаври КН 3 к. - задълж.
11 БМИ, МР Биомедицинска роботика доц. Антоний Попов  
12 Опт Вариационни методи в хилбертови пространства доц. Милен Иванов  
13 Опт Вариационно смятане с приложение в икономиката доц. Огнян Христов  
14 УМФ Визуализация с Maple и MathLab при ЧДУ доц. Г. Дачев  
15 РСМТ Виртуализация и Cloud Computing гл.ас. Георги Георгиев  
16 ВСспец, ВСнесп, ММИинф, ММИ Времеви редове доц. Весела Стоименова  
17 ЗИКСМ Въведение в криптография и кодове за защита ст.н.с. I д-р Нина Синягина  
18 БМИ, ИИнт, ИС, КГ, МР Географски информационни системи доц. Антоний Попов с бакалаври ИС 4 к.
19 УМФ Гранични задачи за  нелинейни елиптични уравнения доц. М. Каратопраклиева  
20 ЛА-инф, ЛА-матем Дескриптивна теория на множествата гл.ас. д-р Христо Ганчев  с бакалаври
21 РСМТ Дизайн на мрежова инфраструктура гл.ас. Георги Георгиев  
22 ДСиТЧ Динамични системи доц. Огнян Христов с бакалаври
23 РСМТ Директорийни услуги гл.ас. Георги Георгиев  
24 ММИ.инф, ММИ Европейски практики в застраховането доц. Пламен Ялъмов  
25 ИИнт Експертни системи доц. Мария Нишева  
26 ДСиТЧ Експоненциални суми в теорията на числата проф. Дойчин Толев с бакалаври
27 ММИинф, ММИ Животозастраховане доц. Йордан Йорданов  
28 ИИнт, ИС, ММИинф Извличане на закономерности от данни доц. Генадий Агре  
29 СТ Извличане на знания от данни
Актуализирана анотация
доц. Иван Койчев
30 ИИнт, БМИ, РСМТ, СТ Извличане на информация
Актуализирана анотация
доц. Иван Койчев
31 РСМТ Изграждане и администриране на Майкрософт Активна директория гл.ас. Георги Георгиев  
32 Опт Изпъкналост и диференцируемост в банахови пространства доц. Надежда Рибарска с бакалаври
33 ВСспец, ВСнесп Изследване на операциите 2 проф. Никола Янев  
34 РСМТ Инсталиране и управление на сървери в клъстер гл.ас. Георги Георгиев  
35 ЗИКСМ Информационна защита проф. д.т.н Цветан Семерджиев  
36 ИИнт Кинематика и динамика на роботи проф. Любомир Лилов  
37 ДиАС Кодиране доц. Николай Манев
доц. Евгения Великова
 
38 РСМТ Конфигуриране, администриране и управление на MS Exchange сървър Любомир Спасов,
Григор Тодоров - HP GDC
 
39 ДиАС Криптография проф. Иван Ланджев  
40 РСМТ Линукс системно и мрежово администриране  Георги Найденов  
41 ЕбЕу Маркетингов мениджмънт д-р Ваня Сланчева-Банева  
42 ИМиММ, ИзчИнф Математически модели и изчислителен експеримент проф. Стефка Димова  
43 ИзчИнф Математическа текстообработка - практикум гл.ас. Венелин Черногоров с бакалаври
44 ММИ.инф, ММИ Математическа теория на риска доц. Леда Минкова  
45 УМФ Математически модели в механиката на непрекъснатите среди ст.н.с. Й. Иванова,
ст.н.с. С. Славчев
 
46 СТ Методология на изследователската работа (Research methodology) гл.ас. Александър Димов  
47 Опт Многозначни изображения и диференциални включвания доц. Цанко Дончев  
48 ВСспец, ВСнесп, ММИинф, ММИ Модели на смъртност доц. Весела Стоименова с бакалаври
49 ЗИКСМ Моделиране на защитени взаимодействия в компютърните системи проф. д.н. Веселин Целков  
50 ЕбЕу
Мрежова и информационна сигурност
ОТПАДА
д-р Славчо Манолов  
51 ЗИКСМ Мрежова и системна администрация проф. д.т.н Христо Кабакчиев  
52 ИМиММ Нелинейни математически модели проф. Стефка Димова  
53 ВСспец, ВСнесп.-2 курс, ММИинф, ММИ Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития доц. д-р Нейко Нейков  
54 ДСиТЧ Обща теория на относителността доц. Ангел Живков с бакалаври
55 ВСспец, ВСнесп Основи на изчислителната биология проф. Никола Янев  
56 ИМиММ, ДиАС, ИзчИнф Паралелни алгоритми  проф. дмн Светозар Маргенов  
57 РСМТ Паралелно програмиране с MPI гл.ас. д-р Стоян Писов  
58 РСМТ Планиране и проектиране на мрежови услуги в/с Майкрософт Активна директория гл.ас. Георги Георгиев  
59 КГ Планиране на движения в сложна среда доц. Антоний Попов  
60 СТ, ЕбЕу, ТПиИИТ Правни аспекти на информационните технологии д-р Георги Димитров  
61 РСМТ Практикум Cisco академия 3 доц. Красен Стефанов  
62 РСМТ Практикум Cisco академия 4 доц. Красен Стефанов  
63 ММИ.инф, ММИ Практикум по Математически финанси доц. Леда Минкова,
Петър Радков
 
64 ТПиИИТ, ЕбЕу Предприемачество "Учебна компания" доц. Петко Русков,
Милена Стойчева
 
65 ИИнт Препоръчващи системи ас. Милен Чечев  
66 БМИ Приложен софтуер доц. Антоний Попов  
67 ЛА-инф, ЛА-матем, ИИнт Приложения на крайните автомати доц. д-р Стоян Михов  
68 МР Разпознаване на образи доц. Димо Димов  
69 БМИ, РСМТ Разпределени ИТ архитектури доц. Васил Георгиев с бакалаври ИС 2 к. - задълж.
70 ДСиТЧ Риманова геометрия - избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 2 проф. Стефан Иванов с бакалаври
71 ВСспец, ВСнесп-2 к Семинар по вероятности и статистика гл.ас. Емил Каменов,
ас. Нина Даскалова
 
72 ДиАС Семинар по дискретни и алгебрични структури 1  доц. Красимир Манев
доц. Евгения Великова
 
73 ММИ, ММИ.инф Семинар по Математическо моделиране  проф. Стефка Димова,
доц. Леда Минкова
 
74 ВСспец, ВСнесп Семинар по Математическо моделиране във финансите доц. д-р Дончо Дончев  
75 ЛА-инф, ЛА-матем Семинар по некласически логики 2 проф. д-р Тинко Тинчев  
76 ИИнт Семинар по Семантични технологии и семантични мрежови услуги доц. М. Нишева  
77 ММИ, ММИ.инф Семинар по финансова математика доц. Леда Минкова  
78 ЕбЕу Сигурност на електронния бизнес доц. Камен Спасов,
Людмил Аначков
 
79 ЗИКСМ Системи за откриване и предотвратяване на прониквания ст.н.с. I д.м.н Евгени Николов  
80 ЕбЕу Системи за управление на фирмената дейност д-р Румяна Антонова  
81 РСМТ Системи с паралелна обработка доц. д-р Васил Георгиев с бакалаври КН 3 к. - задълж.
82 УМФ Случайни процеси доц. М. Божкова с бакалаври
83 ИМиММ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ проф. Недю Попиванов с бакалаври
84 ИМиММ, ИзчИнф Софтуер за научни изчисления доц. Маргарита Спиридонова  
85 Опт Софтуер за оптимизация Е. Келеведжиев  
86 СТ, РСМТ Софтуерни шаблони за проектиране доц. Боян Бончев прием след входен тест на 14.02, 15.02. и 16.02 **
87 ММИ, ММИ.инф Социално-икономическо моделиране проф. Светослав Марков  
88 ВС несп, 2 курс Стаж доц.  Марусия Божкова  
89 ВСспец, ВСнесп Стохастични числени методи и симулации проф. д-р Анета Караиванова  
90 ДСиТЧ Структури върху гладки многообразия доц. Симеон Замковой  
91 ДСиТЧ, ДиАС Теория на Галоа доц. Пламен Сидеров с бакалаври
92 ДиАС Теория на групите проф. Керопе Чакърян  
93 Опт Теория на екстремалните задачи доц. Цветомир Цачев  
94 ДСиТЧ Теория на калибровъчните полета гл.ас. Петко Николов/ФзФ  
95 ЛА-инф, ЛА-матем Теория на моделите проф. д-р Тинко Тинчев
доц. д-р Александра Соскова 
 
96 ММИ.инф, ММИ, Опт Теория на нелинейните системи Михаил Кръстанов  
97 ЛА-инф, ЛА-матем Теория на рекурсията проф. дмн Иван Сосков 
гл.ас. д-р Мария Соскова 
гл.ас. д-р Христо Ганчев
 
98 УМФ Теория на топло и масообмен ст.н.с. С. Славчев  
99 СТ Тестване на софтуерни системи гл.ас. Десислава Антонова  
100 ЕбЕу, СТ Технологично предприемачество в информационните технологии доц. Петко Русков,
Проф. Марк Харис
 
101 ДиАС, ДСиТЧ Увод в комутативната алгебра доц. Пламен Сидеров с бакалаври
102 ИзчИнф Уеб базирани изчисления доц. Евгения Попова  
103 РСМТ Унифицирани комуникации Григор Тодоров - HP GDC  
104 ТПиИИТ Управление и иновации на бизнес процеси доц. д-р Петко Русков  
105 ЕбЕу, ТПиИИТ Управление на взаимоотношенията с клиентите доц. д-р Камен Спасов  
106 ЕбЕу Управление на проекти доц. Камен Спасов,
Цоло Цолов
 
107 ТОМИ Училищен диалогов софтуер по математика гл.ас. Ридван Исуфов  
108 ММИ, ММИ.инф Финансова математика доц. Леда Минкова  
109 ВСспец, ВСнесп-2 к Финансова математика 2 доц. Дончо Дончев  
110 КГ Фрактална геометрия доц. Милко Такев  
111 Опт Функционален анализ доц. Надежда Рибарска с бакалаври
112 ИМиММ Хидродинамика проф. Стефан  Радев  
113 ИМиММ Числени методи доц. Лозко Милев с бакалаври И 2 к. - задълж.
114 ММИ Числени методи и приложения доц. Татяна Черногорова  
115 ИзчИнф, ИМиММ Числено интегриране проф. дмн Гено Николов с бакалаври

ИС, ИТУ Системи за управление на бизнеса
доц. Калинка Калоянова


ММИ, ММИ-инф. Оценка на риска в застраховането
Марионела Колева
Живка Славкова


РСМТ      
Мобилни комуникации
проф. Христо Кабакчиев

БМИ      

Методи на медицинската физика
доц. Върбан Савов

 

 **Входният тест (с общи въпроси от ООП) за изборния курс за магистри по СТ и РСМТ по Софтуерни шаблони за проектиране при доц. Боян Бончев ще се проведе на 14.02, 15.02 и 16.02 от 15 до 16 часа в бл. 2 (БАН), зали 303 и 306.

 

Действия към документ