Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини 2010/2011 г., летен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2010/11 уч. г., летен семестър

Последна корекция* - 28.02.2011 г.

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата), коригирани са параметри за вече въведени ИД или са отпаднали ИД - ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

1. Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма.

2. При различие между информацията в таблицата и в анотацията (наименование, лектор), актуално е даденото в таблицата.


маг.програма Реална дисциплина Звание Преподавател титуляр забележка
1 ИТУ, РСМТ WAP&WML&XHTML   Заб. доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври
2 РСМТ Администриране и управление на Oracle бази данни
Красимир Димитров
3 ЕбЕу Административно управленски технологии за съвместна работа с електронни и хартиени документи д-р Славчо Манолов
4 ДиАС, ММФ Алгебрична теория на числата гл.ас. д-р Борис Василев Коцев с бакалаври
5 КГ Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD) гл.ас. Красимира Влъчкова Александрова
6 БМИ Анатомия и физиология на човека доц. Радой Иванов Иванов
7 РСМТ Архитектури, ориентирани към услуги и уеб услуги доц. д-р Силвия Христова Илиева
8 БМИ, ИИнт., ИС Бази от данни (факултативна) доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова с бакалаври
9 БМИ, МР Биомедицинска роботика доц. д-р Антоний Тодоров Попов
10 УМФП Визуализация с Maple и MathLab при ЧДУ доц. д-р Гено Даков Дачев
11 РСМТ Виртуализация и Cloud Computing гл.ас. Георги Иванов Георгиев
12 ВС, ММИ Времеви редове гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова
13 ЗИКСМ Въведение в криптография и кодове за защита ст.н.с. I д-р Нина Василевна Синягина
14 БМИ, ИИнт, ИС, КГ, МР Географски информационни системи доц. д-р Антоний Тодоров Попов
15 ММИ Дериватни инструменти и пазари акад. д.м.н Иван Петков Попчев
16 ЛА-инф, ЛА-матем. Дескриптивна теория на множествата. Съвременни проблеми гл.ас. д-р Христо Александров Ганчев
17 ДиАС Дизайн и анализ на алгоритми доц. д-р Красимир Неделчев Манев
18 УМФП Дизайн и анализ на софтуерни архитектури доц. д-р Димитър Йорданов Биров
19 РСМТ Дизайн на мрежова инфраструктура гл.ас. Георги Иванов Георгиев
20 РСМТ Директорийни услуги гл.ас. Георги Иванов Георгиев
21 ММИ Европейски практики в застраховането доц. д-р Пламен Йорданов Ялъмов
22 ИИнт. Експертни системи доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова
23 НОЕиИТ Електронни състояния в наноразмерни структури доц. д-р ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ГРЪНЧАРОВА
24 ИИнт, ИС, ИТУ Извличане на закономерности от данни ст.н.с. д-р Генадий Павлович Агре
25 СТ Извличане на знания от данни доц. д-р Иван Колев Койчев
26 БМИ, ЕлОб, ИИнт, РСМТ, СТ Извличане на информация доц. д-р Иван Колев Койчев
27 РСМТ Изграждане и администриране на Майкрософт Активна директория гл.ас. Георги Иванов Георгиев
28 ВС Изследване на операциите 2 проф. д-р Никола Иванов Янев
29 ЛА-инф, ЛА-матем Изчислимост и случайност ст.ас. д-р Мария Иванова Соскова
30 РСМТ Инсталиране и управление на сървери в клъстер гл.ас. Георги Иванов Георгиев
31 ЗИКСМ Информационна защита проф. д.м.н Цветан Семерджиев
32 ИИнт Кинематика и динамика на роботи проф. д.м.н Любомир Кръстев Лилов
33 ДиАС Кодиране доц. д-р ст.н.с. II д-р Евгения Димитрова Великова Бандова Николай Лазаров Манев
34 ЕлОб Компютърна графика в обучението доц. д-р Павел Христов Бойчев
35 РСМТ Конфигуриране, администриране и управление на MS Exchange сървър
Любомир Спасов Григор Тодоров
36 ДиАС Криптография проф. д.м.н Иван Ланджев
37 РСМТ Линукс системно и мрежово администриране
Георги Найденов
38 ЛА-инф, ЛА-матем Логики за контакт и близост проф. д.м.н Димитър Иванов Вакарелов
39 ЕбЕу Маркетингов мениджмънт
Ваня Асенова Сланчева Банева
40 ММИ Математическа теория на риска доц. д-р Леда Димитрова Минкова
41 ИМиММ Математически модели и изчислителен експеримент проф. д.м.н Стефка Николаева Димова
42 УМФП Математични модели в механиката на непрекъснатите среди ст.н.с. I д.м.н Йорданка Александрова Иванова
43 ЛА-инф, ЛА-матем Метод на форсинга и метод на приоритета: модификации гл.ас. д-р Христо Александров Ганчев
44 СТ Методология на изследователската работа (Research methodology) доц. д-р Олга Илиева Георгиева
45 ИМиММ Механика на непрекъснатите среди проф. д.м.н Цоло Петров Иванов
46 ВС, ММИ Модели на смъртност гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова с бакалаври
47 ЗИКСМ Моделиране на защитени взаимодействия в компютърните системи ст.н.с. д-р Веселин Ценов Целков
48 УМФП Моделиране на бизнес процеси и корпоративни архитектури доц. д-р


Димитър Йорданов Биров
Стоян Боев, Веселин Стоянов, Елина Сурова, Сибила Костова-Толева

49 ЗИКСМ Мрежова и системна администрация проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев
50 УМФП Напълно нелинейни частни диференциални уравнения от втори ред - метод на характеристиките акад. д.м.н Петър Радоев Попиванов
51 ИМиММ, УМФП Нелинейни математически модели проф. д.м.н Стефка Николаева Димова
52 ЛА-инф, ЛА-матем Непротиворечивост и независимост в теория на множествата доц. д-р Тинко Величков Тинчев
53 ИИнт Облачни приложения и архитектури доц. д-р Димитър Йорданов Биров
54 ВС, ММИ Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития ст.н.с. I д.м.н Нейко Матеев Нейков
55 ВС Основи на изчислителната биология проф. д-р Никола Иванов Янев
56 ДиАС, ИМиММ Паралелни алгоритми проф. д.м.н Светозар Димитров Маргенов
57 РСМТ Паралелно програмиране с MPI доц. д.фз.н. АНА ЙОВКОВА ПРОЙКОВА
58 РСМТ Планиране и проектиране на мрежови услуги в/с Майкрософт Активна директория гл.ас. Георги Иванов Георгиев
59 ЕбЕу, СТ, ТПиИИТ Правни аспекти на информационните технологии д-р Георги Георгиев Димитров
60 ЗИКСМ, РСМТ Практикум Cisco академия 3 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
61 ЗИКСМ, РСМТ Практикум Cisco академия 4 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
62 ММИ Практикум по Математически финанси доц. д-р Леда Димитрова Минкова
63 ЕбЕу, ТПиИИТ Предприемачество "Учебна компания" доц. д-р Петко Русков Русков
64 ММФ Представяния на компактни групи на Ли доц. д-р Богдан Тодоров Александров с бакалаври
65 БМИ Приложен софтуер  Заб. доц. д-р Антоний Тодоров Попов
66 ММФ Приложение на групите на Ли в диференциалните уравнения ст.ас. д-р Богдана Атанасова Георгиева с бакалаври
67 ЛА-инф, ЛА-матем Приложения на крайните автомати ст.н.с. д-р Стоян Милков Михов
68 ИТУ Програмиране на информационно технологични услуги 2 доц. д-р Евгений Христов Кръстев
69 ЕлОб Програмиране с .Net/C# ас. Милен Йорданов Петров
70 МР Разпознаване на образи ст.н.с. II д-р Димо Тодоров Димов
71 БМИ, РСМТ Разпределени ИТ архитектури доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври ИС - задълж.
72 РСМТ Разпределени софтуерни архитектури (Програмиране на разпределени, паралелни и системни приложения) доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври СИ - задълж. (с името в скобите)
73 ММФ Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране проф. д.м.н Стефан Петров Иванов с бакалаври
74 ВС Семинар по Вероятности и статистика ст.ас. ас. Емил Петков Каменов Нина Руменова Даскалова
75 ММФ Семинар по Геометрия и математична физика 2 доц. д-р Васил Валдемаров Цанов с бакалаври
76 ДиАС Семинар по дискретни и алгебрични структури 2 доц. д-р доц. д-р Красимир Неделчев Манев Евгения Димитрова Великова Бандова
77 ММИ Семинар по Математическо моделиране проф. д.м.н. доц. д-р Стефка Николаева Димова
Леда Димитрова Минкова

78 ИИнт Семинар по Семантични технологии и семантични мрежови услуги доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова
79 ЗИКСМ Системи за откриване и предотвратяване на прониквания ст.н.с. I д.м.н Евгени Христов Николов
80 ИТУ Системи за управление на бази от данни (Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД 2) доц. д-р Владимир Тодоров Димитров с бакалаври ИС - задълж.
81 РСМТ Системи с паралелна обработка доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври КН - задълж.
82 ИМиММ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ проф. д.м.н Недю Иванов Попиванов с бакалаври
83 ММИ Социално-икономическо моделиране ст.н.с. I д.м.н Светослав Маринов Марков
84 ТОМИ Специализиран софтуер за обучение по информатика ст.ас. Ридван Мустафов Исуфов
85 ИС/2 к. несп. Стаж доц. д-р Владимир Тодоров Димитров
86 ВС Стохастични числени методи и симулации ст.н.с. II д-р Анета Недева Караиванова
87 ИТУ Стратегии за разработка на информационно технологични услуги доц. д-р
      
Калинка Михайлова Калоянова,
Ангел Кънчев

88 ДиАС Структури от данни 2  Заб. доц. д-р Красимир Неделчев Манев с бакалаври
89 ЕлОб Създаване и оценяване на тестове гл.ас. Евгения Петрова Ковачева
90 ДиАС Теория на Галоа доц. д-р Пламен Николов Сидеров с бакалаври
91 ДиАС Теория на групите проф. д.м.н Керопе Бартев Чакърян
92 ММИ Теория на капиталовите пазари проф. д.м.н Рачо Тодоров Денчев интензивно
93 ЛА-инф, ЛА-матем Теория на моделите доц. д-р доц. д-р Тинко Величков Тинчев
Александра Андреева Соскова

94 ММИ Теория на нелинейните системи ст.н.с. II д.м.н Михаил Иванов Кръстанов
95 УМФП Теория на топлообмена и масообмена ст.н.с. II д-р Славчо Георгиев Славчев
96 СТ Тестване на софтуерни системи н.с. д-р Десислава Георгиева Петрова-Антонова
97 ЕбЕу, СТ Технологично предприемачество в информационните технологии доц. д-р Марк Харис Петко Русков Русков
98 ДиАС, ММФ Увод в комутативната алгебра доц. д-р Пламен Николов Сидеров с бакалаври
99 ЕлОб
Уеб интерфейс към бази от данни
ОТПАДА
доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
100 ЕлОб Уеб-базирана мултимедия в електронното обучение гл.ас. Евгения Петрова Ковачева
101 ТОМИ Управление в образованието ст.ас. Ирина Здравкова Вутова
102 ЕбЕу, ТПиИИТ Управление на бизнес процеси доц. д-р Петко Русков Русков
103 ЕбЕу, ИТУ, ТПиИИТ Управление на взаимоотношенията с клиенти доц. д-р Камен Боянов Спасов
104 ЕлОб, НОЕиИТ Управление на знанието доц. д-р Елисавета Василева Гурова с бакалаври
105 НОЕиИТ Управление на проекти доц. д-р Елисавета Василева Гурова
106 ЕбЕу, ТПиИИТ Управление на проекти доц. д-р Петко Русков Русков
107 ЕлОб Управление на проекти в областта на електронното обучение ас. Албена Емилова Антонова
108 ВС, ММИ Управление на риска акад. д.м.н Иван Петков Попчев интензивно
109 ММИ Финансова математика доц. д-р Леда Димитрова Минкова
110 ВС Финансова математика 2 проф. д.м.н Рачо Тодоров Денчев
111 КГ Фрактална геометрия доц. д-р Милко Дамянов Такев
112 ММФ Функционален анализ доц. д-р Надежда Костадинова Рибарска с бакалаври
113 ИМиММ Хидродинамика ст.н.с. II д-р Славчо Георгиев Славчев
114 УМФП Числени методи за диференциални уравнения доц. д-р

проф. д.м.н
Татяна Параскевова Черногорова

Стефка Николаева Димова

115 ММИ Числени методи и приложения доц. д-р Татяна Параскевова Черногорова
116
СТ, РСМТ  
Софтуерни шаблони за проектиране (OO design patterns) доц. д-р  
Боян Бончев
117
ВС-несп., 2 курс
Стаж
доц. д-р
Марусия Божкова

Действия към документ