Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини 2012/2013 уч. г., зимен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2012/13 уч. г., зимен семестър

Последна актуализация - 24 октомври 2012 г.*

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД. 
Ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива !

1. Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма.

2. При различие между информацията в таблицата и в анотацията (наименование, лектор), актуално е даденото в таблицата.

 


Маг. програма Дисциплина Преподавател титуляр Забележка
1 ЕбЕу, СТ Business Intelligence д-р Румяна Антонова
2 ИИнт, КГ VRML (X3D) проф. Владимир Димитров
3 ИИнт XML програмиране доц. Павел Павлов
4 РСМТ Автоматизиране на администрирането гл.ас. Георгиев Георгиев, Любомир Георгиев
5 РСМТ Администриране на SQL сървър за бази данни Николай Чорбанов,
Иван Донев

6 РСМТ Администриране на клауд виртуализация за приложения Владимир Цветков,
Богдан Шандурков

7 РСМТ Администриране на Майкрософт сървър за сигурност гл. ас. Георги Георгиев
8 РСМТ Администриране на Майкрософт сървъри гл. ас. Георги Георгиев
9 РСМТ Администриране на системи за управление на съдържание и колаборативна работа доц. Александър Григоров,
Ради Атанасов,
Божил Божилов

10 ЕбЕу Анализ и управление на изискванията на клиентите доц. Камен Спасов,
Весел Гагов

11 ЕОб Аудио-визуални и информационни технологии в обучението доц. Евгениа Сендова
12 ИС, ИТУ, МР Бази от знания доц. Мария Нишева
13 ИИнт, ЛА-инф, ЛА-мат Бързи алгоритми върху структури от данни гл. ас. д-р Петър Митанкин с бакалаври
14 РСМТ, СТ, ИТУ Вградени автономни системи доц. Васил Цунижев
15 ВС-спец., ВС-несп. 2 к. Вероятностни методи в комбинаториката гл. ас. д-р Емил Каменов
16 ММИ, ММИ-инф Вероятностни модели доц. Леда Минкова
17 ЗИКСМ Въведение в криптографията и сигурността на данни проф. Веселин Целков
18 РСМТ Въведение в мрежовата сигурност гл. ас. Георги Георгиев
19 УМФП Дизайн и анализ на софтуерни архитектури доц. Димитър Биров
20 Оптим. Дискретна оптимизация проф. Никола Янев
21 УМФП Диференциални уравнения и приложения с Matemetica, Matlab и Maple проф. Недю Попиванов,
доц. Гено Дачев

22 ЕОб Езици за хипертекст (XML) проф. Боян Бончев
23 ЕОб Езици и среди за обучение доц. Павел Бойчев с бакалаври
24 ЕбЕу Електронни разплащания доц. Камен Спасов,
Людмил Аначков

25 ДСиТЧ Елементи от алгебричната геометрия проф. Азнив Каспарян с бакалаври
26 ЗИКСМ Злонамерен софтуер (Malware) проф. Евгени Николов
27 РСМТ Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура гл. ас. Георгиев Георгиев, Борислав Варадинов
28 СТ, ЕОб Изкуствен интелект доц. Иван Койчев с бакалаври КН 4 к., задълж.
29 ВС-спец., ВС-несп. Изследване на операциите 2 проф. Никола Янев
30 ЛА-инф. Изчислимост и сложност проф. Иван Сосков с бакалаври
31 ИИнт Изчислителна геометрия и морфология гл. ас. Бойко Банчев с "Изчислителна геометрия", ИД за бакалаври
32 РСМТ Инсталиране и конфигуриране на частен облак гл.ас. Георгиев Георгиев,
Денислав Пешев

33 ЕОб Интернет технологии и приложения доц. Александър Григоров
34 ИМиММ Компютърна графика доц. Никола Найденов
35 ЗИКСМ Компютърна сигурност проф. Нина Синягина
36 РСМТ Компютърни архитектури гл. ас. Георги Георгиев
37 РСМТ Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги гл. ас. Георги Георгиев, Иван Минчев
38 Оптим. Линейни диференциални оператори доц. Йордан Йорданов
39 ВС-сп, ВС-несп., ММИ, ММИ-инф Линейни модели с R ас. Нина Даскалова
40 ММИ, ММИ-инф Макроикономика 2 доц. Йордан Йорданов,
д-р А. Василев

41 УМФ Математически модели в механиката на непрекъснатите среди доц. Славчо Славчев
42 ИМиММ, ДСиТЧ Математически модели във физиката проф. Евгени Христов
43 Оптим. Математическо моделиране 2 проф. Михаил Кръстанов с бакалаври ПМ, задълж.
44 ИМиММ Математическо моделиране в биологията проф. Св. Марков
45 МР Машинно самообучение доц. Геннадий Агре
46 ИМиММ Метод на крайните елементи - алгоритмични основи проф. Стефка Димова
47 ТОМИ - 2 к. Методи за работа с талантливи ученици проф. Иван Тонов
48 ММИ, ММИ-инф Многокритериална оптимизация доц. М. Василева
49 УМФП Моделиране на бизнес процеси и корпоративни архитектури доц. Димитър Биров,
Стоян Боев

50 ЕОб Моделиране на данни и проектиране на бази от данни гл. ас. д-р Милен Петров
51 РСМТ Мрежови системи за съхраняване на данни Иван Добрев
52 РСМТ, СТ Мрежово програмиране на Java гл.ас. д-р Милен Петров
53 ТОМИ - 2 к. Некласически теории на тестовете проф. Кирил Банков
54 РСМТ Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи проф. Боян Бончев
55 РСМТ, МР Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET доц. Евгений Кръстев лимит 6
56 ЕОб Обектно-ориентирано програмиране с Java гл.ас. д-р Милен Петров
57 ИИнт Обработка на изображения гл.ас. Стефан Бончев
58 РСМТ Операционна система UNIX доц. Евгений Кръстев лимит 15
59 ВС, ММИ, ММИ-инф, Оптим. Оптимално управление проф. Михаил Кръстанов
60 Оптим. Оптимизационна теория на графите проф. Никола Янев с бакалаври
61 ЕбЕу, СТ Организационно поведение Красимир Димитров
доц. Георги Калушев

62 ММИ-инф Основи на електронното управление доц. Камен Спасов,
Боян Жеков

63 ВС-спец., ВС-несп. 2 к. Планиране на експеримента доц. Весела Стоименова
64 РСМТ Практикум Cisco академия 2 проф. Красен Стефанов
65 ИМиММ, ДСиТЧ Преобразувание на Фурие и уейвлети-приложение в обработката на сигнали проф. Рони Леви
66 ИМиММ Приложен функционален анализ доц. Лозко Милев под формата на консултации
67 ТОМИ - 2 к. Информационни технологии в обучението по математика проф. Евгения Стоименова
гл.ас. Теодоси Витанов

68 ММИ, ММИ-инф, Оптим. Приложно общо равновесие доц. Цветомир Цачев
69 ИТУ Програмиране на бази от данни доц. Евгений Кръстев
70 ИТУ, ИС Програмиране на информационно технологични услуги 1 доц. Евгений Кръстев
71 ЕОб Проектиране с UML проф. Боян Бончев
72 СТ Професионална етика доц. Олга Георгиева
73 ВС-сп, ВС-несп. 2 к. Разклоняващи се процеси доц. Марусия Божкова
74 ИИнт Размити множества и приложения доц. Олга Георгиева
75 ТПиИИТ, СТ Разработване на преддипломен курсов проект доц. Петко Русков
76 РСМТ Разработване на приложения към системи за управление на съдържание и колаборативна работа доц. Александър Григоров,
Ради Атанасов,
Божил Божилов

77 ДСиТЧ Риманова геометрия - приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 1 проф. Стефан Иванов
78 ЛА-инф Семинар по некласически логики проф. Тинко Тинчев
доц. Христо Ганчев

79 Оптим. Системи за компютърна алгебра и приложения доц. Нели Димитрова
80 РСМТ, СТ Софтуерен бизнес анализ Здравко Иванов
81 ТОМИ - 2 к. Специализиран софтуер за обучение по математика гл.ас. Ридван Исуфов
82 УМФ Специални функции в математическата физика доц. М. Каратопраклиева
83 ИМиММ Специални функции и апроксимации доц. Никола Найденов
84 ЗИКСМ Стандарти и нормативни документи за оценка на сигурността на информационните системи проф. Цветан Семерджиев
85 ММИ, ММИ-инф, ВС Стохастичен анализ и приложения доц. Леда Минкова
86 ДСиТЧ Структури върху гладки многообразия доц. Симеон Замковой
87 УМФ, УМФП Съвременни методи за многомерни апроксимации и геометрично моделиране проф. Любомир Дечевски с бакалаври
88 ИМиММ Теория на апроксимациите проф. Гено Николов
89 ИМиММ Теория на диферeнчните схеми доц. Татяна Черногорова
90 ВС, ММИ, ММИ-инф, Оптим. Теория на игрите проф. Михаил Кръстанов
91 ММИ, ММИ инф Теория на лихвата и приложения Филип Димитров
92 Оптим., ДСиТЧ Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) доц. Борислав Драганов
93 ЕбЕу, СТ Технологично предприемачество доц. Петко Русков
94 ДСиТЧ Увод в аналитичната теория на числата проф. Дойчин Толев
95 ВС, Оптим., ДСиТЧ 2 к. Увод във функционалния анализ доц. Милен Иванов
96 ЗИКСМ Управление на информационната сигурност проф. Христо Кабакчиев
97 РСМТ, СТ Управление на облаци (Cloud Management) проф. Красен Стефанов,
И. Валериева,
Б. Йолов

98 ИТУ Управление на проекти доц. Калоянова с бакалаврии ИС 4 к., задълж.
99 УМФП Учебен семинар по Частни диференциални уравнения проф. Недю Попиванов,
доц. Гено Дачев
с бакалаври
100 ТОМИ - 2 к. Училищен курс по информационни технологии гл.ас. Николина Николова
101 КГ - 2 к. Физични основи на компютърната графика доц. Александър Грицков
102 ММИ, ММИ-инф Финансова математика доц. Леда Минкова
103 ВС Финансови модели с шокови влияния на пазара доц. Дончо Дончев с бакалаври
104 ММИ, ММИ-инф Финансови пазари и управление на риска доц. Леда Минкова,
Д. Симеонов,
Н. Неделчев

105 ИМиММ Хидродинамика проф. Стефан Радев
106 УМФ Хидродинамична устойчивост проф. Стефан Радев
107 ИМиММ Частни диференциални уравнения доц. Йордан Йорданов с бакалаври М 3 к., задълж.
108 ИМиММ Числени методи за диференциални уравнения доц. Татяна Черногорова
109 ИМиММ Числени методи за системи с разредени матрици проф. Св. Маргенов
110
ММИ, ММИ-инф
Финансови пазари и управление на риска
доц. Леда Минкова
Даниел Симеонов
Николай Неделчев

111
ЕбЕу, СТ
Финансово управление на ИКТ фирма
Алтин Идризи
модулно
Действия към документ