Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ 2016/2017 уч.г.

Магистърски програми на ФМИ 2016/2017 уч.г.

Секретар на магистърските програми:

Венета Тенева
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, ст. 204, тел: 8161 576, 8161 541
Е-mail: teneva(at)fmi.uni-sofia.bg

ФМИ предлага за учебната 2016/2017 година магистърски програми  към следните специалности:

 Математика

Алгебра, геометрия и топология
За информация и консултации: проф. д-р Азнив Каспарян (kasparia(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Динамични системи и теория на числата
За информация и консултации: доц. д-р Ангел Живков (zhivkov(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Logic and Algorithms (на английски език)
За информация и консултации: доц. д-р Христо Ганчев (ganchev(at)fmi.uni-sofia.bg
презентация
Уравнения на математичната физика
За информация и консултации: доц. д-р Мария Каратопраклиева (ivmarkar(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация

 

Математика и информатика

Електронно обучение [редовна и задочна (срещу заплащане)  форма на обучение] 
За информация и консултации: доц. д-р Елиза Стефанова (eliza(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Технологии за обучение по математика и информатика [редовна и задочна (срещу заплащане) форма на обучение]
За информация и консултации: доц.  д-р Таня Тонова (ttonova(at)fmi.uni-sofia.bg)
 


Приложна математика 

Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
За информация и консултации: проф. д-р Марусия Божкова (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg) 
презентация 
Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети), обучение срещу заплащане 
За информация и консултации: проф. д-р Марусия Божкова (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Probability, actuarial sciences and Statistics (на английски език, задочно обучение)
За информация и консултации: проф. д-р Марусия Божкова (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Изчислителна математика и математическо моделиране (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
За информация и консултации: проф. д-р Татяна Черногорова (chernogorova(at)fmi.uni-sofia.bg )
презентация
Математическо моделиране в икономиката (за бакалаври, завършили ФМИ или ФзФ – СУ, икономически или сродни специалности)
За информация и консултации: проф. дмн Леда Минкова (leda(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Оптимизация
За информация и консултации: проф. д-р Надежда Рибарска (ribarska(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Уравнения на математичната физика и приложения
За информация и консултации: доц. д-р Тодор Попов (topopover(at)fmi.uni-sofia.bg),
проф. дмн Недю Попиванов (nedyu(at)fmi.uni-sofia.bg), научен консултант
презентация

 

Информатика

Био- и медицинска информатика
За информация и консултации: доц. д-р Евгений Кръстев (eck(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Вградени системи
За информация и консултации: проф. д-р Васил Георгиев (v.georgiev(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Електронен бизнес и електронно управление
За информация и консултации: доц. д-р Камен Спасов (kspasov(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Electronic Business (на английски език)
За информация и консултации: доц. д-р Камен Спасов (kspasov(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
За информация и консултации: доц. д-р Милен Петров (milenp(at)fmi.uni-sofia.bg),
проф. дтн Христо Кабакчиев
 (ckabakchiev(at)fmi.uni-sofia.bg)научен консултант
презентация
Извличане на информация и откриване на знания
За информация и консултации: проф. д-р Иван Койчев (koychev(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Изкуствен интелект
За информация и консултации: проф. д-р Мария Нишева (marian(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Информационни системи
За информация и консултации: проф. д-р Владимир Димитров (cht(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Информационно-технологични услуги и проекти
За информация и консултации: проф. д-р Калинка Калоянова (kkaloyanova(at)fmi.uni-sofia.bg)
 презентация
Компютърна графика
За информация и консултации: доц. д-р Симеон Замковой (zamkovoy(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Компютърна лингвистика
За информация и консултации: гл. ас. д-р Стефан Герджиков (stefangerdzhikov(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Логика и алгоритми
За информация и консултации: доц. д-р Александра Соскова (asoskova(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Мехатроника и роботика
За информация и консултации: проф. д-р Георги Бояджиев (george(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Разпределени системи и мобилни технологии
За информация и консултации: проф. д-р Красен Стефанов (krassen(at)fmi.uni-sofia.bg) 
презентация
Софтуерни технологии
За информация и консултации: проф. д-р Силвия Илиева (sylvia(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Технологии за знания и иновации
За информация и консултации: доц. д-р Елисавета Гурова (elis(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии
За информация и консултации: доц. д-р Петко Русков (petkor(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация

Всички магистърски програми, Презентация на всички магистърски програми

Приемът в магистърските програми ще се осъществи съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ за учебната 2016/2017 г., както и съгласно описаните в Справочника изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетския съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит. 

Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане без оценка от конкурсен изпит се равнява на успеха от дипломата за висше образование (средно аритметично от успеха от държавните изпити и семестриалните изпити).

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили специалности от съответните професионални направления във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове. Във всички случаи, когато срокът на обучението е с продължителност, по-голяма от три семестъра, в съответната програма се приемат само кандидати за обучение срещу заплащане.

Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В голяма част от магистърските програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да осъществят част от обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus+ или сходни академични програми.

Състезателен изпит:
Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази;
 4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгорит¬мични структури;
 5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература
Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков.
      Принципи на работа на компютърните мрежи и  Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003.
Димитров, В. 
      Увод в обектноориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
Лукипудис, Е. 
      Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
Метакидес, Д., А. Нероуд.
      Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, С., 2000.
Манна, З. 
      Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983.
Манев, К. 
      Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
Манева, Н., А. Ескенази. 
      Софтуерни технологии. КЛМН, 2006.
Николов, Л. 
      Операционни системи. Ciela, С., 1998.
      Програмиране с XML. СофтПрес, С., 2001.
Тодорова, М. 
      Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М. 
      Структури от данни и програмиране на C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М.
      Езици за функционално и логическо програмиране. 
      I част: Функционално програмиране. Ciela, С., 2003.
Thompson, S. Haskell. 
      The Craft of Functional Programming (3rd ed.). Addison-Wesley, 2011.
Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom. 
      Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002.
Russell, S., P. Norvig. 
      Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson Education Ltd., 2010.

Примерен тест за състезателния изпит за МП от специалност Информатика

Прием

Действия към документ