Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ 2017/2018 уч.г.

Магистърски програми на ФМИ 2017/2018 уч.г.

Секретар на магистърските програми:

Венета Тенева
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, ст. 204, тел: 8161 576, 8161 541
Е-mail: teneva(at)fmi.uni-sofia.bg

ФМИ предлага за учебната 2017/2018 година магистърски програми  към следните специалности:

 Математика

Алгебра, геометрия и топология
За информация и консултации: проф. д-р Азнив Каспарян (kasparia(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf
Динамични системи и теория на числата
За информация и консултации: доц. д-р Ангел Живков (zhivkov(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Уравнения на математичната физика
За информация и консултации: доц. д-р Мария Каратопраклиева (ivmarkar(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf

 Математика и информатика

Електронно обучение [редовна и задочна (срещу заплащане)  форма на обучение] 
За информация и консултации: доц. д-р Елиза Стефанова (eliza(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf
Технологии за обучение по математика и информатика [редовна и задочна (срещу заплащане) форма на обучение]
За информация и консултации: доц.  д-р Таня Тонова (ttonova(at)fmi.uni-sofia.bg)
 

Приложна математика 

Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети).
За информация и консултации: проф. д-р Марусия Божкова (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg) 
презентация 
формат ppt
Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети), обучение срещу заплащане.
За информация и консултации: проф. д-р Марусия Божкова (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Изчислителна математика и математическо моделиране (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
За информация и консултации: проф. д-р Татяна Черногорова (chernogorova(at)fmi.uni-sofia.bg )
презентация
формат ppt
Математическо моделиране в икономиката (за бакалаври, завършили ФМИ или ФзФ – СУ, икономически или сродни специалности)
За информация и консултации: доц. д-р Весела Стоименова (stoimenova(at)fmi.uni-sofia.bg),
проф. дмн Леда Минкова (leda(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf
Оптимизация
За информация и консултации: проф. д-р Надежда Рибарска (ribarska(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Уравнения на математичната физика и приложения
За информация и консултации: доц. д-р Тодор Попов (topopover(at)fmi.uni-sofia.bg),
проф. дмн Недю Попиванов (nedyu(at)fmi.uni-sofia.bg), научен консултант
презентация
формат pdf

 Информатика

Био- и медицинска информатика, (сайт на програмата)
За информация и консултации: доц. д-р Евгений Кръстев (eck(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Вградени системи
За информация и консултации: проф. д-р Васил Георгиев (v.georgiev(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf
Дискретни и алгебрични структури
За информация и консултации: доц. д-р Евгения Великова (velikova(at)fmi.uni-sofia.bg)

Електронен бизнес и електронно управление, (сайт на програмата)
За информация и консултации: доц. д-р Камен Спасов (kspasov(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pptx
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
За информация и консултации: доц. д-р Милен Петров (milenp(at)fmi.uni-sofia.bg),
проф. дтн Христо Кабакчиев
 (ckabakchiev(at)fmi.uni-sofia.bg)научен консултант
презентация
формат pptx
Извличане на информация и откриване на знания
За информация и консултации: проф. д-р Иван Койчев (koychev(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат 
pptx
Изкуствен интелект
За информация и консултации: проф. д-р Мария Нишева (marian(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Информационни системи
За информация и консултации: проф. д-р Владимир Димитров (cht(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Информационно-технологични услуги и проекти
За информация и консултации: проф. д-р Калинка Калоянова (kkaloyanova(at)fmi.uni-sofia.bg)
 презентация
формат pdf
Компютърна графика
За информация и консултации: доц. д-р Симеон Замковой (zamkovoy(at)fmi.uni-sofia.bg)
 
Компютърна лингвистика, (сайт на програмата)
За информация и консултации: гл. ас. д-р Стефан Герджиков,
доц. д-р Стоян Михов (petar(at)lml.bas.bg; pmitankin(at)fmi.uni-sofia.bg) 
презентация
формат pdf
Логика и алгоритми, (сайт на програмата)
За информация и консултации: доц. д-р Александра Соскова (asoskova(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат pdf
Мехатроника и роботика
За информация и консултации: проф. д-р Георги Бояджиев (george(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Разпределени системи и мобилни технологии, (сайт на програмата)
За информация и консултации: проф. д-р Красен Стефанов (krassen(at)fmi.uni-sofia.bg) 
презентация
формат ppt
Софтуерни технологии
За информация и консултации: проф. д-р Силвия Илиева (sylvia(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt
Технологии за знания и иновации
За информация и консултации: доц. д-р Елисавета Гурова (elis(at)fmi.uni-sofia.bg)
презентация
формат ppt

English language master programs (Магистърски програми на английски език)

 Мathematics (Математика)

Logic and Algorithms
Form of Study: Full-time
Program Director: Assoc. Prof. Hristo Ganchev (ganchev(at)fmi.uni-sofia.bg)
Presentation
format pdf

 Applied Mathematics (Приложна Математика)

Probability, actuarial sciences and Statistics
Form of Study: Part-time
Program Director: Prof. Maroussia Bojkova (bojkova(at)fmi.uni-sofia.bg)

 Informatics (Информатика)

Electronic Business, (more information)
Form of Study: Full-time
Program Director: Assoc. Prof. Kamen Spassov (kspasov(at)fmi.uni-sofia.bg)
Presentation
format pptx


Всички магистърски програми. Презентация на всички магистърски програми.

Приемът в магистърските програми ще се осъществи съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ за учебната 2017/2018 г., както и съгласно описаните в Справочника изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетския съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит.  Инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията.

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили специалности от съответните професионални направления във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове. Във всички случаи, когато срокът на обучението е с продължителност, по-голяма от три семестъра, в съответната програма се приемат само кандидати за обучение срещу заплащане.

Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В голяма част от магистърските програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да осъществят част от обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus+ или сходни академични програми.
Състезателен изпит:
Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази;
 4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгорит¬мични структури;
 5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература
Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков.
      Принципи на работа на компютърните мрежи и  Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003.
Димитров, В. 
      Увод в обектноориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
Лукипудис, Е. 
      Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
Метакидес, Д., А. Нероуд.
      Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, С., 2000.
Манна, З. 
      Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983.
Манев, К. 
      Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
Манева, Н., А. Ескенази. 
      Софтуерни технологии. КЛМН, 2006.
Николов, Л. 
      Операционни системи. Ciela, С., 1998.
      Програмиране с XML. СофтПрес, С., 2001.
Тодорова, М. 
      Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М. 
      Структури от данни и програмиране на C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М.
      Езици за функционално и логическо програмиране. 
      I част: Функционално програмиране. Ciela, С., 2003.
Thompson, S. Haskell. 
      The Craft of Functional Programming (3rd ed.). Addison-Wesley, 2011.
Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom. 
      Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002.
Russell, S., P. Norvig. 
      Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson Education Ltd., 2010.

Примерен тест за състезателния изпит за МП от специалност Информатика

Прием

Действия към документ