Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ, 2009/2010 уч. г.
Навигация
 

Магистърски програми на ФМИ, 2009/2010 учебна година

Секретар на магистърските програми: Цветанка Симова
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, София 1164, стая 202, тел: 8161 576
Е-mail: csimova@fmi.uni-sofia.bg

Още информация

ФМИ предлага за учебната 2009/2010 година магистърски програми (презентация (.ppt)) към четири специалности:

Математика

Приложна математика

Информатика

Математика и информатика


Всички магистърски програми. Презентации

 

Приемът в магистърските програми ще се извършва съгласно Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен магистър за учебната 2009/2010 г.,  както и съгласно описаните в Справочника за ОКС „магистър” за учебната 2009/2010 г. изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетния съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит.

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили съответните специалности във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение (четири или пет семестъра) или изслушване на допълнителни курсове, ако има нужда от уеднаквяване на входното равнище на подготовка. Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В някои магистърски програми е предвиден задължителен стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити в съответствие с учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите ще имат възможност да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или сходни академични програми.

Състезателни изпити
За всяка от магистърските програми към специалностите Математика, Математика и информатика и Приложна математика се провежда отделен състезателен изпит. Сведения за формата на тези изпити и съответните изпитни конспекти са публикувани на уеб сайта на ФМИ като части от описанията на отделните магистърски програми и ще бъдат включени в Справочника за ОКС „магистър” за учебната 2009/2010 г.".

Състезателният изпит за магистърските програми от специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка.

Тестът ще включва две части:
•    тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
•    тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

К О Н С П Е К Т
за състезателния изпит за магистърските програми по специалност Информатика

 

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване.
 2. Крайни автомати. Регулярни изрази.
 3. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури.
 4. Обектно ориентирано програмиране - принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм.
 5. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация.
 6. Модел на данни същност-връзки. Елементи на модела. Принципи на проектирането. Моделиране на ограниченията. Слаби множества същности.
 7. Релационен модел на данни. Елементи на модела. Преобразуване на диаграмите “същност-връзки” в релационни проекти. Преобразуване на структурите подкласове в релации.
 8. Семантична характеризация на логическите формули и програми.
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци.
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо”) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми.
 11. Представяне и използване на знания (ПИЗ) – основни понятия и подходи. ПИЗ чрез правила, семантични мрежи и фреймове. Семантичен уеб и онтологии.
 12. Дискретно построяване на отсечки, дъги от окръжности и елипси.
 13. Растерно и векторно представяне на графична информация. Запълване на област.
 14. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги.


Литература

 1. К. Боянов, Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков. Принципи на работа на компютърните мрежи и Интернет. Издателство Апиинфоцентър "Котларски", 2003.
 2. В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ “Св. Кл. Охридски”, 2000.
 3. Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
 4. К. Манев. Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, София, 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
 5. З. Манна. Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983.
 6. Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, София, 2000.
 7. М. Нишева, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Издателство „Интеграл”, Добрич, 1995.
 8. И. Сосков, А. Дичев. Теория на програмите. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1996.
 9. М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002.
 10. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. I част: Функционално програмиране. Ciela, София, 2003.
 11. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom. Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
 12. S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). Pearson Education Ltd., 2003.

 

Действия към документ