Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ за 2013/14 уч.г.

Магистърски програми на ФМИ, 2013/2014 учебна година

Секретар на магистърските програми: Цветанка Симова
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, София 1164, тел: 8161 576
Е-mail: csimova(at)fmi.uni-sofia.bg

ФМИ предлага за учебната 2013/2014 година магистърски програми  към следните специалности (презентация):

Математика

Математика и информатика

Приложна математика

Информатика 

Всички магистърски програми.   Презентация.

Приемът в магистърските програми ще се осъществи съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ за учебната 2013/2014 г., както и съгласно описаните в Справочника изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетния съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит.

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили специалности от съответните професионални направления във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове. Във всички случаи, когато срокът на обучението е с продължителност, по-голяма от три семестъра, в съответната програма се приемат само кандидати за обучение срещу заплащане.

Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В някои магистърски програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да осъществят част от обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или сходни академични програми.

Състезателен изпит
за магистърските програми по специалност Информатика (с изключение на тази по Математическо моделиране в икономиката):

Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика (с изключение на тази по Математическо моделиране в икономиката) ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 2. Крайни автомати. Регулярни изрази;
 3. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгорит¬мични структури;
 5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература
Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков.
   Принципи на работа на компютърните мрежи и Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003.
Димитров, В.
   Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
Лукипудис, Е.
   Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
Метакидес, Д., А. Нероуд.
   Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех. С., 2000.
Манна, З.
    Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство. София, 1983.
Манев, К.
   Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ. С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
Манева, Н., А. Ескенази.
   Софтуерни технологии. КЛМН, 2006.
Николов, Л. Операционни системи. Ciela. С., 1998.
   Програмиране с XML. С., СофтПрес, 2001.
Тодорова, М.
   Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela. С., 2002.
Тодорова, М.
   Езици за функционално и логическо програмиране. I част: Функционално програмиране. Ciela. С., 2003.
Thompson, S. Haskell:
   The Craft of Functional Programming (2nd ed.). Addison-Wesley, 1999.
Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom.
    Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002.
Russell, P. S., Norvig.
   Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). Pearson Ltd., 2003.


Действия към документ
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...