Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ, 2011/2012 уч. г.

Магистърски програми на ФМИ, 2011/2012 уч.г.

Секретар на магистърските програми: Цветанка Симова
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, София 1164, тел: 8161 576
Е-mail: csimova@fmi.uni-sofia.bg

Още информация

ФМИ предлага за учебната 2011/2012 година магистърски програми (презентация) към следните специалности:

Математика

Математика и информатика

Приложна математика

Информатика

 

Всички магистърски програми.

Приемът в магистърските програми на ФМИ ще се осъществи съгласно Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен магистър за учебната 2011/2012 г., както и съгласно описаните в Справочника на СУ за образователно-квалификационна степен „магистър” 2011/2012 изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетния съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит.

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили съответните специалности във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове, ако има нужда от уеднаквяване на входното равнище на подготовка. Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В някои магистърски програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да продължат обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus/Socrates или сходни академични програми.

Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика (с изключение на тази по Математическо моделиране в икономиката) ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

К о н с п е к т

за изпит за магистърските програми

по специалност Информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване.
 2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне.
 3.  Крайни автомати. Регулярни изрази.
 4.  Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури.
 5.  Обектно ориентирано програмиране - принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм.
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация.
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL.
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред.
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци.
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо”) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми.
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане.
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги.
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание.
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.


Литература:

К. Боянов, Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков. Принципи на работа на компютърните мрежи и Интернет. Издателство Апиинфоцентър “Котларски”, 2003

В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ “Св. Кл. Охридски”, 2000

Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996

К. Манев. Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, София, 1996 (I изд.), 1998 (II изд.)

З. Манна. Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983

Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, София, 2000

Л. Николов. Операционни системи. Ciela, София, 1998

М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002

М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. I част: Функционално програмиране. Ciela, София, 2003

Н. Манева, А. Ескенази. Софтуерни технологии. КЛМН, 2006

Програмиране с XML. София, СофтПрес, 2001

S. Thompson. Haskell: The Craft of Functional Programming (2nd ed.). Addison-Wesley, 1999

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom. Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002

S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). Pearson Ltd., 2003

Действия към документ