Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри МАТЕМАТИКА Динамични системи и геометрия

Динамични системи и геометрия

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: член-кор. Емил Хорозов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 - 619
E-mail: horozov@fmi.uni-sofia.bg

Програмата е предназначена за студенти с бакалавърска степен в областта на математиката, естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по  математика, физика, механика и др. Приемният изпит е изнасяне на кратък доклад (около 15-20 мин.) по тема от задължителните или избираемите курсове по геометрия или диференциални уравнения.

Програмата завършва с подготовка и защита на магистърска теза за образователно-квалификационната степен „Магистър по математика“. Работата върху магистърска теза се възлага и ръководи от научен ръководител,  избран за всеки студент индивидуално сред преподавателите и сътрудниците на СУ или БАН.

Крайната цел е студентите да получат достатъчно подготовка за започване на научна работа и преподаване в няколко области на съвременната математика: преди всичко в диференциална геометрия и динамичните системи, както и в области гранични с тях: теория на числата, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ. Повечето курсове в програмата са избираеми. Предвижда се студентите да вземат поне по един курс по геометрия и по динамични системи, както и да участвуват с доклад на поне един семинар. За успешното завършване на програмата е необходимо студентът да вземе поне десет курса и да защити магистърска теза.

В програмата участвуват учени и преподаватели от Софийския Университет и БАН, които имат много добри контакти с водещи учени в света, както лично, така и чрез международни програми. Те имат богат опит в ръководенето на дипломанти и докторанти, които след заършване на обучението имат отлична научно-преподавателска кариера в САЩ, България, Западна Европа и др.

Действия към документ