Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Правилник, неактуални

Правилник

За приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен магистър през учебната 2007/2008г.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С този правилник се определят условията за приемане на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование за обучение, за образователно-квалификационната степен „магистър“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
(2) За образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Чл.2. (1) Обучението в магистърската степен се организира в магистърски програми, които:
1. Профилират и задълбочават подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
2. Дават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност.
Чл.3. Кандидатстването и приемането на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва на основание Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно- квалификационни степени.
Чл.4. За учебната 2007/2008 година места за прием на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“, са както следва:
1. Места, субсидирани от държавата – те се утвърждават от Министерския съвет.
1.1. Съгласно чл. 38 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2007/2008 година, незаетите след окончателното класиране места остават за обучение на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ за същите професионални направления и форми на обучение.
2. Места за обучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане се определя предварително от деканските ръководства на съответните факултети и се утвърждава от Ректора.
3. ММестата по т.т. 1 и 2 се разпределят по специалности и форми на обучение.
Чл.5. Разпределените по специалности, магистърски програми и форми на обучение места за прием (включително местата, субсидирани от държавата и местата за обучение срещу заплащане) се обявяват от факултетите.
Чл.6 (1) Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ за места, субсидирани от държавата, се извършва чрез конкурсен изпит.
(2) Графиците за провеждане на изпитите, резултатите и класиранията се обявяват от съответните факултети.
(3) Конкурсните изпити се провеждат по предварително изготвени от факултетите програми.
Чл.7. Правото за обучение срещу заплащане ползват лицата, завършили висшето си образование с успех, регламентиран в Закона за висше образование. По решение на факултетните ръководства, приемането на тези кандидати може да се извършва и без конкурсен изпит.
Чл.8. За определени магистърски програми факултетите могат да поставят и допълнителни условия за подбор на кандидатите.
Чл.9. (1) Обучението в магистърската степен се извършва в редовна и/или задочна форма в зависимост от утвърдените места за прием.
(2) По време на обучението си студентите, приети в места, субсидирани от държавата, заплащат семестриална такса, утвърдена от Министерския съвет (вж. Приложение 1).
(3) Студентите, приети за обучение срещу заплащане, внасят семестриална такса съгласно Приложение 2.
Чл.10. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение в съответния факултет и в съответствие с предварително обявените места за прием (субсидирани от държавата и за обучение срещу заплащане), а не по категории – мъже / жени.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.11. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:
1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4,00). Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.
Чл.12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
2. Лица с двойно гражданство, едното от които е българско.
(2) Чужденци могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен и по реда и условията за приемане на български граждани, ако:
1. Имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);
2. Имат статут на бежанци;
3. Са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).
(3) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват:
1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. Съгласно актове на Министерския съвет;
3. При условията на чл. 95, ал. 6 от Закона за висше образование (платено обучение).
Чл.13. Не се допускат да кандидатстват лица, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.
Чл.14. Кандидатите подават документи за магистърски програми към специалности в различни факултети, ако отговарят на изискванията за съответната магистратура.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в деканата на факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности в следните срокове:
1. За магистърските програми, започващи от зимния семестър – от 20 до 28 септември 2007 г. (възможно е до второ класиране да се подават документи за платената форма на обучение, ако приема в съответната магистърска програма е само по документи).
2. За магистърските програми, започващи от летния семестър – от 1 до 15 февруари 2008 г.
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Молба до Ректора по образец (вж. Приложение 3).
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища и да притежават легитимна диплома.
2.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.
2.2. Кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят приложението към дипломата, заверено с печат на отдел „Студенти“ към факултета.
2.3. Завършилите небългарски висши училища представят удостоверение от Министерството на образованието и науката за призната образователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и заверено приложение на дипломата с всички учебни дисциплини и оценки. Кандидатите представят оригиналната диплома за висше образование и ксерокопие. След сверяване с копието, оригиналната диплома се връща на кандидата. Кандидати, непредставили удостоверение от МОН не се допускат до участие в конкурса.
3. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. Таксата се определя с постановление на Министерския съвет.
От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки с три и повече деца.
(3) Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.
Чл.16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет назначава вътрешна комисия, която проверява дали документите на кандидатите отговарят на държавните изисквания за съответната специалност, професионално направление и на настоящия правилник. Кандидати, които не отговарят на условията не се допускат до участие в конкурса.
(2) При разглеждане на документите на кандидатите вътрешната комисия трябва да се съобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, с настоящия правилник и с приетите от Академическия съвет учебни планове.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.17. (1) Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата полагат състезателни изпити по предварително изготвени от факултетите програми.
(2) Факултетите си запазват правото да провеждат приемни изпити и за кандидати за обучение срещу заплащане.
Чл.18. Състезателните изпити се организират и провеждат от съответния факултет съгласно обявени графици. При провеждането на писмените изпити за квестори и оценители могат да бъдат определяни само лица, заемащи щатни длъжности в Университета.
Чл.19. Изпитите се провеждат от комисии, определени с вътрешна заповед от Декана на факултета. За всеки изпит задължително се съставя оценителен протокол, които задължително се подписва от двамата проверители и арбитър (ако има арбитрирани работи).
Чл.20. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно поне от двама проверители.
(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.
(4) Кандидати с анулирани работи се лишават изцяло от участие в конкурса.
Чл.21. Устните изпити се провеждат от тричленни комисии и се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.
Чл.22. Резултатите от изпитите се обявяват от факултетите.
Чл.23. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл.24. Състезателният бал се формира като:
1. Сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
2. Факултетните съвети имат право да допълват и конкретизират балообразуването.
3. Сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование – за кандидати за обучение срещу заплащани без конкурсен изпит.
4. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидати, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник в съответната магистърска програма.
Чл.25. (1) Класирането се извършва поетапно по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми, основание (държавна субсидия и/или обучение срещу заплащане) и форми на обучение и в съответствие с утвърдените места за прием на студенти.
(2) В първия етап на класирането участват кандидати за места, субсидирани от държавата. Въз основа на предложенията на факултетите за класиране на кандидатите се издава обща заповед за записване на новоприетите магистранти.
(3) Вторият етап на класиране е окончателен. В него участват кандидати за евентуално освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и кандидатите, класирани за обучение срещу заплащане.
(4) При равен състезателен бал приоритет имат кандидати, завършили висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Чл.26. (1) В първия етап участват само кандидатстващите за места, субсидирани от държавата. За издаване на заповед за записването на класираните кандидати, факултетите представят в Учебен отдел в срок до 11.10.2007 г. следните документи:
1. Молбите и документите на класираните кандидати, заедно с придружително писмо;
2. Копие от протоколите с резултатите от конкурсните изпити;
3. Копие от заповедта за вътрешната комисия за провеждане на конкурса;
4. Копия от протоколи от заседания на Факултетски съвет за удостоверяване на конкретни решения.
(2) В срок до 18.10.2007 г. Учебен отдел издава обща заповед за записване на класираните кандидати.
(3) Класираните кандидати трябва да се запишат в съответната магистърска програма на 19, 20 и 22.10.2007 г. В случай че даден кандидат е класиран в две или повече магистърски програми, в рамките на срока трябва да се запише само в една от тях.
(4) Новоприети студенти, които не са се записали в определения срок, губят правата си.
Чл.27. (1) Вторият етап на класиране е окончателен. В срок до 26.10.2007 г. факултетите представят в Учебен отдел информация за класирани кандидати за евентуално освободени от първия етап места, субсидирани от държавата и класираните за обучение срещу заплащане.
(2) В срок до 31.10.2007 г. Учебен отдел издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. За издаването на заповедта факултетите представят отбелязаните в чл. 27, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 4 документи.
(3) Новоприетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма в петдневен срок от датата на издаването на заповедта.
Чл.28. (1) За начало на учебната година за образователно-квалификационната степен „магистър“ се счита началото на м. ноември 2007 г.
(2) При започването на учебната година деканските ръководства представят в Учебен отдел списък с имената на ръководителите на магистърските програми към специалностите във факултета.
Чл.29. При прием на студенти за обучение в магистърски програми, започващи от летния семестър, факултетите спазват описаната в чл. 26 и 27 последователност на процедурата.

ЗАПИСВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.30. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27.
(2) Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурса и сроковете за записване.
(3) Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.
Чл.31. (1) При записването си новоприетите студенти представят:
1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
1.1. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити.
2. Документ за самоличност (лична карта).
3. Комплект документи за записване на новоприети студенти.
4. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.
5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (вж. Приложение 1 и 2).
5.1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената такса.
5.2. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.
(2) Студентите, приети за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационната степен „магистър“, сключват при записването си договор за обучение.
Чл.32. В срок до 12.11.2007 г. факултетите представят в Учебен отдел отчет за броя на записаните магистранти.
Чл.33. (1)Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само в една магистърска програма по държавна поръчка.
(2) След записването си студентът няма право до края на обучението си да променя вида на магистърската програма и основанието за приемане.
(3) При желание от страна на студента, показал отличен успех след първи семестър, при магистърски програми с продължителност повече от два семестъра, с решение на Факултетския съвет, студентът може да завърши обучението си по индивидуален план.
Чл.34. (1) Ако избралите дадена магистърска програма са не по-малко от 6 души се признава пълна натовареност.
(2) При обучение на групи с по-малък от 6 на брой студенти, натовареността на преподавателите се редуцира съгласно таблицата.

Коефициент на редукция при отчитане на учебните занятия:
6 и повече
5
4
3
2
1
1,0
0,8
0,6
0,5
0,3
0,2

(3) Приемът на студенти и провеждането на обучение с по-малко от 6 става с конкретно решение на Факултетския съвет. Копие от решението на ФС се представя в Учебен отдел за удостоверяването на всеки конкретен случай и магистърска програма преди издаването на заповед за записване на новоприетите студенти.
Чл.35. (1) Деканското ръководство на съответния факултет, който осъществява обучението по магистърската програма, се задължава да организира и проведе обучението в съответствие с приет и утвърден от Академическия съвет учебен план и при спазване на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени.
(2) За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ по същата специалност учебният план трябва да предвижда не по-малко от 60 кредита за една учебна година, 30 за семестър, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
(3) За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност учебният план трябва да предвижда не по-малко от 90 кредита при 3-семестриален срок на обучение (по 30 кредита за всеки семестър), като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл.36. (1) Завършването на магистърската програма става с държавен изпит или със защита на дипломна работа, след покриване на изискванията на програмата за общ брой кредити.
(2) До дипломиране се допускат студенти, изпълнили задълженията си съгласно учебния план и представили дипломата-оригинал за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидати за обучение за образователно-квалификационната степен „магистър“, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.
§ 2. Неприети кандидати: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца, както и близнаци, кандидатствали едновременно в Университета в едно и също професионално направление и единия от тях е приет за студент, се приемат извън планово ако са положили успешно приемните изпити.
§ 3. Учебен отдел контролира приемането и записването на студенти за обучение за образователно-квалификационната степен „магистър“.
§ 4. На всички участници в кандидатмагистрантската кампания (преподаватели и членове на технически комисии) се изплаща възнаграждение за положен труд съгласно заповед на Ректора.
§ 5. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание или не се изплаща възнаграждение.

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол №11 от 11 юли 2007 г.ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЛАН за прием на студенти за обучение в образователно-квалификационната степен “магистър” за учебната 2007/2008 г.


Действия към документ