Personal tools
You are here: Home Departments Computer Informatics Assist. Prof. Radoslava Hristova, Ph. D. Publications of Assist. Prof. Radoslava Hristova, Ph. D.

Publications of Assist. Prof. Radoslava Hristova, Ph. D.


 1. Hristova, R., Goranov, G. User-level Framework for Performance Monitoring of HPC Applications, AIP Conference Proceedings, Volume 1561, 2013, pp. 144-152
 2. Hristova, R., Ivanovska, S., Durchova, M. Performance Analysis of the Regional Grid Resources for an Environmental Modeling Application, Lecture Notes in Computer Science, to appear, 2013
 3. Goranova, R., Goranov, G. Web Service Module for Access to g-Lite, AIP Conference Proceedings, Volume 1487, 2012, pp. 63-70 (download)
 4. Goranova, R. D. Architecture of a SOA-based BPM Platform for EGI, Conference Proceedings of the 5th International Conference "Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education", 16 - 21 July 2012, Dubna, Russia, pp.138-143
 5. Hristova, R. Monitoring of Business Processes in the EGI, Conference Proceedings of the 6th International Conference "Information Systems & Grid Technologies", 01 - 03 June 2012, Sofia, Bulgaria, 2012, pp.294-300 (download)
 6. Hristova, R., Goranov, G., Hinova, E. Web-based System for Teamwork Evaluation, Conference Proceedings of the 6th International Conference "Information Systems & Grid Technologies", 01 - 03 June 2012, Sofia, Bulgaria, 2012, pp.38-43
 7. Goranova, R. D., Framework for service composition in g-Lite, AIP Conference Proceedings, Volume 1404, 2011, pp. 218-224 (download)
 8. Goranova R. D., Service composition tools in g-Lite, Conference Proceedings of the 5th International Conference ISGT, 27 – 28 May 2011, Sofia, Bulgaria, pp. 228-235. (download)
 9. Goranova R. D., Armyanov, P., GUI Tools for complex queries in RDBMS, Conference Proceedings of the 5th International Conference ISGT, 27 – 28 May 2011, Sofia, Bulgaria, pp. 75-81.
 10. Горанова, Р. Д., Уеб базиран потребителски интерфейс за достъп до ROOT, Сборник научни доклади на международна конференция "Електронно, Дистанционно ...  или обучението на 21-ви век", 6-8 Април 2011, стр. 199-206
 11. Димитров, В. Т., Горанова, Р. Д., Грид и G-LITE, Сборник на международна конференция "Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теория и практика", 2011, стр. 233-237
 12. Goranova, R. D., Dimitrov V.T., An Approach to Developing Business Processes With Web Services in Grid, Conference Proceedings of the 4th International Conference "Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education", 28 June - 3 July, 2010 Dubna, Russia, pp. 114-120 (download)
 13. Горанова, Р. Д., Обзор върху композиране на процеси от физиката на високите енергии в Грид, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, Бр.4, 2010
 14. Goranova, R. D., Development of ROOT Services for Grid, AIP Conference Proceedings  Volume 1301, 2010, pp. 661-668
 15. Goranova R. D., Development of Accounting Services for Grid, Conference Proceedings of the 4th International Conference ISGT, 28 – 29 May 2010, pp. 245-254
 16. Димитров, В. Т., Горанова, Р. Д., Изпълнение на заявки в разширенията на SQL за потоци от данни,  Сборник на Международна научна конференция "Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи", 25 - 26 Септември, 2010, стр. 89-92
 17. Димитров, В. Т., Горанова, Р. Д., Абстрактен синтаксис в разширенията на SQL за потоци от данни,  Сборник на Международна научна конференция "Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи", 25 - 26 Септември, 2010, стр. 148-152
 18. Goranova, R. D., Dimitrov V. Using Grid for Mathematical Researches, M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a Vol. 25 (2011), Fasc. 1-2, 2011, pp.161-169
 19. Goranova, R. D., Services on Application Level in Grid for Scientific Calculations, M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a Vol. 24 (2010), Fasc. 3-4, 2010, pp.313-320
 20. Goranova, R. D., Service-oriented Integration of Grid Applications in Heterogeneous Grids, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5910, Springer, Heidelberg, 2010, pp. 491-499
 21. Goranova, R. D., User-defined Services in G-Lite, AIP Conference Proceedings Volume 1186, 2009, pp. 192-199
 22. Goranova, R. D., Adapting ESB Infrastructure for Grid, Conference Proceedings of 3rd International Conference ISGT, 28 - 29 May 2009, pp. 131-138
 23. Goranova, R. D., ESB in Grid, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Computer Science, 18 - 19 September, 2008, Kavala, Greece, pp. 762-767
 24. Goranova, R. D., Service-oriented architecture in Grid, Conference Proceedings of International scientific conference "Informatics in the scientific knowledge", pp.230-236, 2008.
 25. Goranova, R. D., Security in Service-oriented Grid, AIP Conference Proceedings Volume 1067, 2008, pp. 541-548
 26. Goranova, R. D., Analyses on Functional Capabilities of BizTalk Server, Oracle BPEL Process Manger and WebSphere Process Server for Applications in Grid Middleware, Proceedings of the 16th Annual Conference of Doctoral Students - WDS'07, Proceedings of Contributed Papers, Part I, 5 - 8 June 2007, Prague, Czech Republic, pp. 78–84
 27. Goranova, R. D., Dimitrov, V. T., Ways of usage of the University of Sofia Grid farm for physical experiments, Conference Proceedings of Meetings in Physics at University of Sofia, 23 February 2007, Sofia, Bulgaria, vol. 8, ed. A. Proykova, Heron Press, pp. 1–3
 28. Димитров, В., Т., Горанова, Р. Д., Създаване и сертифициране на LCG ферма в СУ ”Св. Климент Охридски”,  Сборник на Юбилейна международна научна конференция „Информационно осигуряване на бизнеса”, 2006, стр. 122-126
 29. Димитров, В. Т., Горанова, Р. Д., Гридовская ферма Софийского университета, Conference Proceedings of the International Conference "Distributed computing and Grid technologies in science and education", 2006, pp. 286-290
 30. Goranova, R. D., Creation and certification of LCG farm in the “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, Proceedings of the 15th Annual Conference of Doctoral Students - WDS'06, Proceedings of Contributed Papers, Part I, 6 - 9 June 2006, Prague, Czech Republic, pp.157–160
 31. Goranova, R. D. Experimenting with a Globus Cluster. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Information Systems and DataGrid, 17 - 18 February 2005, pp. 155-158 
Document Actions