Personal tools
You are here: Home Departments Computer Informatics Prof. Nickolaj Khadzhiivanov, Dr. Habil Publications of Prof. Nickolaj Khadzhiivanov, Dr. Habil

Publications of Prof. Nickolaj Khadzhiivanov, Dr. Habil


Dissertations

 • О продолжении отображений в сферы и о счетных разложениях Тихоновских кубов. Диссертация на соискании ученой степени канд. физ.-мат. наук. Московскиий  Гос. Унив. им.”М.Ломоносова”, 1970.
 • Кликова структура на графите. Дисертация за получаване на научната степен д-р на мат.науки, Софийски Университет “Св.Кл.Охридски”, 1988.


Monographs, textbooks, reference books

 1. Увод в топологията. Наука и изкуство, София, 1972.
 2. Теорема на Туран за графите. Народна просвета, София, 1980.
 3. Етюди по теория на числата. Народна просвета,  София, 1982.
 4. Числа на Ремзи. Народна просвета, София, 1982.
 5. Екстремална теория на графите. Унив.изд." Св. Кл. Охридски", София, 1990.
 6. Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане, І. Наука и изкуство, София, 1976    (съавт. с Ив. Проданов и Ив. Чобанов). ІІ изд. 1992 в Унив. изд.”Св.Кл.Охридски”.
 7. Алгебра за 9.клас, контрол и самоконтрол. Изд." Гея Либрис". София, 2001. (в съавт. с  В. Величков) .
 8. Геометрия за 9. клас, контрол и самоконтрол. Изд. "Гея Либрис", София, 2001. (съавт. с В. Величков).
 9. Специален курс по елементарна геометрия. Изд. "Жест", София, 2001.
 10. Справочник по математика. Изд. Пет плюс и ИК" Евгения Хаджииванова" , София, 1993.


Articles

 1. Върху алгебричните външни форми, I. // Год. СУ, 56 (1961-62), с.139-160 ( съавт.  М.Гав­рилов).
 2. Върху алгебричните външни форми, ІІ. // Год. СУ, 56 (1961-62), с.161-183 ( съавт. П.Петков).
 3. Върху неразложимитe елементи на два конуса. // Год. СУ, 56 (1961-62), 191-194.
 4. Едно доказателство на неравенството на Иенсен за непрекъснатите изпъкнали функции. // Физ. мат. спис., 5, №3 (1962), с. 217-219.
 5. Център на тежестта в геометрията. // Математика, 1962, с. 31-35 ( съавт.  М.Гаврилов).
 6. Една екстремална задача от практиката. // Математика и физика, 1962, №2 с. 45-47.
 7. Аритметична прогресия от ред . // Математика и физика, 1962, №6, с. 4-7.
 8. Неравенството на Бернули и числото е. // Математика, 1963, №2, с. 24-28.
 9. Някои забележителни неравенства. // Математика и физика, 9, №3 (1963), с. 45-47.
 10. Диофантови уравнения. // Ц С М Т, 1963 (в съавт. с: Ив.Димовски).
 11. Метрични пространства, в които всяка непрекъсната функция е равномерно непрекъсната. // Год. СУ, 59 (1964-65), с. 105-115.
 12. Неравенство на Бернули. // Физ. мат.спис., 8, №2 (1965), 115-120 ( съавт.  Ив.Прода­нов) .
 13. Център на тежестта и неравенства. // Математика и физика, 9, №2 (1966), с. 1-4.
 14. О компактификации пространств близости. // Рrос. II Рrаgие Тор. Sуmр., 1966, с. 164-170.
 15. Близостные пространства, в которых любая непрерывная функция близостно непрерывна. Тезисы кратких научных сообщений. // VIII межд.конгрес математиков, Москва, 1966, с. 28-29.
 16. Точечно-конечные открытые покрытия квазинормальных топологичсских простран­ств // Год. СУ, 61 (1966-67), с. 17-20.
 17. Псевдометрики пространств близости. // Рrос. I Int. Symp. оn Ехt. Тhеогу, Вегlin, 1967, с. 275-279.
 18. Квадратен тричлен. // Математика и физика, 10, №3 (1967), с. 44-47.
 19. О продолжении отображений в сферу. // Год. СУ, 64 (1969-70), с. 1-6.
 20. Об уплотнений на бикомпакт. // Год. СУ, 64 (1969-70), с. 7-12.
 21. О силъно-замкнутых отображениях. // Год. СУ, 64 (1969-70), с. 13-15.
 22. О гомотопических свойствах одного пространства. // Год.СУ, 64 (1969-70), с. 17-22 (съавт.  Г.Скордев).
 23. Продолжение близостных отображений в сферы. // Год. СУ, 64 (1969-70), с. 119-125.
 24. n-мерный куб нельзя разбить в счетное объединение собственных замкнутых подмножеств, попарные пересечения которых не более чем  (n- 2)-мерны. // ДАН СССР, 195, №1(1970), с. 43-45.
 25. Гильбертов параллелепипед не разбивается в счетное объединение замкнутых подмножеств, отличных от него, попарные пересечения которых слабо-бесконечномерны. // ДАН СССР, 195, №6 (1970), с. 1281-1285.
 26. Продолжение отображений в сферы и проблемма П.С.Александрова о бикомпактных уплотнениях. // ДАН СССР, 194, №3 (1970), с. 525-527.
 27. Върху една задача от третия кръг на математическата олимпиада. // Математика и физика, 1971, №4, с. 54-57.
 28. Аналог на една задача от третия кръг на математическата олимпиада. // Математикаи физика, 1971, №5, с. 56-58.
  О бесконечномерных пространствах. // Бюлл. Польской Акад.наук, 19, №6 (1971), с. 491-500.
 29. О продолжении отображений о сферы и о счетных разложениях Тихоновских кубов.                    Математический сборник, 84, №1 (1971), с. 154-175.
 30. Павел Сергеевич Александров. // Математика, 1971,№1, (съавт.  Ив.Проданов).
 31. On  infinite-dimensional Cantor manifolds. // Colloq . Math. Soc. “Janos Bolyai”, 8, Topics in Topology, Keszthely . Hungary, 1972, р. 355-363.
 32. Не сущeствует наследственно слабо-бесконечномерных в смысле Ю. М. Смирнова паракомпактных пространств с первой аксиомой счетности. // Докл. БАН, 26, №5 (1973),           с.591-593.
 33. о-метризуемые близости метризуемы. // Докл. БАН, 26, №10 (1973), с.1289-1291 (съавт.  Ст.Недев).
  Едно доказателство на теоремата на Шрьодер-Бернщайн. // Физ. мат. спис., 16, №2 (1973), с. 115-117 ( съавт.  Ив. Проданов).
 34. Пресмятане на sin x и cos x в средното училище. Математика и физика, 1974, №3, с. 2-6 (съавт.  Ив. Проданов).
 35. Непрекъснати изображения на кабърчета в евклидови пространства. Математика и математическо образование, София, 1974, с. 221-230.
 36. Непрерывные отображения кнопок в . // Бюлл. Польской АН, 22, №3 (1974), с. 283-287.
  А 1оver bound for the cardinal dimension of certain G -sets in Tihonov cube. // C. R. Acad. Sci. Bulg.,28, №2 (1975), с.151-152.
 37. An example of a compact Hausdorff space wich is M-connected but is not strongly M-connected . // Ann. Univ.  Sofia, 69 (1974-75) , р. 63-68 (with   A. Hamamdziev.)
 38. An example of a compact Hausdorff M-connected spase wich is not strongly M-connected. // C. R. Acad. Sci.Bulg., 29, 5 (1976), р. 613-614 (with   A. Hamamdziev)
 39. Свързаност. // Математика и математ.образование, София, 1976, с. 286-290
 40. О счетных объединениях замкнутых множеств, попарные пересечения которых имеют ограниченную размерность. // Докл. БАН, 29, №6 (1976), с. 779-781.
 41. О размерности компактных метрических пространств. // Докл. БАН, 29, №7 (1976), с. 927-929
 42. О размерности метрических пространств. // Докл. БАН, 29, №8 (1976), с. 1085-86.
 43. О размерности бикомпактов. // Математика и математ. образование, 1976, с. 176-181
 44. Одно обобщение теоремы  Лебега о покрытиях и некоторые его применения. // Докл. БАН, 29, №9 (1976), с. 1237-1240.
 45. Какво можем да докажем с принципа за непрекъснатост и какво не можем да докажем без него, І. // Обучението по математика, 1976, №1, с. 3-7.
 46. Какво можем да докажем с принципа за непрекъснатост и какво не можем да докажем без него, П. // Обучението по математика, 1976, №2, с. 4-9.
 47. Лема на Шпернер и други комбинаторни задачи. // Обучението по математика, 1976, №3, с. 7-10.
 48. Двумерна лема на Шпернер. // Математика, 1976, №1, с. 7-10.
 49. Някои комбинаторни задачи. // Математика, 1976, №3, с. 7-10, (съавт.  Н.Ненов).
 50. Екстремални задачи за трицветни графи. // Математика, 1976, №4, с. 12-15, ( съавт.  Н.Ненов).
 51. Цветни графи. // Математика, 1976, №6, с. 16-18.
 52. Обобщение теоремы Турана о графах. // Докл. БАН, 29, №11 (1976), с. 1567-1570.
 53. О максимуме числа ребер графа. // Докл. БАН, 29, №11 (1976), с. 1575-1578 (съавт.  Н.Ненов).
 54. Точные оценки сверху числа клик графа. // Год. СУ, 70, (1975-76), 23-26 ( съавт.  Н.Ненов).
 55. Новое доказательство одной теоремы о максимуме числа  р- клик графов. // Год. СУ, 70 (1975-76), с. 93-98 (съавт.  Н.Ненов).
 56. О совпадении размерностей по модулю. // Математика и математ. образование, София, 1976, с.176-181 (в съавт. с: Ил.Иларионов).
 57. О максимуме числа клик некоторых графов, // Математика и математ. образование, София, 1977, с. 131-134 (съавт.  Н.Ненов).
 58. Несколько замечаний относитольно теорем Борсука-Улама и Люстерника-Шнирельмана-Борсука. // Математика и математ. образование, 1977, с. 135-137( съавт.  Вл. Никифоров).
 59. О склеиваниях, происходящих при непрерывных отображениях тора в плоскость. // Ма­тематика и математ. образование, София, 1977, с. 138-1409 (съавт.  С.Стефанов). Вж. Год. СУ, 84 (90), с. 91-96.
 60. О некоторых двуцветных раскрасках ребер полного графа, с деветью вершинами. // Год. СУ, 71 (1976-77), с. 91-115 (съавт.  Н. Ненов).
 61. On the identifications of points by continuous maps from the n-sphere. VI Balk.Math.Congr.,1977, 124 (with  Vl.Nikiforov).
 62. On the number of triangles contained in certain graphs. VI Balkan Math. Congress, 1977, 101.
 63. Some extremal properties of Tuan’s graphs. VI BMC, 1977, 102 (with N.Nenov).
 64. Экстремальные задачи для s-графов и теорема Турана. // Сердика, 3, №3 (1977), // 117-125 (съавт.  Н. Ненов).
 65. р-последовательности графов и некоторые экстремальные свойства графов Турана. // Докл. БАН, 30, №4 (1977), с. 475-478 (съавт.  Н. Ненов).
 66. Неравенства, связанные с графами. // Докл. БАН, 30,№5 (1977), с. 635-638 (съавт. Н. Ненов).
 67. Неравенства для графов. // Докл. БАН, 30, №6 (1977), с. 793-796.
 68. О числе р-клик в графах с р-фильтрами. //  Док. БАН, 30, №9 (1977), 1231-1234 (съавт.   Н.  Ненов).
 69. Максимум одной полилинейной формы целочисленных переменных и приложение в теории экстремальных графов. // Докл. БАН, 30, №9 (1977), с.1373-1376.
 70. Неравенства, I. //Задочна школа по математика, София, 1977.
 71. Триъгълници в граф. // Математика, 16, №2 (1977), с. 9-14.
 72. Неравенства за елементарните симетрични функции. // Математика, 1977, №4, с. 28-31 (съавт.  Н.Ненов).
 73. Задачи за максимален брой познанства. // Математика, 1977, №5, с. 16-17 (съавт.  Н.Не­нов).
 74. Комбинаторика, I. //Задочна школа, по математика, София, 1977 (съавт. Н.Ненов и Вл.Тодоров).
 75. Комбинаторика, ІІ.// Задочна школа, по математика, София, 1978(съавт.Н. Ненов и Вл..Тодоров).
 76. Один метод  П.С. Урысона для доказательства неразрезания -подмножeством. // Сердика, 3, №2 (1977), с. 130-135 (съавт. А. Хамамджиев).
 77. О сильных канторовых многообразиях. // Докл. БАН, 30, №9 (1977), с. 1247-1249.
 78. О бесконечной связности нормальных расширений пространства . // Докл. БАН, 31, (1978), 7, с. 787-790 (съавт. А.Хамамджиев).
 79. О канторовых многообразиях. // Докл. БАН, 31, №8 (1978), с. 941-944.
 80. О произведениях континуумов. Докл. БАН, 31, №8 (1978), с. 1241-1244.
 81. О топологическом произведении континуума. на куб произвольной размерности. // Год. СУ, 72 (1978), с. 237-241 (с Вл.Тодоров).
 82. Оценки сверху для числа треугольников графа. // Математика и математ. образование,София, 1978, с. 541-543 (съавт. Вл.Никифоров).
 83. О неравенстве Нордхауза-Стюарта-Муна-Мозера. // Сердика, 4, №4 (1978), с. 344-350 (съавт.  Вл.Никифоров).
 84. Усиление одной теоремы Грийнвуда и Глиссона о раскрасках ребер полного графа с деветью вершинами. // Докл.БАН, 31, №6 (1978), с. 631-633.
 85. О числе Грахама-Спенсера. Докл. // БАН, 32, №2 (1979), с.155-158 ( съавт.  Н. Ненов).
 86. Обобщение одной теоремы Мазуркиевича. // Докл. БАН, 32, №8 (1979), с. 1007-1010 (съавт.  Вл.Тодоров).
 87. Оценки для  числа клик графа с данным вершинным числом независимости. // Сердика, 5, №1 (1979), с. 50-59 (съавт.  Вл.Никифоров).
 88. О числе треугольников в некоторых графах. // Сердика, 5, №2 (1979), с. 103-118.
 89. О графах, содержащих монохроматический треугольник при произвольной двухцветной раскраске ребер. // Сердика, 5, №4 (1979), с. 303-305 (съавт.  Н. Ненов).
 90. О степени связности произведений континуумов. // Сердика, 5, №4, (1979), с. 380-383.
 91. Один бесконечномерный аналог теореми Мазуркиевича. // Математика и матемьт. обра­зование, София, 1979, с. 578-585 (съавт.  Вл.Тодоров).
 92. t-графы с кликовым числом, равным 4. // Математика и образование,София,1979, с. 565-577 (съавт. Н. Ненов).
 93. О числе нетривиальных решений уравнения Ферма  xn + yn = zn в поле Галуа. // Докл. БАН, 32, №5 (1979), с. 557-560 ( съавт. Н. Ненов).
 94. Решение одной проблемы Эрдеша о наибольшем числе треугольников с общим ребром в графе. // Докл. БАН, 32, №10 (1979), с. 1315-1318 ( съавт.  Вл.Никифоров).
 95. Екстремална комбинаторика. // Математика, 1979, с. 14-18.
 96. Оn dimensional components of compact spases. // C. R. Acad. Bulg., 33, 11 (1980), 1433-1435 (with V.Todorov).
 97. О n-пленках. // Докл. БАН, 33, №7 (1980), с. 881-884.
 98. О неэвклидовых многообразиях. // Докл. БАН, 33, №4 (1980), с. 449-459 (съвм.. с Вл. Тодоров).
 99. Об абсолютно ненулевых решений некоторых алгебраических сравнений. //Сердика, 6 (1980), с. 73-75.
 100. О минимальных t-графов. // Сердика, 6, №2 (1980), с. 128-142 (съавт.  Н.Ненов).
 101. Правоъгълници, вписани в триъгълник. // Математика, 1980, №2, с. 6-10 (съавт. Н.Ненов).
 102. О сильной S-связности некоторых расширений пространства Qw // Докл. БАН, 34, №3 (1981), с. 311-314 (съавт. А.Хамамджиев).
 103. Слабо-бесконечномерные множества не разрезают произведения счетного числа континуумов. // Докл. БАН, 34, №4,(1981), с. 469-471 (съавт. Вл.Тодоров).
 104. Об одном екстремальном свойстве Петерсена. // Год. СУ, 75 (1981), с. 115-123 (съавт. Н.Ненов).
 105. Усиление одной теоремы Радемахера о графах. // Плиска, 2 (1981), с. 99-102.
 106. Экстремальные задачи для графов с фильтрами. // Плиска, 2 (1981), с.119-123 (съавт.  Н.Ненов).
 107. О максимуме числа треугольников графа. // Плиска, 2 (1981), с. 134-142.
 108. Решение проблемы П. Эрдеша о числе треугольников в графах с п вершинами и  ребрами. // Докл. БАН, 34, №7 (1981),  с. 969-970 (съавт. Вл.Никифоров).
 109. Числа на Ремзи. // Математика, 1981, №3, с. 11-15. (съавт.  Н.Ненов).
 110. Неравенство, свързано с името на акад. Чакалов. // Математика, 1981, №8, с. 9-10.
 111. Вътрешност на прост многоъгълник. // Математика, 1981, №10, с. 10-15.
 112. Някои мисли за учебника по геометрия за VІІ-клас. // Обучението по математика, 1981, №3.
 113. Върху една типична грешка при решаване на задачи за най-голяма и най-малка стойност на функция. Обучението по математика, 1981, №5.
 114. Успоредното пренасяне в задачи за намиране па множества от точки. // Математика,1982, №8, 6-11( съавт.  Н.Ненов).
 115. Един общ метод за доказване на неравенства. Някои въпроси на обучението поматематика, // Нар. просвета, София, 1982, с. 173-186.
 116. Елементи на комбинаториката. Някои въпроси на обучението по математика, // Нар.просвета, София, 1982, с. 186-204.
 117. О числе монохроматических р-клик в двуцветных раскрасках ребер некоторых полных графов. // Докл. БАН, 34, №4 (1982), с. 439-442 (съавт. Н. Ненов и Ив. Пашов).
 118. О числе дискретных 5-вершинных подграфов. 14-вершинного графа без треугольников. // Докл. БАН, 35, №1 (1982), с. 909-912 (съавт. Н. Ненов).
 119. Единственность 13-вершинного графа, с числом независимости 4 и одним треугольником. // Докл. БАН, 35 (1982), с. 1363-1366 (съавт.  Н. Ненов и Ив. Пашов).
 120. Описание 1З-вершиных графов с одним треугольником и с одной 5-антикликой. // Год. СУ, 76 (1982), с. 91-107 (съавт. Ив. Пашов).
 121. О неравенства Шура-Литтльвуда-Харди-Полиа-Карамата. // Год. СУ, 76 (1982), с. 109-114.
 122. Пример 16-вершинного (3,3)-графа Рамсея с кликовым числом 4 . //  Сердика, 9 (1983), с. 74-78 (съавт. Н.Ненов).
 123. О некоторых экстремальных двуцветных раскрасках ребер полного графа с 13 вершинами. //  Год. ВПИ-Шумен, 7 (1983), с. 53-65 (съавт. Н.Ненов и Ив. Пашов).
 124. О числе 5-антиклик в 14-вершинном графе с не более чем одной 3-кликой. // Математика и матем.образование, 1983, (съавт. Н.Ненов).
 125. О минимуме числа 5-антиклик 14-вершинных графов без треугольников. //   Докл.БАН, 36 (1983), с. 1155-1157 (съавт.  Н.Ненов).
 126. О минимуме числа, 4-антиклик некоторых графов без треугольников. // Год. СУ, 77(1983), с. 163-174 (с Н. Ненов).
 127. Об обобщенной теореме Турана и об одном е усилении. // Год. СУ, 77 (1983), с. 231-242 (с Н.Ненов).
 128. Усиление одного бесконечномерного аналога теоремы Мазуркиевича. // Плиска., 6
  (1983), с. 19-22.
 129. Периоди на функция. // Математика, 83, №10 (1983), с. 9-12 (с Л. Милков).
 130. Една екстремална задача за вписания в сфера паралелепипед. // Математика, 1984, №5,  с. 6-12.
 131. О числе 5-вершинных независимых множеств 13-вершинных графов без треугольников. // Сердика, 10 (1984), с. 357-366 (с Н.Ненов).
 132. О числе 3-клик некоторых графов без 4-антиклик. // Год. ВПИ-Шумен, 8, (1984), с.11-29 (с Н.Ненов и Ив. Пашов).
  За броя на тройките непознати в компания без тройки познати. // Физ. мат. спис. , 26,№4 (1984), с. 360-365 (с Н.Ненов).
 133. Одно экстремальное свойство графов Турана,І. // Год. ВУЗ, Приложна математика,20, №2 (1984), с. 141-152.
 134. Теоремата, на Радемахер за графите. // Физ .мат. спис., 26, №1 (1984), с. 23-26 (с  Р. Райчинов).
 135. Существование и единственность 14-вершинного графа с тремя 3-кликами и одной 5-антикликой. // Год. СУ, 78 (1984), с. 40-52 (с Ив. Пашов и Н.Ненов).
 136. О 4-кликах некоторых графов без треугольников. // Год. СУ, 78 (1984), с. 186-208 (с Н.Ненов).
 137. О графах Рамсея. // Год. СУ, 78 (1984), с. 211-214 (с  Н.Ненов).
 138. Об отношении р-несмежности в графах. // Год. СУ, 78 (1984), 68-72 (с Н.Ненов).
 139. О минимуме числа 3-антиклик в n-вершинных графах без 3-клик. // Сердика, 11(1985), с. 251-258 (с Н.Ненов).
 140. Любой граф Рамсея без 5-клик имеет больше 11 вершин. // Сердика, 11 (1985), 341-356 (с Н. Ненов).
 141. Релации и графи. // Физ. мат. спис., 27, №4 (1985), с. 314-318 (с  Н. Ненов).
 142. О двуцветных раскрасках полных графов с минималъным числом монохроматических треугольников. // Год. ВУЗ, 21, №4 (1985), с. 181-188 (с Н.Ненов).
 143. О графах с наперед заданным числом ребер и с максимальным числом треугольников. Год. СУ, 79 (1985),  с. 313-321.
 144. Комбинаторни задачи за редицата от първите n естествени числа. // Математика и матем.образование, 1985.
 145. Периодичност на някои суми от тригонометрични функции. // Математика, 1985, 2, с. 6-8.
 146. За. преопределените задачи. // Математика, 1985, №9, с. 9-13.
 147. С. Банах. Математика, 1985, №10,  с. 2-6.
 148. Парламент с две камари. Математика, 1985, с. 17-18.
 149. Запълване на равностранен триъгълник с две окръжности. 1985, №4, с. 31-35 (с Н. Ненов).
 150. О раскрасках ребер графа - e. // Докл. БАН, 39, №4 (1986), с. 23-26.
 151. О раскрасках ребер полных графов, при которых одноцветные треугольники не покрывают множество всех вершин. // Докл. БАН, 39, №6 (1986), с. 31-34 (с Н. Ненов).
 152. О к-угольниках с вершинами в данном конечном множсстве точек на окружности. Математика и матем. образование, 1986, с. 341-344.
 153. Минимум чисел 5-антиклик 14-вершинных графов с двумя 3-кликами есть 3. // Год. ВПИ-Шумен, 10,  (1986), с. 23-37 (с Н.Ненов и Ив.Пашов).
 154. Една екстремална задача за графи. // Физ.мат.спис., 28, №4 (1986), с. 283-287.
 155. О минимуме числа одноцветных 4-клик при ненокрывающих 2-раскрасках ребер полного графа. Год. ВУЗ, 22, №2 (1986), с. 137-149  (с Н.Ненов).
 156. По повод една задача от 25-та международна олимпиада. // Математика, 1986, №2, с. 12-17 (с Н.Ненов).
 157. Неравенства между средното аритметично и средното геометрично. // Математика, 1986, №3, с 10-13.
 158. Минимални свойства на някои тригонометрични полиноми. // Математика, 1986, №4, с. 9-12.
 159. Едно неравенство между сродното аритметично и средното геометрично. // Матема­тика, 1986, №9, с. 14-16.
 160. Минимални тригонометрични полиноми. // Обучението по математика, 10, №4, (1987), с. 41-46.
 161. Любой 14-вершинный граф с единственным треугольником имеет не меньше пяти 5-антиклик. // Сердика, 13 (1987),  с. 199-209 (с Н.Ненов и Ив.Пашов).
 162. Хармонични трептения. // Математика, 1987, №5, с. 5-11.
 163. Сбор па периодични функции, I. Математика, 1987, №10, с. 24-282
 164. Сбор на периодични функции, II. Математика, 1988, №1, с. 10-14.
 165. О максимуме количество ребер графа. // Год. СУ, 82 (1988), с. 25-35.
 166. О максимуме количество треугольников с общим ребром. // Год. СУ, 82 (1988), с. 37-52.
 167. Множества без разлики. // Математика, 1989, №9, с. 13-17.
 168. Ramsey multiplicity M(3,6) is 2. Ann. Univ. Sofia, 83 (1989), р. 17-28 (with Iv. Pashov).
 169. Една комбинаторна задача за уравнението х + у= z. // Математика, 1990, №4, с. 12-16.
 170. О теоремах Борсука-Улама. и Люстерника-Шнирельмана-Борсука. // Год. СУ, 84(1990), с. 83-89 (с Вл. Никифоров).
 171. О склеиваниях, происходящих при непрерывных отображениях тора в плоскость. // Год. СУ, 84
  (1990), с. 91-90 (със С. Стефанов).
 172. О размерности бикомпактов. // Год. СУ, 84 (1990), с. 97-99.
 173. Об одной теореме Хопфа. //Год. СУ, 85 (1991), с. 65-69.
 174. О (3,4)-кратностях  Рамсея. // Год. СУ, 86 (1992), с. 87-93 (с Ив.Пашов).
 175. Няколко алгебрични задачи за център на тежестта. //Обучението по математика и информатика, 1992, №4, с. 46-53.
 176. Построяване на планиметрията с помощта на понятието лице, I. // Математика, 1993, №3, с. 14-18.
 177. Построяване па планиметрията с помощта на понятието лице, П. // Математика, 1993, №4, с. 27-31.
 178. Построяване па планиметрията с помощта на понятието лице, ІІІ. // Математика, 1993, №5, с. 20-26.
 179. Приемният изпит по математика за Софийския университет " Св. Кл. Охридски"-1993.  //Математика, 1993, №4, с. 27-31.
 180. Диференцируеми решения на някои функционални уравнения. // Математика, 1993, №6, с. 22-28.
 181. Етюди по теорията, на Ремзи, I. // Математика., 1993, №0, с. 7-11.
 182. О -графах. // Год. СУ, 87 (1993), с. 271-276.
 183. Cohomologies of countable unions of closed sets with applications to Cantor manifolds.  // Ann. Univ. Sofia, Math., 87 (1993) ,  р. 249-255 ( with E. Scepin).
 184. Етюди по теорията на Ремзи,II. // Математика, 1994, №1, с. 19-23.
 185. Задачи за оцветяване на ребрата на 10-върхови графи. // Математика, 1994, №3, с. 18-20  (с Б.Милкоева).
 186. Приемният изпит по математика за Софийския университет "Св.Кл.Охридски"-1994. // Математика, 1994, №4, с. 13-18.
 187. Едно интересно свойство па 10-върховите графи с 42 ребра. // Математика, 1994, №6, с. 5-9.
 188. Върху "страничните" решения при задачи за пресмятане на дължини. // Елементарна математика-омега, май-август 1994, с. 145-151.
 189. За кандидат-студента. // Математика, 1995, № 1, с. 21-22 (със  Св.Савчев).
 190. Теореми на Ремзи и Ердьош-Секереш. // Математика, 1995, №3, с. 5-8.
 191. Теорема на Туран. // Математика, 1995, №5, с. 9-14.
 192. Приемните изпити по математика за СУ "Св. Кл. Охридски". // Математика, 1995, №5, с. 15-23.
 193. Върху една задача от контролните за определяне на олимпийския отбор. // Матема­тика, 1995, №6, с. 6-7.
 194. Принцип за отделимост, І. // Математика., 1996, №1, с. 9-14.
 195. Принцип за отделимост, II. // Математика, 1996, №2, с. 8-14.
 196. Принцип за отделимост, III.// Математика, 1996, №3, с. 7-12.
 197. Комбинаторика. // Математика, 1996, №3, с. 49-51 (със Св.Савчев).
 198. Двестенни и тристенни  ъгли. // Математика, 1996, №4, с. 13-20.
 199. Формули за тристенните ъгли. // Математика, 1996, №5, с.12-20.
 200. Принцип на Дирихле за интервали. // Математика, 1997, №2, с. 10-13.
 201. Теорема на Зиков. // Математика, 1997, №3, 8-11.
 202. Вероятности и неравенства. // Математика, 1997, №5,  с. 6-10.
 203. Конкурсен изпит по математика в СУ "Св. Кл. Охридски", (15 юли 1997). // Математика, 1997, №5, с. 11-15.
 204. Редакторите коментират. // Математика, 1997, №5, с. 18-19.
 205. Конкурс на сп. "Математика" за V, VI, VII клас - 1997 година. // Математика, 1997, №5, с. З0-35.
 206. Конкурсен изпит по математика в СУ "Св. Кл. Охридски", (21 юли 1997). //   Математика, 1997, №6, с.5-7.
 207. Принцип на Проданов за площадките. // Математика, 1997, №6, с. 8-12.
 208. А general form of the pigeonhole Principe. // Mathematics and education in mathematics, Plovdiv, 1997, р. 50-52.
 209. Синусовата теорема. // Математика, 1998, №1, с. 17-21.
 210. Едно обобщение на теоремата на Шпернер. // Математика, 1998, №2,  с. 11-15.
 211. Конкурсните изпити по математика в СУ "Св. Кл. Охридски", 1998 (алгебра и анализ). // Математика, 1998, №5, с. 8-11.
 212. Конкурсните изпити по математика в СУ "Св. Кл. Охридски", 1998 (геометрия). // Математика, 1998, №6, с. 2-7.
 213. Конкурсните изпити по математика за прием в ЕГ, МГ, ТУ и НПМГ след VІІ-кл.,1998, //Математика, 1998, №5, с. 32-37.
 214. Кога сумата на няколко периодични функции е периодична? // Математика, 1998, №6, с. 18-21.
 215. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. // Математика, 1999 №2, 14 (с Н.Ненов). Решенията, са публ. в същото сп., №3, с. 63-65.
 216. Върху учебната програма по математика за VII клас. Докл. на Юбилейната научна конференция "25 г. Шуменски университет, , 1996". // Матем. и инф., Шумен, 1998, 5-13.
 217. Примерна тема за конкурсен изпит  по математика. // Математика, 1999, №3, 14. Реш. В №4,58-59.
 218. Лема за правоъгълника. // Математика, 1999, №3, с. 29-30.
 219. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. // Математика, 1999, №4, с. 12 (с Н. Ненов). Реш. на стр.63.
 220. Период на четност на целозначни полиноми. // Математика, 1999, №5, с. 9-12.
 221. Минимален равностранен триъгълник, вписан в даден триъгълник. // Математика, 1999, №6, 8-10.
 222. Теорема на Вайерщрас. // Математика, 1999, №6, с. 14-18.
 223. Триъгълник с минимален периметър, вписан в даден триъгълник. // Математика, 2000, №1, с. 2-5.
 224. Ретракции на триъгълна и правоъгълна области. // Математика, 2000, №2, с. 2-12.
 225. Кръгови ретракции. // Математика, 2000, №3, с. 2-4.
 226. Две методически бележки - графиката на линейната функция и дистрибутивният закон при векторите. // Математика, 2000, №3, с. 37-39.
 227. Тетраедър - вписана, и описана сфера. // Математика, 2000, №4, с. 2-6.
 228. Втори конкурсен изпит по математика, 20.07.2000, СУ "Св. Кл. Охридски". // Математика, 2000, №5, с. 9-12 (с К.Чакърян).
 229. Неразложими квадратни функции, неотрицателни в даден интервал. // Математика плюс, 2000, №4, с. 21-24.
 230. Вариации на тема "Първи конкурсен изпит по математика, в СУ "Св. Кл. Охридс­ки", 2001". // Математика, 2001, 5, с. 7-15.
 231. За еквивалентността. на системите уравнения. // Математика, 2001, 5, с. 32-33.
 232. Теореми на Чева и Менелай. Математика, 2001, 6, с. 2-9.
 233. Три задачи. // Математика, 2002, 1, с. 5-8.
 234. Хроматично число, I. // Математика, 2002, 2, с.14-18.
 235. Хроматично число, II.// Математика, 2002, 3, 11-15.
 236. Писмен държавен изпит по математика за специалността "Математика и информа­тика", СУ "Св. Кл. Охридски", ноември 2001. // Математика и информатика, 2002, 1, с. 76-78.
 237. За поведението на сумата (1) + (2) +...+ (n)  при изпъкнала функция f и големи n.                 // Математика плюс, 2002, 2,  с. 17-21
 238. А generalization of Turan’s Graph Theorem. (with N.Nenov). Ann.Univ.Sofia, 96 (2002).
 239. Turan’s Theorem and Maximal Degrees. (with N.Nenov). Ann.Univ.Sofia, 96 (2002).
 240. Минималният брой познанства, в компании, всяка петорка от които съдържа тройка
  познати. // Математика, 2002, 5, с. 19-23.
 241. Компании, в които всяка шесторка съдържа тройка познати. // Математика, 2002, 6, с. 10-12.
 242. Коментар към "Десет  решения...". // Математика, 2002, 6, с. 25-20.
 243. Компании, в които между всеки седем има тройка познати. // Математика, 2003, 1, с. 6-109.
 244. Вариации върху една теорема на Архимед. // Математика, 2003, 3, с. 5-8.
 245. За пълния граматичен член и теоремата на Виет. // Математика, 2003, 3, 36.
 246. Върху няколко задачи от сп. "Математика", Математика плюс, 2003, 3, 29-31.
 247. Степени в графи. Математика плюс, 2004, 1 (в печат).
 248. Cliques with maximal degree in graphs. Math. And Education in Math. 33 Spring Conf. UBM, 2004 .(submitted).
 249. Пластична хирургия и комбинаторна топология. Математика и матем. образование. 33 Пролетна конф., 2004. (под печат).
 250. Generalized r-partite graphs and Turan’s theorem. C.R.Acad.Bulg. 57 (2004), №2,19-24(with N.Nenov ).
 251. Sequences of maximal degree vertices in graphs. Serdika, (2004) (submitted) (with N.Nenov).
Document Actions