Personal tools
You are here: Home Departments Computer Informatics Prof. Magdalina Todorova, Ph. D. Publications of Prof. Magdalina Todorova, Ph. D.

Publications of Prof. Magdalina Todorova, Ph. D.


Articles

 1. Вл. Шкуртов, М. Тодорова. Възможности на системата ИЗОТ-0220 за работа като универсален микрокомпютър, Математика и математическо образование, Доклади на 11. пролетна конференция на СМБ, Сл. Бряг, 1982, 535-535.
 2. A. Radensky, M. Todorova. An Approach to the Development of an Equational Programming Language, International Conference on Artificial Intelligence AIMSA'84, Varna, 17-20 sept, 1984, Proc. of Abstracts.
 3. M. Todorova. Determination of Classes of Reduction Sequences in Generalized Subtree Replacement Systems, Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski", Tome 79, 1985, 127-133.
 4. M. Todorova. On the confluency of generalized subtree replacement systems, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Tome 39, N 7, 1986, 49-52.
 5. A. Radensky, M. Todorova. An Approach to Programming by Means of Equations: Transformation Programs and an Interpreter for Such Programs, KNVVT Conference on Automation of Information Processing on Personal Computers, Budapest, May 5-9, 1986, 167-181.
 6. Ат. Раденски, М. Тодорова, З. Трифонова. Экспериментальные системы для функционального программирования, "Проблемы информатики и ее Гьолечица, 1986, 241-249.
 7. M. Todorova. W: Functional Programming Language Based on Unification, Informatika - god. 21, 3, 1987, 143-151.
 8. М. Тодорова. Обобщени системи за заместване на поддървета, автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен "кандидат на математическите науки", 1988 (24 стр.).
 9. A. Radensky, M. Todorova. Functional Programming, Logic Programming, Equational Programming (W: A Language which Implements Two Generalisations of Equational Programming), First Franco-Bulgarian Workshop on Logic Programming and Automated Inferencing, Nov. 21-25, Grenoble, 1988 (8 p.) (доклад).
 10. M. Todorova. The W Language and its Applications to Theorem Proving, Serdica - Bulgaricae mathematicae publicationes, 19, 1993, 36-44.
 11. М. Тодорова, Д. Биров. Алгоритъм за извод на тип и реализацията му на езика W, Annuaire de l'universite de Sofia "Kliment Ohridski", Mechanika, Tome 88, 1994, 459-483.
 12. М. Тодорова. Метод на преобразуващите предикати за верификация и синтез на програми, Математика и математическо образование, Доклади на 24. пролетна конференция на СМБ, (доклад по покана), Свищов, 4-7 април, 1995, 66-87.
 13. М. Тодорова. W: Език, реализиращ две обобщения на програмирането с равенства, Математика и математическо образование, Доклади на 25. пролетна конференция на СМБ, Казанлък, 6-9 април, 1996, 243-349.
 14. М. Тодорова. Реализиране на странични ефекти в чисти функционални езици, 22-ра лятна школа с международно участие "Приложение на математиката в техниката и бизнеса", Созопол, 14-21 септември, 1996, 298-303.
 15. М. Тодорова. Синтезиране на равенствови програми, Математика и математическо образование, Доклади на 25. пролетна конференция на СМБ, Казанлък, 6-9 април, 1996, 250-255.
 16. М. Тодорова. Синтезиране на алголоподобни програми, 22-ра лЯтна школа с международно участие "Приложение на математиката в техниката и бизнеса", Созопол, 14-21 септември, 1996, 304-309.
 17. М. Тодорова. Синтезиране на програми на езика Паскал, научна конференция "25 години Шуменски университет "Шпископ Константин Преславски", Шумен, 29.10 - 01.11, 1997, 109-112.
 18. М. Тодорова, Координатни трансформации, научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 29.10 - 01.11, 1997, 105-108.
 19. M. Todorova. The SLRS Imperative Synchronous Programming Language, Annuaire de l'Univervite de Sofia "St. Kl. Ohridski", Tome 92, 1998, 75-86.
 20. П. Азълов, М. Тодорова, П. Асенова, З. Майноловска, П. Кунева, К. Гъров, Т. Хиков. Върху някои проблеми на обучението по информатика в средното училище, сп. Обучение по математика и информатика, кн. 5, 1993, (1-4).
 21. М. Тодорова, П. Асенова, А. Ангелов, К. Кирилова, К. Гъров, В. Попов, Учебна пробрама на задължителното избираемо и профилирано обучение по информатика, сп. Обучение по математика и информатика, кн. 5, 1993, (39-40).
 22. Р. Николов, М. Тодорова, Кр. Манев, Вл. Димитров, С. Илиева, Информатиката и информационните технологии в СУ “Св. Климент Охридски”, доклад по случай Климентовите дни на СУ, 15-26 ноември, 2004 год.


Books

 1. М. Тодорова. Програмиране на Паскал. Полипринт-Враца, София, 1993, (393 стр.).
 2. М. Тодорова. Програмиране на Паскал. Преработено издание като учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка II-ро ниво – ЗИП и СИП, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2001, (493 стр.).
 3. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2001, (160 стр.).
 4. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Първа част. Функционално програмиране, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2003, Преработено и допълнено издание (226 стр.).
 5. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, СОФТЕХ, София, 1998, (156 стр.).
 6. М. Тодорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Втора част. Логическо програмиране, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, Преработено и допълнено издание, 2003.
 7. Тодорова. Синтезиране на програми, СОФТЕХ, София, 1998, (76 стр.).
 8. М. Тодорова. Сборник от задачи по функционално и логическо програмиране, учебно-методически материали по курса Езици за функционално и логическо програмиране, София, (на разположение в библиотеката на ФМИ), 1999 (113 стр.).
 9. М. Тодорова. Програмиране на C++, Първа част, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2002, (374 стр.).
 10. М. Тодорова. Програмиране на C++, Втора част, СИЕЛА СОФТ ЕНД ПУБЛИШИНГ, София, 2002, (482 стр.).
 11. П. Азълов, Ф. Златарова, М. Тодорова, Информатика за 10 клас - профилирана подготовка, учебно помагало, Просвета, София, 2003 (179-286).
Document Actions