Personal tools
You are here: Home Departments Computer Informatics Assist. Prof. Savka Kostadinova Publications of Assist. Prof. Savka Kostadinova

Publications of Assist. Prof. Savka Kostadinova


 1. С. Костадинова, Нов подход при декомпозицията на АСУ, 1982 г., Сборник с доклади и резюмета, Философски институт на БАН
 2. С. Костадинова, Технико-икономическо управление на база СМ-4, 1982 г., Симпозиум с международно участие “Комплексно осигуряване на ЕИТ”, Пловдив
 3. С.Костадинова, Използуване на МЕИМ СМ-4 за икономически разчети с цел изработване на производствена програма за промишлено предприятие, 1983 г., Симпозиум с международно участие “Комплексно осигуряване на ЕИТ”, Пловдив
 4. Д.Мишев, М.Нейчева, С.Костадинова, Н.Димитрова, Г.Станева, М.Чолакова, П.Милковска, Програмна система за управление на промишлени предприятия на база МЕИМ СМ-4 /Диалог-2/, 1983 г., Симпозиум с международно участие “Комплексно осигуряване на ЕИТ”, Пловдив
 5. С.Костадинова, Д.Божинов, Управление на материално-техническото снабдяване и пласмента за промишлено предприятие с използуване на МЕИМ СМ-4, 1983 г., Симпозиум с международно участие “Комплексно осигуряване на ЕИТ”, Пловдив
 6. С.Костадинова, Е.Никотера, Формиране на нормативната и планова себестойност за промишлени предприятия с използуване на МЕИМ СМ-4, 1985 г., Четвърта градска научна конференция “ТНТМ в електронизацията и кибернетизацията”, София
 7. С.Костадинова, Оптимизация на насрещния план, 1986 г., Научно-приложен семинар “Приложение на персоналните компютри в планирането’86”, София
 8. С.Костадинова, Автоматизация на плановата дейност в стопанските обединения, 1988 г., Симпозиум “Персонални компютри в управлението на стопанските обединения и предприятия”, Пловдив
 9. С.Костадинова, Автоматизация на плановата дейност в стопанските организации, 1988 г., Научно-приложен семинар по “Компютърно-ориентирани методи и технически средства за планиране на развитието на промишлеността” на ЮНИДО, Варна
 10. С.Славчев, Г.Димитров, Й.Първанов, Н.Нешев, В.Радева, С.Костадинова, Разпределена система за моделиране на общовойсковия бой в реално време, 1996 г., Сборник трудове на ВНИИ-ГЩ, София
 11. С.Костадинова, Технологията клиент/сървер и някои изисквания на базите данни, 1997 г., Сборник трудове на ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново
 12. Г.Димитров, С.Костадинова, Технологията клиент/сървер и базата данни на системата от щабни модели за водене на бойните действия, 1999 г., Сборник трудове на ВА “Г.С.Раковски”, София
 13. С.Костадинова, Правноинформационна система за малкия и средния бизнес, 2004 г., Втора национална научна конференция “Информатиката в научното познание”, Варна
 14. С.Костадинова, Цв.Игнатов, Линейни трансформации на експоненциално разпределени случайни величини и многомерни експоненциални сплайни, 2005 г., Год. На СУ, Стопански факултет,  2006, т. 5
 15. Ignatov Zv. G., Dialo M. O., Kostadinova S. R., The density of linear transformations of independent exponential  random variables, 2005, XXXIV spring conference of  UBM
 16. Ignatov Zv. G., Dialo M. O., Kostadinova S. R., About the density function of a linear transformations of independent exponential  random variables, 2005, International Conference on Mathematics Education, Svishtov-Bulgaria
 17. С.Костадинова, Експоненциални сплайни и надеждност на икономическите системи, 2006 г., Международна научна конференция “Информатиката в научното познание”, Варна
Document Actions