Personal tools
You are here: Home Departments Computing Systems Assist. Prof. Emilia Zivkova Publications of Assist. Prof. Emilia Zivkova

Publications of Assist. Prof. Emilia Zivkova


 1. Й. Денев, Е. Живкова, Синтез на комбинационни схеми по метода на каскадите, Трудове на  III Международен семинар по приложни аспекти на теорията на автоматите, Варна 1975
 2.  Й. Денев, Е . Живкова, Р. Лесева, Подсистема вывода системы БИСЕС, Сб. докладов конференции по системам информационного обслуживания коллективов професионально-связанных потребителей, Варна 1977
 3.  Й. Денев, Р. Лесева, Е. Живкова, Форматирование отчетов при выводе информации из банка данных, Сб. доклади на конференция по приложение на изчислителните системи и банки данни в научните изследвания, Варна 1978
 4. Денев, Й. Д., Е. К. Живкова, Р. П. Лесева, Средства форматирования, Сборник научно-исследовательских работ РГ-11/КНВВТ "Системы управления базами данных и информационные системы", Трудове на ИИВТА, УАН, Tanulmanyok 131/1982, Будапешт
 5. Е. Живкова, Р. Лесева, Й. Денев, Об одном методе композиции таблиц, Proceedings of joint bulgarian-hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing", Tanulmanyok 147/1983, Budapest
 6. Е. Живкова, Р. Лесева, Автоматизиране обновяването на данни на основата на композиция на таблици, Републикански младежки научно-технически симпозиум "Автоматизация на производството", Приморско 1983
 7. Денев Й., E. Живкова, М. Филипова, Система для текстообработки в операционной системе BOS2, Proceedings of joint bulgarian-hungarian workshop on "Mathematical cybernetics and data processing", Tanulmanyok 183/1986, Budapest
 8. Денев Й. Д., М. Филипова, Е. Живкова, Средства форматирования в ОС UNIX SYSTEM V, Сб. докладов научно-технического семинара Проблемы мобильности инструментально-технологических средств программирования, Варна 1987
 9. Radensky, A., E. Zivkova, V. Petrova, R. Lesseva, C. Zascheva, Experience with Ada as a first programming language, SIGCSE BULLETIN, Vol 20, N0 4, December 1988
 10. Zivkova, E., Experience in Teaching Object-Oriented Programming with C++,  ASM SIGPLAN Notices, Volum 29, No. 5, May 1994
 11. Zivkova, E., A graph-based Method for a Control in Software Systems, Discrete Mathematics and Applications, Research in Mathematics, Volum 5, Blagoevgrad, 1995
 12. Denev, J., E. Zivkova, Object-oriented Languages in Programmer's Curriculum, Discrete Mathematics and Applications, Research in Mathematics, Volum 5, Blagoevgrad, 1995
Document Actions