Personal tools
You are here: Home Departments Education in Mathematics and Informatics Prof. Kiril Bankov, Ph. D. Publications of Prof. Kiril Bankov, Ph. D.

Publications of Prof. Kiril Bankov, Ph. D.


СТАТИИ

 1. БАНКОВ, К. Максимуми и минимуми. Математика, 4, 1981.
 2. БАНКОВ, К. Теория на особеностите и катастрофите. Математика, 5, 1982.
 3. БАНКОВ, К. Още нещо за трапеца. Математика, 9, 1982.
 4. БАНКОВ, К. Симетрия. Математика, 9, 1982.
 5. БАНКОВ, К. Въртене. Математика, 1, 1983.
 6. БАНКОВ, К. Успоредно пренасяне. Математика, 2, 1983.
 7. БАНКОВ, К. Взаимно прости двучлени. Математика, 3 1983.
 8. БАНКОВ, К. Принципът за чекмеджетата. Математика, 7, 1983.
 9. БАНКОВ, К. Правоъгълен билярд. Математика, 2 и 3, 1985.
 10. БАНКОВ, К. Принципът на математическата индукция. Математика, 7 и 8, 1985.
 11. БАНКОВ, К. Признаци за делимост. Математика, 9 и 10, 1985.
 12. БАНКОВ, К. Деление с остатък. Математика, 1, 1986.
 13. БАНКОВ, К. Връзка между обикновени и десетични дроби. Математика, 4, 1986.
 14. БАНКОВ, К. Об одной теореме Кронекера. Квант, 7, 1986.
 15. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Три решения на една задача. Математика, 3, 1987.
 16. БАНКОВ, К. Формула на Пик. Математика, 8 и 9, 1987.
 17. БАНКОВ, К. Няколко задачи за разделяне на многоъгълник. Математика, 10, 1987.
 18. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Да опитаме с формулите на Виет.Обучението по математика, 4, 1987.
 19. БАНКОВ, К. Покриване на изпъкнали фигури. Математика, 3, 1988.
 20. БАНКОВ, К. Можем ли да броим? Математика, 4, 5 и 7, 1988.
 21. BANKOV, K., J. TABOV. We challenge your city. Mathematics Competitions, vol. 2, 1, 1989.
 22. БАНКОВ, К., Е. СЕНДОВА. Действена математика. Обучението по математика и информатика, 3, 1990.
 23. BANKOV, K. Primary school mathematics from a brighter point of view. RCIE Bulletin, 2, 1990.
 24. БАНКОВ, К., Б. ЛАЗАРОВ. Началото на “Действена математика”. Обучението по математика и информатика”, 5, 1990.
 25. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Колко е 00? Обучението по математика и информатика, 6, 1990.
 26.  
  BANKOV, K. Learning and doing mathematics.Proceedings of the Second Bratislava International Symposium on Mathematics Education, 1990.
 27. БАНКОВ, К. “Действена математика” - един проект за изучаване на математиката в прогимназията. Математика и математическо образование - двадесета пролетна конференция на СМБ, 1991.
 28. BANKOV, K. Triangulation. Mathematics and Informatics, vol. 1, 1, 1991.
 29. БАНКОВ, К., Й. ТАБОВ. Обвивка на едно множество от окръжности. Обучението по математика и информатика, 4, 1991.
 30. БАНКОВ, К., С. ДИМИТРОВА. Уравненията в “Действена математика”. Обучението по математика и информатика, 4, 1991.
 31. BANKOV, K. Mathematics competitions for junior secondary schools in Bulgaria. Mathematics Competitions, vol. 4, 2, 1991.
 32. БАНКОВ, К., Е. СЕНДОВА. “Действенная математика” - проект школного курса математики. Математика в школе, 5, 1991.
 33. БАНКОВ, К. България участва в международни проекти в областта на средното образование. Обучението по математика и информатика, 2, 1992.
 34. BANKOV, K., J. IANCHEVA. Figures of equal area. Mathematics and Informatics Quarterly, v. 2, No. 1, 1992.
 35. BANKOV, K. Mathematics competitions for 11-14 years old pupils in Bulgaria. Book of abstracts of short presentations, 7-th International Congress on Mathematics Education, Quebec, Canada, 1992.
 36. БАНКОВ, К., М. КОНСТАНТИНОВА. Резултати от едно проучване по проекта TIMSS. Обучението по математика и информатика, 6, 1992.
 37. БАНКОВ, К., М. КОНСТАНТИНОВА. Още нещо от предпилотното изследване по TIMSS. Обучението по математика и информатика, 2, 1993.
 38. БАНКОВ, К., Ж. КОЛЕВА, Б. ЛАЗАРОВ, Е. МИЦОВА, С. УЗУНОВА. Някои резултати от пилотните тестове по TIMSS. Математика и информатика, 2, 1994.
  BANKOV, K. Learning to become a mathematics teacher. Mathematics Education Review, No. 4, 1994.
 39. BANKOV, K. “Modern” or “traditional” way of teaching mathematics: what should be the choice? Mathematics Teaching, 147, June, 1994.
 40. BANKOV, K. Applications of the pigeon-hole principle. The Mathematical Gazette, v. 49, 485, July 1995.
 41. BANKOV, K. A disjoint set of figures having large area. Mathematics Competitions, vol. 8, 1995.
 42. BANKOV, K. Selection of a large subset of disjoint figures. Geombinatorics, vol. VI, October 1996, issue 2.
 43. BANKOV, K. Placing students where geometrical facts happen: The computer laboratory GEOMLAND.Journal of Structural Learning and Intelligent systems, vol. 13(1), pp. 15-24, 1997.
 44. BANKOV, K. Bulgaria. In National Contexts for Mathematics and Science Education. Pacific Educational Press, pp. 62-69, 1997.
 45. БАНКОВ, К. Училищната математика в края на 20-ти век. Математика и математическо образование - двадесет и шеста пролетна конференция на СМБ, 1997.
 46. БАНКОВ, К. Възрастови групи и извадки. В Иновации в образованието и науката. Научноизследователски институт по образование, 6, стр. 7-10, 1997.
  БАНКОВ, К., Т. РЕЗАШКА. Мястото на България в изучаването на училищната математика: резултати от изследването TIMSS. Математика и информатика, 5-6, 1997.
 47. ГЕОРГИЕВА, Н., К. БАНКОВ. Измерване на постиженията на учениците по математика в края на IV и VIII клас. Стратегии на образователната и научната политика, 4, 1997.
 48. БАНКОВ, К. Обучението по статистика в средното образование. Бюлетин на Българското Статистическо Дружество, март 1998.
 49. БАНКОВ, К. Конструиране на извадки за международни и национални педагогически изследвания. Математика и математическо образование - двадесет и седма пролетна конференция на СМБ, 1998.
  ГЕОРГИЕВА, Н., К. БАНКОВ, П. ТОДОРОВА. Национална проверка по математика в IV клас – технологичен модели и резултати.  Начално образование, 6-7, 1998.
 50. БАНКОВ, К. Статистически методи за проверка на постиженията на учениците.  Начално образование, 6-7, 1998.
 51. БАНКОВ, К. Национална проверка по математика за ученици от IV клас – методи, технология и резултати. Математика и информатика, 3, 1998.
 52. BANKOV, K. School geometry from the classroom to the mathematics competitions. Geometry and Mathematics Competitions (Papers contributed to the Topic Area 6, third WFNMC Congress, 22-27 July 1998, Zhong Shan, China.), Isfahan University of Technology, Iran, 1998.
 53. БАНКОВ, К. Резултати от националната проверка по математика за ученици от 8. клас. Математика и информатика, 5, 1998.
 54. BANKOV, K. Principle of the extreme element. Mathematical Gazette, v. 83, 496, March 1999.
 55. БАНКОВ, К. Подготовка на изпити на тестова основа за прием на ученици след завършен седми клас. Математика и математическо образование - двадесет и осма пролетна конференция на СМБ, 1999.
  БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ. Едно изследване на постиженията на учениците по математика в 7. клас. Математика и информатика, 3, 1999.
 56. BANKOV, K., Success and failure: findings from the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) in Bulgaria, Proceedings of the First Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, vol.1, pp. 78-86, 1999.
 57. BANKOV, K., Mathematics for extracurricular work with gifted students, Beitrage zum Mathematikunterricht 1999, Vortrage auf der 33. Tagung fur Didaktik der Mathematik vom 1. Bis 5.3.1999 in Bern. pp. 73-76, 1999.
 58. BANKOV, K., Measurement of the curriculum coverage in international studies of student achievement, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Twenty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2000, pp. 270-272.
 59. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, Какво оценяваме в обучението по математика? Математика и математическо образование – двадесет и девета пролетна конференция на СМБ, 2000.
 60. БАНКОВ, К., Международно оценяване на  обучението по математика в средното училище. Математика и математическо образование -  тридесета пролетна конференция на СМБ, 2001.
  БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, Някои резултати от националния изпит-тест – 2000. Математика и математическо образование –  тридесета пролетна конференция на СМБ, 2001.
 61. BANKOV, K., The Junior Balkan Mathematical Olympiad. Mathematics Competitions, v. 14, 1, 2001.
 62. БАНКОВ, К., Постиженията на учениците по математика в средното училище в края на 20. век. Резултати от международното изследване TIMSS-R. Математика и информатика, 3-4, 2001.
 63. БАНКОВ, К., Качествена интерпретация на резултатите от тестове за постижения. Математика и математическо образование –  тридесет и първа пролетна конференция на СМБ, 2002.
 64. BANKOV, K.,  Reasoning and proving in school mathematics curriculum. In D.  Edge, & B. H. Yeap (Eds.), Mathematics education for a knowledge-based era. Volume 2: Selected papers.  Proceedings of Second East Asia Regional Conference on Mathematics Education and Ninth Southeast Asian Conference on Mathematics Education, 2002, pages 65 to 70.
 65. БАНКОВ, К. Вероятностно моделиране за измерване на ученическите постижения. Математика и информатика, 4, 2002.
 66. BANKOV, K., Reasoning in school mathematics in Bulgaria. Reasoning, Explanation and Proof in School Mathematics and their Place in the Intended Curriculum. Proceedings of the QCA International Seminar, 4-6 October 2002 Cambridge, England, 2002, pages 178 to185.
 67. БАНКОВ, К., Тенденции в обучението по геометрия. Математика и информатика, 1, 2003.
 68. БАНКОВ, К., Измерване на училищната ефективност по математика. Математика и математическо образование –  тридесет и втора пролетна конференция на СМБ, 2003.
 69. BANKOV, K., Managing Student Assessment. International Consultant’s Report to the PIU – Education at the Ministry of Education, Republic of Tajikistan, April-May, 2003.
 70. BANKOV, K., What Types of Mathematics Topics are Suitable for Gifted Students? Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students”, 3-9 August 2003, Rousse, Bulgaria.
 71. БАНКОВ, К., Ч. ЛОЗАНОВ, Учебните програми по математика: състояние и тенденции. Математика и математическо образование –  тридесет и трета пролетна конференция на СМБ, 2004.
 72. ЛОЗАНОВ, Ч., К. БАНКОВ. Външно оценяване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание по математика. Математика и математическо образование – тридесет и четвърта пролетна конференция на СМБ, 2005.
 73. БАНКОВ, К. и др. Половин век от създаването на катедра „Обучение по математика и информатика” към ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Математика и математическо образование – тридесет и четвърта пролетна конференция на СМБ, 2005.
 74. BANKOV, K. et al. The 50 Anniversary of the Department of Mathematics and Informatics Education at the Faculty of Mathematics and Informatics, University of Sofia. Proceedings of the International Conference on Mathematics Education, 3 – 5 June, 2005, Bulgaria.

КНИГИ, БРОШУРИ И ДР.

 1. РУСЕВ, Р., К. БАНКОВ, СВ. САВЧЕВ. Задачи за извънкласна работа по математика, София, “Народна просвета”, 1986.
 2. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Полски математически олимпиади. София, МНП, 1986.
 3. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Математически състезания по света. София, “Наука и изкуство”, 1988.
  Авторски екип. Математика - експериментално учебно помагало за първи прогимназиален клас в свитъци. София, ПГО, 1989.
 4. БАНКОВ, К. Задачи и решения от десетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1989.
 5. БАНКОВ, К. Задачи и решения от единадесетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1990.
 6. БАНКОВ, К. Задачи и решения от дванадесетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1991.
 7. БАНКОВ, К., Й. ЯНЧЕВА, Ж. МАРКОВА, Л. ЛЮБЕНОВ. Математически етюди за малките ученици. Стара Загора, 1991.
 8. БАНКОВ, К., Б. ЛАЗАРОВ, Й. ТАБОВ. Математически тестове за 6-8 клас. “Моранг”, 1992.
 9. РАКОВСКА, Д., ИВ. ТОНОВ, К. БАНКОВ, Т. ВИТАНОВ. Математически състезания, 4-7 клас. Първа и втора част. София, “Регалия-6”, 1993, 1995.
 10. Авторски колектив. Математика за 6-7 клас в примери и задачи. София, “Регалия-6”, 1994.
 11. БАНКОВ, К., Д. РАКОВСКА, И. ШАРКОВА. Математика – учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка за 6 клас. Първа, втора и трета част. София, “Регалия 6”, 1995, 1996.
 12. РАКОВСКА, Д., К. БАНКОВ. Сборник задачи по математика за 6 клас. София, “Регалия 6”, 1997.
 13. РАКОВСКА, Д., ИВ. ТОНОВ, К. БАНКОВ, Т. ВИТАНОВ. Избрани задачи от математически състезания, 4-7 клас. София, “Регалия-6”, 1998.
 14. ЛАЗАРОВ, Б., Й. ТАБОВ, К. БАНКОВ. Тренировъчни тестове за 6-11 клас. София, “ЛИК, 1999.
 15. TONOV, I., K. BANKOV, T. VITANOV, D. RAKOVSKA. Bulgarian mathematics competitions, 11-14 year olds, selected problems. Bulgaria, Regalia 6, 2001.
 16. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ. Геометрия. София, “Анубис”, 2003.
 17. БАНКОВ, К., Ч. ЛОЗАНОВ, Н. РАЙКОВ, И. ЦВЕТКОВА, И. ШАРКОВА. Как да решаваме задачи? Учебно помагало по математика. „Анубис”, 2005.
Document Actions