Personal tools
You are here: Home Departments Education in Mathematics and Informatics Assist. Prof. Ridvan Isufov Publications of Assist. Prof. Ridvan Isufov

Publications of Assist. Prof. Ridvan Isufov


  1. Исуфов, М. Ридван, Обучаваща програма по темата “форматиране на клетка в електронна таблица”, стр., 502-507, Международна научно-практическа конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - XXІ век ", Свищов, 16-18 октомври 2003
  2. Исуфов, М. Ридван., “Един начин за рационално използване на компютър в обучението по математика”, доклади от ХХХІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 341-347, Боровец, 1-4 април 2004.
  3. Исуфов, М. Ридван., “Диалогово-обучаваща програма за усвояване на косвения метод за доказване на твърдения”, доклади от ХХХІV Пролетна конференция на СМБ, стр. 333-337, Боровец, 6-9 април 2005.
  4. Исуфов, Р., Ганчев, Ив., Велчев, А. “Dialogue computer programs (DCP) in mathematics education. Modeling of problem solutions with Graphs. Mathematical models of chemistry problems and DCP aided lessons on chemistry”, доклади от Втора национална научно-практическа конференция, стр. 52-59, Пловдив, 2004.
  5. Исуфов М. Ридван, Ганчев, Ив., “Аналитико-синтетичен метод в Методиката на обучението по информатика и Информационните технологии”, 7-20 юни Свищов, 2005
  6. Исуфов М. Ридванр Ганчев, Ив., “Евристиката в обучението по математика и информатика”, Македония, Скопие,28.09 – 2.10. 2005
Document Actions