Personal tools
You are here: Home Departments Education in Mathematics and Informatics Prof. Ivan Tonov, Ph. D. Publications of Prof. Ivan Tonov, Ph. D.

Publications of Prof. Ivan Tonov, Ph. D.


 1. Няколко бележки върху РІ-алгебрите, Год. на СУ, Мат.ф. , 64, 1971, 277-292 /съвм. с М.Гаврилов и Л.Давидов/;
 2. Върху умножението на многообразия от асоциативни алгебри, изд.МИ БАН, 15, 1974, 301-305;
 3. Многообразия от асоциативни алгебри, Мат. и мат. обр., Докл. ІІ конф. БМД, 1974, 87-90 /съвм. с Г.Генов/;
 4. Н–разширения на асоциативни пръстени, Мат. и мат. обр., Докл. VІ конф. БМД, 1976;
 5. Объединение и произведение многообраазий ассоциативных алгебр, Плиска, Бълг.мат.ст., 2 /съвм. с Й.Стоянов/;
 6. Почти слабо нетеровы многообразия ассоциативных алгебра с единицей, Плиска, Бълг.мат.ст., 2;
 7. Некоторые свойства произведений многообразий ассоциативных алгебр, Сердика, Бълг.мат.сп.;
 8. Цепные многообразия ассоциативных алгебр с единицей, Сердика, Бълг.мат.сп.;
 9. On some aspects of the Curricula Contents in Secondary School, Proc. Of  VIII Greek Math. Soc. 1994, Kalamata, (with C.Lozanov);
 10. Integrating Teaching of Mathematics and Informatics in High Schools (34-38) (with L.Davidov) Seminar, Current Issue, Bristol, 1990;
 11. General Outline of Educational System (29-33) (with L.Davidov) Seminar, Current Issues, Bristol, 1990;
 12. Some aspects of Teaching Problem Solving, Proc. Of I Bulg-Greek Math. Col., 1992;
 13. Математика, учебник за 12 клас, София, Просвета, 1992;
 14. Математика и информатика, учебник за 11 клас, част І, ІІ, ІІІ, София, Просвета, 1991;
 15. Математически състезания, ІV-VІІ клас, София, Регалия 6, 1994;
 16. Математически състезания, ІV-VІІ клас, част 2, София, Регалия 6, 1995;
 17. Теми за кандидатстудентски изпити, София, Регалия 6, 1995 (съвм. с Ч.Лозанов);
 18. Рационални числа, рационални изрази, рационални уравнения, рационални неравенства, Математика и математическо образование, 1998, 20-26;
 19. Математическото образование – среда за научни изследвания, Математика и математическо образование, 2000, 51-57;
 20. Математика, учебник за VІІ клас, Тилиа, 1996, (съвм. с Гр.Станилов, М.Гаврилов, Л.Давидов, Пл.Кошлуков);
 21. Математика, учебник за VІІІ клас, Булвест 2000, 1998, (съвм. с Ив.Трендафилов, Р.Караджова);
 22. Ръководство за решаване на задачи по математика ХІІ клас, Просвета, 2002, (съвм. със З.Запрянов, Ив.Димовски, Р.Караджова);
 23. The forth stage of the Polya’s model, Proc. Of 3rd Med.Conf. on Math. Education, Athens, 265-268;
 24. Some problems about the Full System of Residues, Birträge zum Mathematikunterricht, 1999, 540-542;
 25. On some Algebraic Problems for International Mathematical Competitions, Birträge zum Mathematikunterricht, 2000, 679-681;
 26. Mathematical Competitions for the Children of Age 12-13 years, Birträge zum Mathematikunterricht, 2001, 624-627.
 27. Обучението на учителите по математика чрез решаване на задачи, Математика и информатика, кн.3, 2005,5-10.
 28. Симетрични хомогенни неравенства,Математика и информатика, кн.4,2005,15-20
 29. Някои забравени или непознати задачи. С какво да започнем?, Математика, кн.6, 2004, 2-6.
 30. Някои забравени или непознати задачи. Избор на стратегия, Математика кн.1,2005,2-6
 31. Някои забравени или непознати задачи,Стратегиите помагат… Математика, кн.2,2005,2-5
 32. Някои забравени или непознати задачи.Стратегиите се развихрят, Математика, кн.3,2005, 2-7.
 33. Някои забравени или непознати задачи.Допускане на противното,Математика, кн.4,2005,2-6.
 34. Някои забравени или непознати задачи.Математическа индукция, Математика, кн.5, 2005,8-14.
 35. Някои забравени или непознати задачи.Максималният принцип, Математика,кн.6,2-7.
 36. Някои забравени или непознати задачи. Да разгледаме случаи, Математика, приета за печат в кн. 1, 2006
 37. On a Possibility of Teaching Problem Solving Using Some Learning Cases in Teacher Training, Proceeding of International Conference on :Mathematics Education, Svishtov,       2005,110-113.
 38. Комплексни числа, София, Просвета, 1977
 39. Матрици и детерминанти, София, Просвета, 1979.
 40. Приложение на комплексните числа в геометрията, София, Просвета, 1982
 41. Срещи с алгебрата, София, Просвета, 1986.
 42. Математически конкурси,Просвета, София,1977
Document Actions