Personal tools
You are here: Home Departments Information Technologies Assoc. Prof. Eliza Stefanova, Ph. D. Publications of Assoc. Prof. Eliza Stefanova, Ph. D.

Publications of Assoc. Prof. Eliza Stefanova, Ph. D.


1.      Stefanova E., Boytchev P, Nikolova N., Kovatcheva E., Sendova E. (2009) Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT education, Proceeding of International conference on Multimedia and Information technologies in Education (m-ICTE), Volume 1, pp. 206-211, ISBN 978-84-692-1789-4

2.      Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, П. Бойчев, Е. Сендова (2009) Откривателството като част от преподаването в контекста на ИТ, В том на 38 пролетна конференция на математиците в България, стр. 319-328, ISSN 1313-3330

3.      Stefanova E., Sendova E. Stefanov K. (2008) Teaching for lifelong learning, and lifelong learning for teaching, in “Curricula design and good practices in teacher's education” (in print)

4.     Стефанов К., Стефанова Е., Николова Н., Илиева М. (2008) Превръщане на университетски преподаватели в компетентни учещи (или как да преплетем нова методика за обучение със средства за учене през целия живот), Том на конференция  “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, 20-21 септември, 2008

5.      K. Stefanov, N. Nikolova, M. Ilieva, E. Stefanova, Turning university professors into competent learners, in the International Journal Emerging Technologies in Learning, ISSN: 1863-0383, Vol. 3, pp 46-52.

6.      Сендова Е., Стефанова Е., Николова Н., Ковачева Е. (2008), Да учиш риби да плуват (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), списание Математика и Информатика, бр.2/2008, ISSN 1310-2230, стр. 26-34

7.      Sendova E., Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E. (2008) Like a school (of fish) in water (or ICT-Enhanced Skills in Action), LNCS Informatics Education - Supporting Computational Thinking, Edited by Roland T. Mittermeir and Maciej M. Syslo, pp. 99-109, July, 2008, ISBN-13 978-3-540-69923-1

8.      E. Stefanova, M. Ilieva, N. Nikolova, K. Stefanov, How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning, in "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", Edited by Henk Sligte and Rob Koper, Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008, ISBN 978-90-6813-8474.

9.      Sendova E., Stefanova E., Boytchev P., Nikolova N., Kovatcheva E. (2008) IT education – challenging the limitations instead of limiting the challenges, Proceeding of 6th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2008), Bitola, Macedonia, 10-14 February 2008

10.   Miranowicz M., Burewicz A., Dodera G., Stefanova E., Ratcheva D. (2007) Virtual Training Centers of the I*Teach Project - Continuous learning, Proceedings ot the 13th International Conference on Technology Support Learning & Training - Online Educa Berlin, 28-30 November 2007, ISBN 3-9810562-7-2, pp 435-441

11.   Е. Стефанова, Е. Сендова, Илиана Николова, Н. Николова, Обучавам = Уча? (или как да надграждаме „стари” умения с нови технологии), списание „Математика и информатика”, бр.4/2007, ISSN 1310-2230, стр. 3-13.

12.   Dodero, G., Ratcheva, D., Stefanova, E., Miranowicz, M., Vertan, C., Musankoviene, V. (2007) The Virtual Training Center: A Support Tool for Teachers Community, Proceedings of 3rd Balkan conference in Informatics BCI2007 “Research in informatics and information society technologies”, volume 2, ISBN:978-954-9526-42-4, pp.349-362

13.   Forcheri, P., Molfino, M.T, Diepen, N., Stefanova, E., Sendova E., Giving Teachers a Hand(book) to Develop ICT-enhanced skills, Proceedings of 3rd Balkan conference in Informatics BCI2007 “Research in informatics and information society technologies”, volume 2, ISBN:978-954-9526-42-4, pp. 301-312

14.   Stefanova E., Sendova E., Nikolova I., Nikolova N. (2007), When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills, in Benzie D. and Iding M. (Eds). Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007 , CCIS, Northeastern University, Boston, MA, ISBN-13:978-0-615-14623-2

15.   Desislava Ratcheva, Eliza Stefanova, Iliana Nikolova (2006), “A Virtual Teacher Community to Facilitate Professional Development”, Proceedings of the Second International conference “Informatics at Secondary School: Evolution and Perspectives”, Viluis, Lithuania, 7-11 November 2006, ISBN 9955-680-47-4, pp.297-305

16.   Евгения Сендова, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Милена Добрева, Николина Николова (2006), Как да Акушираме на добрите идеи на учениците си? (Помагало по Информационни технологии за Учителя новатор), Сборник статии от Национална конференция „Образованието в информационното общество”, стр.67-72, Пловдив, България, 13-14 Октомври 2006

17.   R.Nikolov, K.Stefanov, E.Stefanova, A.Georgiev, S.Boytcheva (2005), ATI Portal for Technology Enchanced Learning, Proceedings of the ETN-DEC E-learning conference – Knowledge Society, ISBN 90-70963-922, pp. 9-18, Berlin, 6-7 September, 2005

18.   Krassen Stefanov, Eliza Stefanova (2005), "Analysis of the Usage of the Virtuoso System" Proceedings of the AIED’05 Workshop “Usage analysis in learning systems” pp.97-104, Amsterdam, 18-22.07.2005

19.   S. Ilieva, P. Ivanov, E. Stefanova (2004), “Analyses of an agile methodology implementation”, Proceedings of the 30th EUROMICRO Conference, pp. 326-333, Rennes, France, August 31-September 3, 2004

20.   Sylvia Ilieva, Penko Ivanov, Ilian Mihaylov, Eliza Stefanova, Avram Eskenazi (2003), eXPERT approach Implementation in Software SME, Proceedings of European Software Process Improvement Conference (EuroSPI’2003), ISBN 3-901351-84-1, p.VIII.1-VIII.9, Graz, Austria, 10-12.12.2003

21.   Ilian Mihaylov, Penko Ivanov, Eliza Stefanova, Avram Eskenazi, Sylvia Ilieva (2003), THE EXPERT APPROACH – A CASE STUDY, Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech, Sofia, 19-20 June, 2003

22.   Е. Стефанова (2002), Олекотен метод за разработка на софтуер, Международна конференция по Автоматика и Информатика (SAI), ISBN 954-9641-31-7, том 2, 5-6 ноември, София, 2002

23.   Е. Стефанова (2002), Олекотен метод за разработка на софтуер, сп. Автоматика и Информатика, бр.4/2002, стр.37-39

24.   Stefanova E., Ilieva S.(2002), eXPERT approach and framework for analysing experiments with it, Proceedings of 16th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER’2002), ISBN 954-8329-42-5, pp.133‑137, Varna - St. Konstantin resort, Bulgaria, 20‑22 September, 2002,

25.   Ilieva S., Stefanova E. (2002), eXPERT approach for e-business software development, International Conference TTFNE’ 2002 “BASIC TECHNOLOGIES FOR E-BUSINESS”, ISBN 954-438-324-7, pp.303-308, Albena, 15-18 September, 2002

26.   Nikolov R., Stefanov K., Stefanova E., Kovacheva E. (2001), Centre of Excellence in Information Society Technologies the Role of the University in Capacity Building Outside the University, ICTPA '01, Sinaia, Romania

27.   Иванов Ив., Стефанова Ел. (1999) Изграждане и развитие на информационни ресурси и услуги за целите на образователният процес, Сборник статии на международната конференция „ Нови подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители”, София, 4-5 февруари 1999, ISBN: 954-988303-5, стр. 169-179

28.   Stefanova E., Ivanov I., Voutov B. (1998) SUnet - a model of application of advanced Internet services, Intrаnet systems and information resources, Proceeding of the conference Telecom'98, pp.427-435, Varna, Bulgaria

29.   Ivanov I., Stefanova E., Vladinova L.(1998) A real world approach of the Business Data Communications course, Information and Communication Technologies and Programming 98, vol.5, pp.162-168, Sofia, June 9-13, 1998, Bulgaria

30.   Monchoud S., Ivanov I., Stefanova E. (1998) “How to play with technological limits, keys issues for the developments of the Internet services all over the world”, NTICF 98, Roune, France

31.   Monchaud S., Ivanov I., Stefanova E., Negaret R., Dikljovski V. (1997), Utilisation de la Technologie Web comme support a des activites administratives, d’enseignement et de recherche, JRES97, pp. 137-145, La Rochelle October 7-10, 1997, France

Учебни помагала:

1.       Е. Стефанова, , П. Бойчев, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 7 клас „Ти и ИТ”, Анубис, София, 2008

2.       Е. Стефанова, , П. Бойчев, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, „Ти и ИТ”– Информационни технологии (задължителна подготовка) за 7 клас, Анубис, София, 2008

3.       Stefanova E., Sendova E., v. Deepen N., Forcheri P., Dodero G., Miranowicz M., Brut M., et al
Innovative Teacher - Methodological Handbook on ICT-enhanced skills, Faleza-Office 2000, Sofia, 2007

4.       Е. Стефанова, Е. Сендова, Нико ван Дийпен, Паола Форчери, Габриела Додеро, Малгозата Миранович, Михаела Брут, и др. Учителят-новатор - Методическо ръководство за надграждане на умения с ИКТ, Faleza-Office 2000, София, 2007, ISBN: 978-954-92146-1-1

5.       Е. Сендова, Е. Стефанова, Е.Ковачева, Н. Николова, П. Бойчев, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 6 клас „Уча и творя с компютър, Анубис, София, 2007, ISBN: 978-954-426-726-9

6.       М.Добрева, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Е. Стефанова, Уча и творя с компютър – учебно помагало по информационни технологии – 6 клас, Анубис, София, 2007, ISBN: 978-954-426-747-6

7.       М.Добрева, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Е. Стефанова, Книга за учителя към учебно помагало по информационни технологии за 5 клас “Компютърът в моя свят, Анубис, София, 2006, ISBN-13: 978-954-426-726-1

8.       М.Добрева, Е.Ковачева, Н. Николова, Е. Сендова, Е. Стефанова, Компютърът в моя свят – учебно помагало по информационни технологии – 5 клас, Анубис, София, 2006, ISBN-10: 954-426-726-3

Document Actions