Personal tools
You are here: Home Departments Probability, Operations Research and Statistics Assoc. Prof. Jordan Mitev, Ph. D. Publications of Assoc. Prof. Jordan Mitev, Ph. D.

Publications of Assoc. Prof. Jordan Mitev, Ph. D.


 1. Алгоритъм за решаване за ЗЦО, удобен за машинна реализация, Матем. и матем. образование, 1974 / с Иванчев и Янев/
 2. Реализация на метода В&В за една комбинаторна задача, Системи и управление № 2, 1974 / с Иванчев и Янев/
 3. Реализация метода “ветви и границ” для общий задаче ЧЦП, ЖВМ и МФ № 3, Москва, 1976
 4. Применение метода “ветви и границ” к некоторым задачем дискретного программрование, ЖВМ и МФ № 2, Москва, 1977
 5. Об одном штрафе в дискретном программироване, ЖВМ и МФ № 6, Москва, 1976
 6. Некоторые алгоритмы для нелинейных задач математического программрование, ЖВМ и МФ № 4, Москва, 1977
 7. Изпользовани числа допустимых решении в алгоритмах для ЦЛЗ, ЖВМ и МФ № 4, Москва, 1979
 8. Транспортни задачи при неделимост на ресурсите, Системи и управление № 4, 1980, София
 9. Метод последовательных решении для одной целочисленной оптимизационной задачи, Экономика и математические методы, 1, 1981, Москва
 10. Оптимално планиране на пречиствателни станции по дадено поречие, Системи и управление № 3, 1981, София
 11. Декомпозиционен метод за решаване на задача за разкрой, Системи и управление № 2, 1982, София
 12. Метод за решаване на една комбинаторна оптимизационна задача, Матем. и матем. образование, 1984
 13. A knapsack appoach to a given class of distribution problems, J. Humboltol University Berlin, 1984
 14. Energy supply optimization, Conference of optimization, Zellin, 1987
 15. Модификации метода “ветви и границ” для нелинейных целочисленных задач, Сообщения ОИЯИ, Дубна, 1996
 16. The worst example for BIN pack problem, J of Helsinki University, 1997
 17. Моделиране на горски водосбор, сп. Екология, БАН, 1997 /с И. Раев/ 

Учебна литература

 1. Сборник задачи по оптимиране, София, Изд. СУ, 1985 г. /в колектив/
 2. Математика за географи, София, Изд. СУ, 1984 г.
 3. Дискретни оптимизационни модели, София  Г. Кирков, 1984 г.
Document Actions