Personal tools
You are here: Home Departments Probability, Operations Research and Statistics Assoc. Prof. Plamen Mateev, Ph. D. Publications of Assoc. Prof. Plamen Mateev, Ph. D.

Publications of Assoc. Prof. Plamen Mateev, Ph. D.


 1. Матеев П.С., Асимптотика минимальной длины статического отсеивающего плана с медленно убывающей средней вероятностью ошибки, Автореферат, Москва, МГУ - Мех-мат, 1978.
 2. Пламен Матеев, За ентропията на биномното разпределение и планирането на отсейващите експерименти, Системи и управление, 1978, 2, 56-59.
 3. П.С.Матеев, Об энтропии полиномиального распределения, Теория вероятностей и ее применения, 1978, 24, 1, 196 - 198.
 4. М.Б.Малютов, П.С.Матеев, Планирование отсеивающих экспериментов при несимметричной функции отклика, Докл.АН СССР, 1979, 244, 1, 42-46.
 5. Maljutov, M.B., A.G.Djachkov, P.S.Mateev, Multiple Access Channels and Screening Experiments, 12th European Meeting of Statisticians, Varna, 1979.
 6. М.Б.Малютов, П.С.Матеев, Планирование отсеивающих экспериментов при несимметричной функции отклика, Мат.заметки, 1980, 27, 1, 109-127.
 7. Малютов М.Б., П.С.Матеев, О пропускной способностив одной модели отсеивающих экспериментов, Пятый международный симпозиум по теории информации, Тезисы докладов, 1980, 2, 66-68.
 8. Mateev, P.S., On Screening Experiments for Unknown Response Function, I World Congress of the Bernoulli Society, Tashkent, 1986.
 9. Mateev, P.S., On Design of Screening Experiments - Information Theory Approach, Satellite Conference of the 17th E.M.S., Thessaloniki, 1987.
 10. Mateev, P.S., On the Design of Screening Experiments and the Method GUHA, Seminar Statistical Data Analysis, Varna, 1987, 122-128.
 11. Vandev,D., P.Mateev, A Note on The Extreme Entropy Properties of Some Distributions, Math.and Educ.Math., 1988, 239-241.
 12. E.Dimitrov, D.Vandev, P.Mateev, Interactive Model Building Using STATLAB, Workshop of Model Oriented Data Analysis, Wartburg, DDR, 1987.
 13. E.Dimitrov, P.Mateev, D.Vandev, Interactive Intelligent Statistical Package, 17th European Meeting of Statisticians, Thessaloniki, 1987.
 14. Димитров,Е., Д.Въндев, П.Матеев, Г.Дамянов, Г.Бошнаков, Версии на Статлаб за 16 битов ПК, Семинар по статистически методи в управление на качеството, Пловдив, 1988, 21-29.
 15. Vandev,D., P.Mateev, E.Dimitrov, Interactive Intelligent Statistical Package, 8th Symposium on Computational Statistics - COMPSTAT, Copenhagen, 1988.
 16. Dimitrov,E., P.Mateev, D.Vandev, Intelligent Assistance in the Interactive Statistical Package "Statlab", 10th symposium on algorithms "Algorithms'89", Bratislava, 1989.
 17. P.Mateev, B.Kovachev, Nonlinear regression in MSTAT-16, Proc.Conf.on Statistical Data Analysis, Varna, Bulgaria, 1989, 53-54.
 18. D.Vandev, P.Mateev, Linear regression in MSTAT-16, Proc.Conf.on Statistical Data Analysis, Varna, Bulgaria, 1989, 63-64.
 19. B.Kovachev, N.Trendafilov, E.Dimitrov, P.Mateev, USTAT-Sofware Product for Univariate Statistical Data Analysis, Proc.Conf.on Statistical Data Analysis, Varna, Bulgaria, 1990, 82-84.
 20. G.Boshnakov, G.Damjanov, D. Vandev, E. Dimitrov, P.Mateev, P. Petrov, A program package for time series analysis, STATLAB, TSTAT - 16, User's manual, 1989.
 21. Vandev, D., E. Dimitrov, S. Isa, V. Kaishev, B. Kovachev, P. Mateev, A program package for multivarate statistical analysis, STATLAB, MSTAT - 16, A general Description, 1989.
 22. Д. Въндев, П. Матеев, Статистика с Правец 82, Наука и Искуство, 1987, 92.
 23. Хлебаров,А., А.Панайотов, П.Матеев, Д.Въндев, Най-доброто от Компютър за Вас - Статистически методи за обработка на данни, Техника, 1988, 1-64.
 24. Бакарджиев, С., Л.Ратиев, Г.Захариев, Д.Вандев, П.Матеев, Прогноз и оценка рудоносности при помощи непараметрического регрессионного анализа, оценка векторного потенциала и его градиента, Труды 27 МГК, 1984, 8.
 25. Бакарджиев, С., Л.Ратиев, П.Матеев, Кросс-корреляционное исследование рудных конседиментационных деперсий и модель их формирование, Труды 27 МГК, 1984, 8.
 26. Bakardjiev, S.D., G.K.Zahariev, L.A.Ratiev, D.L.Vandev, P.S.Mateev, A Simulation Model of Strata-bound ore deposits, Proceedings of the Sixth Quadrennial IACOD Symposium, Nagele u.Obermiller, Stuttgart, 1985.
 27. Vandev, S.Bakardjiev, P.Mateev, Prognostication and estimation of ore-bearing by nonparametric regression analysis, estimation of vector potential and its gradient, Geologica Balcanica, 1988, 18, 3, 51-57.
 28. Въндев, Д., Д.Христозов, Е.Димитров, П.Матеев, Анализ и преценка на възможностите на няколко програмни продукти за контрол и управление на надеждността. Предложения за развитие, Семинар по статистически методи в управление на качеството, Пловдив,1987.
 29. Проданов К., П.Матеев, И.Иванов, Механохимия на дура матер, Теоретична и приложна механика, Четвърти национален конгрес, 1981, 2, 209-214.
 30. Попов, В., В.Тодорова, Р.Савова, А.Каркински, П.Матеев, Анализ на нистагмените асиметрии при ротационни вестибуларни тестове, Биомеханика, 1985, 17, 62-71.
 31. Vandev, D., K.Danov, P.Mateev, P.Petrov, M.Kartalev, N.Trendafilov, Z.K.Smith, M,Dryer, Development of a Real-Time Algorithm for Detection of Solar Wind Discontinuities, Astrophys.Space Sci., 1986, 120, 211-221.
 32. Костадинов, К., З.Кузманова, П.Матеев, Оценка на параметрите на непрекъснат технологичен микробиологичен процес чрез регресионни модели, международна школа на младите учени по "Автоматизация на биотехнологичните процеси и биологичните експерименти", Варна, 1984.
 33. Костадинов, К., З.Кузманова, П.Матеев, Мащабен пренос при биореактори с механично разбъркване, Шести конгрес по микробиология, Варна, 1985, 3, 594-597.
 34. Бакърджиев П., T.Геневска, В.Стефанова,П.Матеев, В.Каишев, Использование методов многомерного статистического анализа для характеристики процесса производства черной меди, Доклады 2-ой международной конференции "Металлургия меди", Ливице, 1985.
 35. Бъчваров,В., П.Матеев, Определяне на общите въглехидрати в пивото, Хранителнопромишлена наука, 1986, 2, 2, 50-53.
 36. Бъчваров,В., Б.Лобошка, Г.Маринова, Т.Иванова, П.Матеев, Определяне на калоричната стойност на пивото, Хранителнопромишлена наука, 1986, 2, 2, 54-60.
 37. Е.Титянова, П.Матеев, И.Велчева, Невросонографни проучвания при болни с едностранни мозъчни инфаркти, Неврология, психиатрия и неврохирургия, 1991,
 38. E.Titianova, P.Mateev, P.Shotekov, I.Velcheva, Aging and Cerebral Blood Flow Velocity in CVD - Conventional and Transcranial Doppler Findings, Second Congress of the Paneuropean Society for Neurology, December 7-12, 1991, Wien, 1991.
 39. E.Titianova, I.Velcheva, P.Mateev, Flow pattern in relation to age and some hemorheological variables in cerebrovascular disorders: ultrasonic evaluation, Abstracts of the Neuroimaging 92 Meeting, J of Neuroimaging, 1992.
 40. E.Titianova, I.Velcheva, P.Mateev, Effects of aging and hematocrit on cerebral blood flow velocity in patients with unilateral cerebral infarctions: a Doppler ultrsound evaluation, Angiology, 1993, 44, 2, 100-107.
 41. E.Titianova, Velcheva I., Gerassimov B., Mateev P. Flow pattern in relation to age and blood viscosity in cerebrovascular disease: ultrasound findings. Abstracts of the Second European Stroke Conference, Lausanne, Switzerland, June 25-27, 1992. In: Cerebrovascular Diseases, 2, 4, 233, 1992.
 42. Матеев Н., П.Матеев, Библиометричният подход в подбора на периодичните издания при комплектуването на фондовете на научните библиотеки, Проблеми на специализираните библиотеки - Автоматизация и информационно осигуряване 1979, БАН Централна библиотека, 1980, 295-303.
 43. К.Димитрова, П.Матеев, Н.Матеев, "Информатика и документация" в системата ИНСПЕК (Информационен анализ), Библиотекар, 1990, 4, 10, 8-16,
 44. Н.Матеев, С.Рожков, П.Матеев, Съавторството в научните публикации: библиометричен анализ, Социологически проблеми, 1991, 5, 64-73.
 45. S.Rozhkov, P.Mateev, S.Melamed, G.Angelov, N.Mateev, N.Kazansky, V.Slavcheva, E.Prodanova; The Place of the Academy of Sciences in the Research Potential of Bulgaria: A Bibliometric Analysis, Int. Forum Inf. and Docum., vol.17, No. 4, 1992, 21-27.
 46. С.Рожков, П.Матеев, Н.Матеев, Ролята ня БАН за развитие на комуникационните възможности на националната изследователска общност: библиометричен анализ, Науката и предизвикателствата на социолната промяна, БАН-Център по наукознание, 1993, 93-105.
 47. E.Greenberg, G.Kalushev, N.Mateev, P.Mateev, Professional Research: Changes in Transition Period, Proc.Conf.on Statistical Data Analysis, Varna, Bulgaria, 1995.
 48. G.Chobanov, P.Mateev, S.Mittnik, S.Rachev, Modeling the Distribution of Highly Volatile Exchange-rate Time Series, In Lecture Note in Statistics 115, v.2, Springer Verlag, 1996, p. 130-144.
 49. P.Mateev, On the Capacity of One Compound Multiple-access Channel, TELECOM’96, Varna,1996.
 50. Rakovski V., Mitreva Ch., D.Vandev, E.Dimitrov, P.Mateev, Evaluation of the Stimuli for Pension Delay,  Statistical Data Analysis, Sozopol, Bulgaria, 1992.
 51. D.Philipov, P. Mateev, Comparing the Marriage Behaviour of Two Cohorts, Proc.Conf.on Statistical Data Analysis, Sozopol, Bulgaria, 1996.
 52. П. Матеев, Ст. Порязов, За междунородния телетрафик и някои макроикономически параметри, ТЕЛЕКОМ’97, Варна,1997.
 53. P.Mateev, N.Nikolova, G.Angelova, Text Categorization in an Internet Application for Document Management, IJCAI, Stockholm,1999.
 54. Стоева Л., Л.Иванчева, К.Денчева, Н.Матеев, П.Матеев, Состояние науковедения в Болгарии: Библиометрический анализ научных коммуникаций, НТИ серия 1, № 3, с.22-25, 1999.
 55. Стоева Л., Л.Иванчева, К.Денчева, Н.Матеев, П.Матеев, Наукометричен анализ на публикационната активност н българските учени в областта “Научна политика”, Стратегии на научната е образователната политика, бр.1, с.41-53, 1999.
 56. Kr.Pavlova, P.Mateev, Graduation of Mortality Tables in the Case of Insufficiency of Data, Proc.XXIX Spring Conf. UBM, 2000
 57. Матеев П., Е.Стоименова, Надеждност и точност на оценките от изпити и тестове, Доклади на 30 ПК на СМБ, 95-10, 2001.
 58. Nakov,P., A.Popova, P.Mateev, Weight functions impact on LSA performance, Proc. RANLP 2001, 187-193, 2001. 
 59. Krassimir Markov, Plamen Mateev, Krassimira Ivanova , Ilia Mitov, Stoyan Poryazov, The information model, конференции KDS-2001.
 60. Asparoukhov, O., P. Mateev.  Bridging Mathematical Programming-Based Two-Group Classification with Bayes Decision Approach, Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, v. 51, Sofia, Bulg.Acad. of Sci.,. 2001, p.74-84.
 61. Mateev, P.,  E. Stoimenova,  Estimating the activity concentrations of difficult-to-measure nuclides. Nuclear Theory'21, 85-91, 2002.
 62. Mateev, P.,  E. Stoimenova,  Generalized scaling factors of activity concentrations in low-level radioactive waste. Pliska Stud. Math. Bulgar., 2003, 81-89.
 63. Batchvarov, V., G. Marinova, P. Mateev, D. Christozov. An application of ISO 5725 in Brewing Industry. Pliska Stud. Math. Bulgar., 2003, 37-44.
 64. Mateev, P., On Information Theory and Risk Aversion, First International Conference for Mathematics and Informatics for Industry - MII 2003 - Thessaloniki, Greece, 2003, 348-355.
 65. Christozov, D., P. Mateev, Warranty as a factor for e-commerce success, InSITE'03 - Informing Science + IT Education Conference, 2003, 491-495.
 66. Titianova, E., I.Velcheva, K.Christova, P.Damianov, P.Mateev. Carotid duplex and echocardiography in patients with transient ischemic attacks. In: 35th International Danube Symposium for Neurological Sciences & Continuing Education, September 11-14, 2003, Belgrade, Serbia and Montenegro, P46, p. 104-105, 2003
 67. Титянова, Е., И.Велчева, К.Христова, В.Йотов, П.Дамянов, Н.Танева,П.Матеев, Патология на екстракраниалните артерии на главата при болни с транзиторни исхемични атаки: проучване с цветно дуплекс-сканиране, компютърна томография и ехокардиографиял,  Българска неврология, 3, 2003, 2, 106-113, 2003.
 68. Mateev P.,  I.Tarkka,  E.Titianova. Gait measurments and motor recovery after stroke. In: Seminar on Statistical Data Analysis SDA'2003, 21-28 June Sozopol, 2003, Pliska Stud.Math.Bulgar., (16),2004, p.121-128. 
 69. Titianova E., Mateev P., Tarkka I. Footprint Analysis of Gait using a Pressure Sensor System J Electromyogr Kines, 2003.
 70. Titianova E., Mateev P., Peruta S., Sivenius J., Tarkka I. Footprint peak time analysis and Functional Ambulation Profile reflect the potential for hemiparetic gait recovery. Brain Injury, 19(8), 2005, 623-631.
 71. Stoimenova, E., D. Vandev, P. Mateev. Developing a Statistically Literate Society, In Proc. International Congress MASSEE'2003, September 15-21, Borovets,  2003, (ed..Ivan Derzhanski and Neli Dimitrova and Sava Grozdev and Evgenia Sendova), Univ of Latvia, Riga, isbn 9984-725-88-X , p.31-35.
 72. Mateev, P., A Model of Communication System via Random Walk over Simplex, MASSEE'2003, September 15-21, Borovets, 2003 , Matematica Balkanica, New Series Vol.19, 2005, p.133-142..
 73. Christozov, D., P.Mateev, Assessment of Information  Asymmetry, In: Seminar on Statistical Data Analysis SDA'2004, 21-27 June Sozopol, 2004, Pliska Stud.Math.Bulgar., (17), 2005, p. 27-37. 
 74. E. Stoimenova, P. Mateev, M. Dobreva, Outlier Detection as a Method for Knowledge Extraction from Digital Resources, Book of Extended Abstracts of thre First South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference, Ohrid, 2005, p. 140-143.
Document Actions