Лични средства
Вие сте тук: Начало Еразъм+ Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 1. Въпрос: Кои студенти могат да кандидатстват за участие в студентска мобилност по подпрограма Еразъм?
  Отговор: Право на участие имат всички студенти, които са български граждани, завършили успешно първата година от обучението си в българския университет и записани като студенти за учебната година, през която ще се осъществи мобилността. Според правилата на Еразъм право на участие имат всички български студенти - бакалавърска, магистърска и докторска степени.
 2. Въпрос: Как се кандидатства за участие в подпрограма Еразъм?
  Отговор: Студентите могат да кандидатстват за участие в студентска мобилност по подпрограма Еразъм, когато бройките за студентска мобилност са одобрени от Европейската комисия и финансирани от ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси). Тогава изпращащият български университет обявява одобрените бройки с периодите на обучение по специалности или факултети, както и субсидията за месец. Организира се процедура по подбор на студентите като общите критерии са:
  a/ Да са завършили първите два семестъра в образователната степен, в която са записали;
  б/ Да имат успех най-малко 5.00 към момента на кандидатстване;
  в/ Да владеят отлично езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция;
  г/ Да имат изявени интереси в съответната област, в която кандидатстват.
 3. Въпрос: Какви права имам като Еразъм студент?
  Отговор: Одобрените за участие в подпрограма Еразъм студенти получават статут на Еразъм студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентската Харта Еразъм. Изпращащата институция е длъжна да снабди Еразъм студентите с копие от Студентската Харта Еразъм или да информира селектираните за участие студенти за техните права и задължения по друг подходящ начин според спецификата на институцията. Студентската Харта Еразъм може да намерите още на страницата на ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси)   и на страницата на Европейската комисия.  Всеки студент, одобрен за участие в подпрограма Еразъм на институционално ниво, подписва индивидуален договор с българския университет, в който се обучава постоянно. В договора са включени клаузи за неговите права и задължения по изпълнението на договора, разходването на предоставените финансови средства и отчитането на периода на обучение в приемащата институция.
  Одобрените Еразъм студенти подписват и т.нар. Learning Agreement - тристранно споразумение за обучение, което се подписва от изпращащото висше училище, приемащото висше училище и от студента, и в което се определя индивидуалната програма за обучение на студента в приемащия университет. Споразумението за обучение (Learning agreement) се подписва преди началото на Еразъм периода на обучение в чужбина.
 4. Въпрос: Обучението ми по подпрограма ЕРАЗЪМ в европейски университет прекъсва ли студентските ми права в българския университет, в който съм записан постоянно?
  Отговор: Не. Макар и в чужбина, Еразъм студентите са студенти с непроменени студентски права в българския университет, в който се обучават т.е. плащат такса за обучение и си запазват правото на институционалната стипендия, в случай че получават такава. Изпращащата институция следва да гарантира правото на запазване на институционалната стипендия на заминаващите Еразъм студенти.
 5. Въпрос: Какво финансиране мога да очаквам да получа като Еразъм студент?
  Отговор: Отпусканите за участие в подпрограма Еразъм финансови средства не са стипендия. Програмата не е донорска и няма за цел да финансира напълно престоя на Еразъм студентите в приемащата европейска държава и институция, а да покрие допълнителните разходи по реализирането на мобилността (пътни разходи, застраховки, разлика в заплащането за общежитие или ползването на други условия за настаняване, разходи по легализиране на документи и получаването на визи за приемащите държави, административни разходи по регистриране в приемащата държава, транспортни разходи в приемащата държава и др.). Затова е възприет терминът "грант", с който да се обозначават индивидуалните финансови средства по подпрограмата, получавани от всеки одобрен за участие студент.
  Индивидуалният договор за Студентска мобилност Еразъм между изпращащата институция и одобрения за мобилност студент е задължително условие за получаване на индивидуален Еразъм грант по студентска мобилност.
  Индивидуалните грантове по Студентска мобилност се определят от изпращащата институция, въз основа на отпуснатото от ЦРЧР финансиране и при спазване на правилата на подпрограмата, определени от Европейската комисия и ЦРЧР.
  Грантовете по подпрограма Eразъм се отпускат само за допустимия по подпрограма Eразъм период на обучение в институцията партньор и само за реален престой. При неизпълнение на предварително уговорения в Споразумението за обучение (Learning Agreement) индивидуален план на обучение или в случай на самоволно прекъсване на периода на обучение в приемащата институция от страна на студента, последният дължи пълно или частично възстановяване на сумата, получена по договора с изпращащата институция. Това санкциониране не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини, поради форсмажорни обстоятелства или други оправдателни причини, които са били навременно съобщени на Еразъм координатора в изпращащата институция.
 6. Въпрос: Как студентът отчита периода на обучение?
  Отговор: След завръщането си студентът е длъжен да представи:
  • Отчетен доклад за проведеното обучение. Докладът трябва да бъде на български език и на езика, на който е провеждано обучението;
  • Академична справка, издадена от приемащия европейски университет, която да удостоверява покритите лекционни и семинарни часове, както и държани изпити (ако има такива);
  • Писмо, удостоверяващо периода на обучение в приемащия университет.
 7. Въпрос: В кои случаи не се признава периодът на обучение по подпрограма Еразъм?
  Отговор:
  - В случай, че периодът на обучение в приемащия университет е по-малък от три месеца, не се признава целия период на обучение и студентът трябва да възстанови цялата сума;
  - В случай, че се е върнал по-рано от договорения период, но е стоял минимум три месеца в приемащия университет, връща субсидията само за определения брой месеци или дни, в които не е бил в приемащия университет, съгласно сключения договор на студента.
 8. Въпрос: Има ли Еразъм студенти без финансиране от подпрограмата?
  Отговор: Да. Това са т.н. Zero-grant students. Подпрограма Еразъм позволява обучение в европейска институция партньор на студенти, които не получават финансиране от подпрограмата. Всички правила и условия на подпрограма Еразъм се прилагат без изключение и към тази вид мобилност. Към тези студенти намират приложение всички критерии за селекция на изпращащата институции. Zero-grant students ползват всички права на Еразъм студенти и понасят всички задължения по участието си в Студентска мобилност Еразъм.
 9. Въпрос: Може ли студент, който вече веднъж се е възползвал от подпрограма Еразъм да участва втори път?
  Отговор: Да, всеки студент може да се възползва от участие в програма Еразъм във всяка една степен от обучението си, но общия срок на мобилностите не може да надвишава 12 месеца. Това значи, че ако студентът веднъж е използвал мобилност с цел обучение за 5-6 месеца в ОКС Бакалавър, то той може още веднъж за 5-6 месеца да се възползва от мобилност с цел обучение  и в ОКС Магистър. 
 10. Въпрос:
  Аз съм Иван Петков, студент в магистърска програма "Изкуствен Интелект". По програма за студентска мобилност "Еразъм" съм в Ecole Centrale, Марсилия и след около месец ще защитавам дипломната си работа там. Бих искал да попитам какви са изискванията на  Софийски университет и ФМИ за признаване на дипломна работа защитена успешно в друг университет. Каква е процедурата за признаване на оценката получена в друг университет? Предварително благодаря за отделеното време за отговор.
 11. Отговор:
  Установената практика във ФМИ за признаване на оценката от защита на дипломна работа в рамките на студентска мобилност по програмата Еразмус е следната:
  - След получаването на официалната (оригиналната) академична справка с оценката от защитата и останалите данни за нея се назначава комисия, със заповед на Декана на ФМИ по предложение на ръководителя на съответната магистърска програма. Комисията разглежда дипломната работа и се произнася по нея.
  - Следователно Вие трябва да подадете молба до ръководителя на магистърската програма относно желанието Ви за признаване на оценката от дипломната защита.
  - Ръководителя на програмата предлага комисия и прави доклад до Декана на ФМИ за утвърждаване на комисията. Предложението за броя и членове в комисията е по решение на ръководителя на програмата.
  - Комисията се събира и разглежда Вашата дипломна работа и обсъжда оценката от защитата. Комисията представя решение да признае или не въпросната оценка.
  - За целта текста на дипломната работа може да е на английски – всички колеги и в частност членовете на съответната комисия могат да я прочетат.
  - В случай че дипломната ви работа е на друг език - френски - тогава по решение на ръководителя на магистърската програма може да се наложи да преведете текстта на дипломната работа на български език. Тъй като до получаването на официалната справка за защитата от съответният университет минава доста време, някои студенти предпочитат, с цел да спестят време да защитят същата дипломна работа повторно пред комисия от ФМИ.
  И в двата случая се предава пълният текст на дипломната работа заедно с евентуалните приложения + разширено резюме (в рамките на няколко страници) на български език.
 12. Въпрос: Задължително ли в страни в които основен език НЕ е английски да се представят към документите за кандидастване по програма „Еразъм“ уверения/сертификати за владеене и на двата езика ?   Достатъчно ли е да се предостави  документ за владеене само на един език ?
  Отговор: Студентската мобилност по програма „Еразъм“ за всяка страна и университет определя конкретни изисквания към студентите за владеене на език. Тази информация се намира към обявата за студентските мобилности за съответната година.  Не е задължително представяне на сертификати/удостоверения  за владеене на английски и езика на съответната държава. Ако не е посочен изрично езика в изискванията, задължително е да се представи сертификат/удостоверение  за владеене на английски език!
 13. Въпрос: Кои и какви сертификати /удостоверения за владеене на език се признават от комисията ? Кое е минималното ниво и оценка, с които може да се кандидатства?
  Отговор: Сертификати и удостоверения от допълнителни школи или курсове, които удостоверяват знанията на кандидата по езика с успешно положен изпит за ниво са допустими. Няма минимално ниво на оценка. При равни други критерии -  оценката от документа за нивото на владеене на език може да се окаже решаваща за получаване на стипендията.
 14. Въпрос: Прочетох, че минималният успех, с който може да се кандидатства е 5.00, но не беше уточнено дали това е минимален успех за цялото следване, за даден период, за всеки семестър или за всяка година.
  Отговор: Среден успех за класиране за студентска мобилност по програма „Еразъм“  се формира от взетите изпити от първият семестър на първи курс до зимната сесия (включително) на годината, в която се  кандидаства.

 

Действия към документ