Лични средства
Вие сте тук: Начало Изборни курсове - анотации (pdf)

Изборни курсове - анотации (pdf)

 Заглавие   Тип 
Файл Математическо моделиране Файл
Файл Математическа екология Файл
Файл Математическа статистика Файл
Файл Математически модели във физиката Файл
Файл Математическа логика за специалност информатика Файл
Файл MANAGING AND MAINTAINING A MICROSOFT WINDOWS SERVER Файл
Файл Макроикономика II Файл
Файл Комбинаторика, вероятности и статистика в УКМ Файл
Файл Конкурентно програмиране Файл
Файл Комплексен Анализ Файл
Файл Компютърна лингвистика Файл
Файл Компютърно геометрично моделиране Файл
Файл Компютърен английски Файл
Файл Комбинаторика Файл
Файл Изпъкналост и диференцируемост в банахови пространства Файл
Файл Изкуствен интелект Файл
Файл Избрани въпроси от елементарната математика Файл
Файл Избрани глави от комбинаториката и теорията на графите Файл
Файл Интернет технологии Файл
Файл Интуиционистки размити множества Файл
Файл Информационни и комуникационни технологии Файл
Файл Хидродинамика Файл
Файл Хиперболични уравнения и системи Файл
Файл Хаотични динамични системи Файл
Файл Географски информационни системи (ESRI) Файл
Файл Геометрия и математична физика- семинар Файл
Файл Фрактали Файл
Файл Функционално програмиране - практикум Файл
Файл Функционално програмиране Файл
Файл FUNDAMENTALS OF NETWORK SECURITY Файл
Файл Физика Файл
Файл Физика - практикум Файл
Файл Езици и среди за обучение Файл
Файл Езици и Среди за Програмиране и Разработка в Интернет (ЕСПРИ) Файл
Файл Езици за системно програмиране Файл
Файл Елементи на теорията на информацията Файл
Файл Електронно Обучение Файл
Файл Експериментални методи в механиката с практикум Файл
Файл Допълнителни въпроси от ДИС – семинар 2 Файл
Файл Допълнителни въпроси от ДИС – семинар 1 Файл
Файл Динамика на деформируемите тела Файл
Файл Компютърна графика Файл
Файл CISCO ACADEMY Файл
Файл Числени методи за диференциални уравнения Файл
Файл Числа на Ремзи Файл
Файл Числени методи - практикум Файл
Файл Числени методи за решаване на системи с разредени матрици Файл
Файл Числени методи за диференциални уравнения.MATLAB. (Практикум). Файл
Файл Числени методи на алгебрата - практикум Файл
Файл Числено интегриране Файл
Файл Бази от данни Файл
Файл Бази от данни - практикум Файл
Файл Автомати над безкрайни обекти Файл
Файл Математическа текстообработка Файл
Файл MATLAB и приложение в числените методи Файл
Файл ASP програмиране Файл
Файл Архитектура и администрация на бази данни - Oracle Файл
Файл Аналитична механика Файл
Файл Алгебрична топология и диференциални форми Файл
Файл Алгебри и групи на Ли Файл
Файл Реторика Файл
Файл Разпределение на простите числа Файл
Файл РАЗМИТИ МНОЖЕСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ Файл
Файл Проектиране и разработка на учебен курс, базиран на информационни технологии Файл
Файл CS292T. Програмиране за .NEТ Framework Файл
Файл ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР Файл
Файл ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ФУРИЕ И УЕЙВЛЕТИ – ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ Файл
Файл Предмет на геометрията Файл
Файл Проектиране На Човеко-Машинен Интерфейс Файл
Файл Практическо Програмиране с Perl Файл
Файл ПАРАЛЕЛНИ АЛГОРИТМИ Файл
Файл Операционни системи и офис приложения(практикум) Файл
Файл ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ (практикум) Файл
Файл Обектно-ориентирано програмиране (практикум) Файл
Файл Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - КН Файл
Файл ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ на JAVA Файл
Файл ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ на C#.NET Файл
Файл ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАН АНАЛИЗ И ДИЗАЙН НА ЕЗИКА UML Файл
Файл ОБОБЩЕНИ МРЕЖИ Файл
Файл Неравенства Файл
Файл Нелинеен функционален анализ I Файл
Файл НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ ЗА ИСКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Файл
Файл Математически увод в икономиката Файл
Файл МНОГОАГЕНТНИ СИСТЕМИ С РАЗПРЕДЕЛЕН ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Файл
Файл МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ПРАКТИКУМ) Файл
Файл Метод на крайните елементи – алгоритмични основи Файл
Файл Методи и технологии в педагогическите изследвания Файл
Файл Механика на разрушенията Файл
Файл Механика на флуидите Файл
Файл Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиран Файл
Файл СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ Файл
Файл Системно администриране на HP Unix Файл
Файл СЪВРЕМЕННИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ Файл
Файл СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И ПРОГРАМИРАНЕ (практикум) Файл
Файл Структури от данни и програмиране – практикум Файл
Файл Семинар по Алгебра Файл
Файл Семинар по Алгоритми Файл
Файл Семинар по функционален анализ Файл
Файл Шаблони за дизайн с C# Файл
Файл Случайни процеси Файл
Действия към документ