Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии заместник ръководител на Лаб ИО Зорница Якова (в момента работи към Лаб ИО)

заместник ръководител на Лаб ИО Зорница Якова (в момента работи към Лаб ИО)

Зорница Якова

, Катедра Информационни технологии

yakova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 02/ 8161 535

Кабинет: 213

Образование и научни степени

 • 2011 - до момента - задочен докторант към катедра Информационни технологии, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 2008 - 2010 - CCNP инструктор, CEE CCNP Networked Academy
 • 2007 - IT Essentials инструктор, Регионална Cisco Мрежова академия – СУ „Св. Климент Охридски”
 • 2004 - Network Security инструктор, Advanced Information Technology Consortium - Romania
 • 2001 - CCNA инструктор, Регионална Cisco Мрежова академия – СУ „Св. Климент Охридски”
 • 1995-2001 – Магистър - информатик, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”, Специалност Информационни системи

Преминати курсове и допълнителна квалификация:

 • 2014 - момента - Следдипломна професионалната квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“, Факултет по Математика и Информатика, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage (курс за инструктори), VMware Bulgaria
 • 2012 - Система за управление на съдържанието Moodle /Запознаване с работната среда и възможностите на системата; първо ниво; Създаване на електронно съдържание, в подходящ за Moodle формат; второ ниво), Центърът за образователни услуги - СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - Разработване и управление на европейски проекти, “БГ СЕРТ Регистър” ООД
 • 2011 - “Enhancing Success in European Proposals” - подготовката на проектни предложения и на управлението на проекти, EUROPLAN, UK
 • 2011 - Презентационни умения; Писмена комуникация с чуждестранни партньори; Източници на финансиране. Разработка и управление на европейски проекти, Центърът за Трансфер на Технологии към СУ ”Св. Климент Охридски”
 • 2005 - Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”

Награди:

 • Грамота за високи постижения на международни олимпиади и състезания – 12 Септември, 2012 (В качеството си на ръководител), МОМН
 • Top Woman in Networking Award - May 17, 2012 (Instructor Excellence and Lasting contribution to Cisco Networking Academy), Cisco Systems
 • Инструктор с най-активен творчески подход, 20 Февруари 2009 г., 10 Години „Cisco мрежова академия“,     България

Научни интереси

 • Компютърни мрежи
 • Сигурност в компютърните мрежи
 • Облак-базирани технологии
 • Информационнни и комуникационни технологии
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Операционни системи

Научни проекти

 • 2013-2014 - BG051PO001-4.3.04-0018 „Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”

   Експерт, преподавател и консултант, Висше образование

     Разработване на електронни модули, курсове и нови учебни мултимедийни помагала.
     Създаване на учебна документация за програми с електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ.
     Създаване на методика за разработване на електронни модули и курсове.
     Подпомагане на преподавателите от ФМИ в процесите на създаване и провеждане на програми и курсове с използване на електронни форми на дистанционно обучение.
     Провеждане на електронни модули и курсове, включително онлайн сесии.

 • 2014 - HANDSON (Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT)

  MOOC Facilitator from Bulgaria group

    Подпомагане на участниците в онлайн електронен MOOC курс за дизайн на учебни дейности, чрез различни информационни и комуникационни технологии,
    с цел допълнение към професионалния им опит.
    Провеждане на разяснителни онлайн сесии.

 • 2013-2014 - BG051PO001-3.1.09-0005 „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

   Ключов експерт, Висше образование

     Разработване на учебни програми за квалификационни курсове.

 • 2013-2015 - Проект "Студентски практики"

  Академичен наставник, Висше образование

    Подготовка и/или съгласуване на програмата за практическо обучение на студент/ите.
    Кореспонденция с ментор/ите.
    Потвърждаване и оценяване провеждането на приключили практики.

    Подпомагане на практическото обучение на студент/ите.

 • 2013 - FP7-ICT-2011-8-318499 Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT)

  Външен технически изпълнител, Висше образование

    Изследване на ролята на съвременните технологични средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини.

 •  2012-2014 - BG051PO001-3.3.06 – 0052 „Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ“.

  Бенефициент към проект, Висше образование

    Посещение на курсове към проекта.
    Участие в семинари, научни форуми (конференции, симпозиуми) и други събития по проекта.
    Създаване и подготовка на публикации, работа по дисертационния труд.

Преподавателска дейност

Бакалаври

 • Операционни системи и офис приложения – практикум (избираем, ФМИ)
 • Основи на компютърните мрежи (избираем, специалности Информатика, 4 курс, ФМИ)
 • Компютърни мрежи (CISCO)-практикум (задължителен, специалност Математика и информатика, 2 курс, ФМИ)
 • Операционни системи и компютърни мрежи в училище (факултативен, специалност Математика и информатика, 4 курс, ФМИ)

Магистри

 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 2 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 3 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 4 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Сигурност в компютърните мрежи (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)

СДК

 • Компютърни мрежи и операционни системи

Публикации