Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми ас. Тихомир Иванов

ас. Тихомир Иванов

Тихомир Богословов Иванов

Асистент, Катедра Числени методи и алгоритми

tbivanov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-673

Кабинет: ФМИ-525

Образование и научни степени

 • 2014 - Магистър по приложна математика (Изчислителна математика и математическо моделиране), СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - Бакалавър по компютърни науки, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2008 - Средно образование, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Научни интереси

 • Индустриална математика и математическо моделиране на реални процеси
 • Динамични системи и приложения в биологията и медицината
 • Числени методи за параметрична идентификация
 • Числени методи за диференциални уравнения

Преподавателска дейност

Зимен семестър (2016/2017)

 • Числени методи - СИ, ИС, II курс
 • Числени методи на линейната алгебра - ПМ, III курс
 • Числени методи за диференциални уравнения - Инф, IV курс
 • Метод на крайните елементи - маг. ИМ и ММ, бакалаври
 • Теоретични основи на индустриалната математика 1 - маг. ИМ и ММ
Летен семестър (2016/2017)
 • Приложения на математиката за моделиране на реални процеси - изборен курс
 • Числени методи за диференциални уравнения - практикум - изборен курс
 • Числени методи - Математика, II курс
 • Числени методи - Математика и информатика, II курс
 • Математически модели и изчислителен експеримент - маг. ИМ и ММ, бакалаври
 • Практикум по математическо моделиране - маг. ИМ и ММ
 • Теоретични основи на индустриалната математика 2 - маг. ИМ и ММ

Публикации

I. Научни публикации

а. Динамични системи и приложения в биологията (популационна динамика) и медицината

 1. T. Ivanov, N. Dimitrova, Qualitative effects of introducing nonlinear birth and death rates for the predator in a predator-prey type model, Biomath 6 (2017), 1703167, http://dx.doi.org/10.11145/j.biomath.2017.03.167
 2. T. Ivanov, N. Dimitrova, A predator-prey model with generic birth and death rates for the predator and Beddington-DeAngelis functional response. Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 133 (2017) 111-123,  http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2015.08.003, IF:1.124.
 3. T. Ivanov, E. Nikolova, Stability analysis of an inflation of internally-pressurized hyperelastic spherical membranes connected to aneurysm progression. In: Advanced Computing in Industrial Mathematics (Eds. K. Georgiev, M. Todorov, I. Georgiev), Studies in Computational Intelligence 681 (2017) 61-74, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49544-6, SJR: 0.19. 
 4. T. Ivanov, N. Dimitrova, Analysis of a bioreactor model with microbial growth phases and spatial dispersal. Biomath Communications 2 (2015).
 5. E. Nikolova, T. Ivanov, Mathematical modelling and stability analysis of an inflation of a thin-walled hyperelastic tube with applications to abdominal aortic aneurysms. Series on Biomechanics 29 (2015) 78–84.
 6. Т. Иванов, Анализ на устойчивост и компютърни симулации в математически модели на хомогенни и нехомогенни биореактори.  Магистърска дипломна работа, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски" (2014).
 7. T. Ivanov, N. Dimitrova, On a predator-prey type model. Scientific Reports, No 2/2012, IMI, ISSN 1314-541X (2012).
b. Индустриална математика
 1. T. Ivanov, G. Lyutskanova, et al., Laboratory calibration of MEMS rate sensors, ESGI’120 Problems and Final Reports, ISBN 978-619-7223-31-6 (2016) 68-76.
 2. K. Danov, S. Dimova, T. Ivanov, Y. Novev, Shape analysis of a rotating axisymmetric drop in gravitational field: Comparison of numerical schemes for real-time data processing. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 489 (2016) 75–85, http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.10.028, IF: 2.752.
 3. I. Bazhlekov, S. Dimova, P. Hjorth, T. Ivanov, A. Slavova, R. Yordanova, Relaxation of surface tension after a large initial perturbation. ESGI’104 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-87-5 (2014) 48–59.
 4. Т. Иванов, К. Илиева-Стойчева, Числени симулации и анализ на резултатите от прилагането на математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Съюз на учените в България, Научни трудове, Том V (2014) 645–652.
 5. К. Илиева-Стойчева, Т. Иванов, Математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Годишник на МГУ (2014) 2123.
 6. I. Georgieva, C. Hofreither, T. Ilieva, T. Ivanov, S. Nakov, Laboratory calibration of a MEMS accelerometer sensor. ESGI’95 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-84-4 (2013)

II. Публикации, свързани с образованието по математика
 1. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Част 2. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 586–596.
 2. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 462471.
 3. Т. Иванов, Кратко ръководство за системата за компютърна алгебра Wolfram Mathematica. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 343–354.