Лични средства

СтатЛаб

 

 

Статистическа лаборатория СТАТЛАБ

към катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"

 

Мисия

    • да повишава общата статистическа грамотност и разпространява статистически знания като участва в проекти и предоставя консултантски услуги в областта на приложение на статистически методи и статистически софтуер в различни области от обществената практика; 
    • да подпомага научни изследвания във ФМИ и в други факултети при планиране на експерименти и обработка на данните, и по-общо, с приложение на вероятностни модели. 

Сътрудници

Студентите от бакалавърска програма „Статистика“, магистърска програма „Вероятности и статистика” и докторанти ще сътрудничат на Лабораторията, като натрупват опит, компетенции и стаж в областта на вероятностни модели, статистически процедури и алгоритми за анализ на данни, статистически софтуер, методики и практики за приложение на статистиката.
Статистическата лаборатория изпълнява своите функции в партньорство с външни на ФМИ организации и сътрудничество с други студенти и преподаватели от ФМИ, както и хонорувани преподаватели.

Състав:

гл. ас. д-р Нина Даскалова (ръководител)

проф. М.Божкова

гл. ас. д-р Мая Желязкова

гл. ас. д-р Деница Григорова

доц.  П.Матеев (гост)

 

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Статистическа лаборатория към катедра ВОИС

 

Съобщения

 

Статистическа лаборатория 2011 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2012 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2013 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2014 зимен  семестър: теми

Статистическа лаборатория 2015 зимен  семестър: теми

Статистическа лаборатория 2016 зимен  семестър: теми

 

 Задочно студентско състезание по стохастика "Димитър Въндев" - 2014

Условия на конкурса и задачите (тук и тук)   срок: 23 април 2014
Първа награда: 
Стоян Димитров, МП ВиС
Втора награда:
Елизабет Зарева, ФМИ, МП ММИ
Маргарита Николова, ФМИ, МП Оптимизация

Задочно студентско състезание по стохастика "Димитър Въндев" -  2015

 

Поредният тур на традиционното задочно състезание по стохастика за 2015 година стартира.

 

За най-добре представилите се наградите са сигурни - една първа и две втори.  ​Всички останали участници получават награда с положителна вероятност - функция от броя на правилните решения.

 

Действия към документ