Лични средства

доц. д-р Надя Златева

Надя Пейчева Златева

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

zlateva@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-504

Кабинет: 513 ФМИ

Образование и научни степени

 • 1999PhD

ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"

научна специалност: 01.01.11 Изследване на операциите

тема на дисертацията: Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ

 • 1992: Master of Science

ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”

специализация: изследване на операциите

втора специалност: учител по математика

тема на дипломната работа: Тангенциални конуси, монотонни оператори, субдиференциали от втори ред

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

Научни проекти

ръководител  на:  

 •      Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017 г., ФНИ на СУ

член на екипите на:    

 •      Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2015-2017), договор ДФНИ-И02/10, МОН България
 •      Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2009-2012), договор DO 02-360/2008, МОН България
 •      Evolution equations (2004-2005), изследователска мрежа, договор HPRN-CT-2002-00281, V рамкова програма на ЕС,  http://cordis.europa.eu/project/rcn/64797_en.html
 •      Subdifferential calculus (2002-2003), договор HPMF-CT-2001-01345, V рамкова програма на ЕС , http://cordis.europa.eu/project/rcn/62173_en.html
 • Многозначни изображения и приложения им в оптимизацията и негладкия анализ (1998-2000), МОН България

 • Геометричен функционален анализ (1998-2000), МОН България

 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална оптимизация (1998-2000), България и Италия

 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1995-1997), МОН България

 • Многозначни изображения и стабилност на оптимизационни задачи (1995-1997), МОН България   

Научно-образователни проекти

член на експертен съвет на:

 • Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент) (2017-2019),  договор BG05M2OP001-2.009-0013, МОН.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052, МОН.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018, МОН. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика

 

Приемно време за зимен семестър 2017/2018 академична година

вторник 11:00 –12:00 ч., 513 кабинет ФМИ

четвъртък 14:15 –15:15 ч., 513 кабинет ФМИ

 

Публикации