Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства ИС СУСИ-4 Указания за преподавател

Указания за преподавател

версия 5.11.2013 г.

Уважаеми преподаватели, този документ съдържа информация за възможностите, които информационната система СУСИ-4 ви предоставя. Съставен е във формата на въпроси и отговори.

Моля, пишете ни при възникване на проблеми и по всички въпроси, свързани с използването системата. За връзка с администраторите на системата за ФМИ вижте тук.


 1. Кой има достъп до СУСИ-4
 2. Как да вляза в СУСИ-4
 3. Препоръчителни дейности на преподавателя
 4. Как да получа списъка от студенти, записани за дисциплина, която преподавам *
 5. Как да видя кои са дисциплините, в които преподавам
 6. Как да видя кои протоколи са издадени за мен
 7. Как да проверя с какви данни съм регистриран
 8. Как да видя кой се записва за изборна дисциплина по време на кампанията за записване
 9. Как да контролирам записването за изборна дисциплина по време на кампанията за записване

* След приключване на кампанията за записване

 

 

1.  Кой има достъп до СУСИ-4

Достъп до системата СУСИ-4 имате, само ако предварително сте регистрирани в нея. Регистрираните се делят на две основни категории:

 • студенти
 • преподаватели и служители

При регистрацията преподавателят получава потребителско име и парола, които се ползват при влизане в системата.

Ако преподавателят има потребителско име и парола за факултетската поща, те са същите и за влизане в СУСИ-4. При неуспешен първи опит за влизане в СУСИ-4, паролата за пощата трябва „да се обнови”, т.е. да се смени, като новата може да съвпада със старата.

За да получи потребителско име и парола (и/или ако е необходимо да се регистрира), преподавателят (само за преподаватели от ФМИ или външни за СУ и преподаващи във ФМИ) трябва да се свърже (по електронната поща) с администраторите на системата за ФМИ

Начало

2.  Как да вляза в СУСИ-4

Адресът за вход в системата за преподаватели* е:  https://susi4.uni-sofia.bg

*Достъпът за преподаватели до системата СУСИ-4 без специален сертификат е възможен само от компютър в мрежата на Софийския университет/ФМИ.

Издаване и подновяване на сертификат за отдалечен достъп до системата СУСИ-4.

Адресът за вход в системата за студенти е друг!

За достъп до системата може да се използва всеки браузър (например Microsoft Internet Explorer, FireFox, Opera, Netscape, …).

След като е направена успешна връзка, се появява следният екран:

Екран-1                              

екран 1

 

В полето „Име” трябва да въведете потребителското си име, в полето „Парола” - паролата.

След успешно влизане в системата се получава екран, от който преподавателят може да избере различни дейности и услуги:

 

 Екран-2

екран 2


Групата, отбелязана с 1:

 • Начало – преминава се към начална страница, в която са различните роли на потребител (преподавател, студент, администратор, ....);
 • Помощ – получава се помощната информация за работа със системата;
 • Изход – изход от системата, като се получава екран 1.

Групата, отбелязана с 2, представлява входове към дейностите на преподавателя;.

Групата, отбелязана с 3, показва активния период, за който ще се отнасят извършваните дейности. Той може да се променя с дейността „Промяна на активния семестър”.

Начало

3. Препоръчителни дейности на преподавателя

Описаните препоръчителни дейности спомагат за коректното поддържане на информацията в системата. При забелязани несъответствия или при съмнение за некоректност на информацията преподавателят трябва да информира администраторите на системата.

 

При промяна на служебен телефон, адрес, ел. адрес, длъжност, научна степен и други, които са елемент от регистрацията му в системата:

 

Преди започване на всеки семестър:

 

Преди започване на сесията (отнася се за преподавателя-титуляр на дисциплина):

 • проверява своевременно ли са издадени протоколи за изпит за дисциплините, по които преподава (виж „Как да видя кои протоколи са издадени за мен”);
 • в деня преди изпита проверява дали притежава книжни копия на всички издадени за изпита протоколи;
 • проверява дали включените в протоколите студенти не се различават от неговите очаквания.

 

По време на изпит:

 • внася оценка в съответния „хартиен” протокол. Абсолютно недопустимо е внасяне на оценка в студентска книжка, без същата оценка да е внесена в протокол, който след изпита се връща попълнен в отдел „Студенти”.

 

След предаване на протокол от изпит:

Начало

4.  Как да получа списъка от студенти, записани за дисциплина, която преподавам

 • Изберете дейността „Справки”.
 • Изберете „Студенти, слушащи дисциплината”.

Получавате следния екран:

E-4-1

В полето „Факултет” изберете факултета, в който е регистрирана дисциплината. По подразбиране стойността на полето е факултетът, в който е регистриран преподавателят.

В полетата в реда „Семестър” изберете желаната учебна година (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (летен или зимен).

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Като изберете „Търси”, ще се появят всички дисциплини (за посочената година и семестър), за които участвате в екипа (независимо дали сте титуляр, водите лекции, упражнения и т.н.). Едно възможно състояние на екрана е следното:

E-4-2

Като изберете желаната дисциплина, ще получите файл във формат на Excel със списъка на студентите, които са записани за дисциплината.

Трябва да се има предвид следното:

 • когато дисциплината е изборна, студентите, които записват дисциплината със средствата на системата, се прехвърлят в списъка, получен чрез „Студенти, слушащи дисциплина”, веднага след приключване на периода за записване на изборни дисциплини;
 • през периода на записване на изборни дисциплини списъкът на студенти, които са се записали (и статута на записването им), може да получите, като  влезете в дейността „Кампания за изборни курсове” и осъществите подобни на посочените по-горе дейности (виж „Как да видя кой се записва за изборна дисциплина по време на кампанията за записване”).

Начало

5. Как да видя кои са дисциплините, в които преподавам

Имате възможност да видите всички дисциплини, в които сте включен като преподавател.

 • Изберете дейността „Реални дисциплини”.
 • Изберете „Търсене на одобрени реални дисциплини”.

Получавате следния екран:

E-5-1

Трябва да настроите желаните от вас стойности на отделните полета, както следва:

 • Факултет: По подразбиране е факултетът, в който сте регистриран като преподавател. Ако дисциплините, които Ви интересуват, са от учебен план на друг факултет, трябва да изберете съответния факултет.
 • Само дисциплини, на които съм титуляр: ако изберете, ще се покажат дисциплините, на които сте титуляр.
 • Само дисциплини, по които преподавам (по подразбиране е избран): ако изберете, ще се покажат дисциплините, в които преподавате, но може и да не сте титуляр.

Ако изберете и двата чек-бокса, ще се покажат всички дисциплини, на които сте титуляр и едновременно с това участвате в преподавателския екип.

Ако не изберете нито един чек-бокс, ще се покажат всички дисциплини във факултета, които удовлетворяват останалите посочени изисквания.

 • В полетата в реда „Семестър” изберете желаната учебна година (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (летен или зимен). Може да изберете и друга година и семестър, за който искате да видите в преподаването на кои дисциплини сте участвали.
 • В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Един възможен резултат е следният:

 E-5-2

Начало

6. Как да видя кои протоколи са издадени за мен

Достъп до протоколите има само преподавателят-титуляр на дисциплина.

 • Изберете дейността „Редакция на протоколи”.

Получавате следния екран:

E-6-1

 

Трябва да настроите желаните от Вас стойности на отделните полета, както следва:

 • Факултет: По подразбиране е факултетът на преподавателя. Трябва да се посочи факултета, в който се води дисциплината, за която искате да видите издадените протоколи.
 • Учебен план: ако се избере конкретен Учебен план, ще се покажат само протоколи, които са издадени за дисциплини от посочения Учебен план.
 • В реда Сесия посочете учебната година и сесията. Ако изберете „Всички сесии”, ще получите списък от всички протоколи, издавани за Вас (всички години и всички сесии).
 • Статус: Оставя се неопределено или се посочва ограничение за статуса на протоколите, които ни интересуват (състоянието, в което е протоколът: редактиране – може да попълвате оценки; пратен за одобрение – попълнили сте протокола и сте го изпратили за одобрение от администратора; одобрен – протоколът повече не може да се променя).
 • Факултетен номер: ако посочите факултетен номер на студент, ще се покажат само протоколи, в които присъства посоченият студент.

Един възможен резултат след избор на „Търси” е следният:

E-6-2

Начало

7. Как да проверя с какви данни съм регистриран

 • Изберете дейността „Справки”.
 • Изберете „Данни за мен”.

Получавате цялата информация, с която сте регистрирани в СУСИ-4.

Начало

8. Как да видя кой се записва за изборна дисциплина по време на кампанията за записване

Всеки преподавател, който участва в преподавателски екип на дисциплина, може по всяко време от кампанията за записване на изборни дисциплини да види кои студенти и с какъв статут са се записали за дисциплината. За тази цел:

 • Изберете дейността „Справки”.
 • Изберете „Кампания за изборни дисциплини”.

Получавате следния екран:

E-8-1

В полето „Факултет” по подразбиране е факултетът, в който сте регистрирани като преподавател. Ако дисциплината, за която се интересувате, е от друг факултет, трябва да изберете него.

В полето „Учебна година на дисциплината” изберете учебната година, за която е обявена изборната дисциплина - по подразбиране е активната в момента. Може да изберете и минала учебна година, за да направите справка как тогава е протекло записването за изборните дисциплини или бъдеща учебна година, ако за нея е стартирана кампания за записване (напр. такъв е случаят, когато все още сме в лятна сесия, а е стартирана кампания за зимната сесия на следващата учебна година).

В реда „Семестър” изберете учебната година и семестъра (летен или зимен), за който е предложена дисциплината.

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички изборни дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Изберете „Търси”. Получава се списък от дисциплините за посочения факултет, година и семестър, за които вие сте в преподавателския екип. Една примерна възможност е следната:

E-8-2

 

Избирате желаната дисциплина (в случая сме избрали „Cisco Academy”). Формира се файл (във формат на Ексел), който съдържа списъка от записаните студенти и статута на записването и има следния вид:

E-8-3


Начало

9. Как да контролирам записването за изборна дисциплина по време на кампанията за записване

Контрол върху записването на студенти за изборна дисциплина може да упражнява само титулярът на дисциплината. За тази цел:

 • Изберете „Кампания за изборни дисциплини”.

Получавате следния екран:

E-9-1

 

В полето „Факултет” по подразбиране е факултетът, в който сте регистрирани като преподавател. Ако дисциплината, за която се интересувате, е от друг факултет, трябва да изберете него.

В реда „Семестър” изберете учебната година, за която е обявена изборната дисциплина (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (зимен или летен). Може да изберете и минала учебна година, за да направите справка как тогава е протекло записването за изборните дисциплини, или бъдеща учебна година, ако за нея е стартирана кампания за записване (напр. такъв е случаят, когато все още сме в лятна сесия, а е стартирана кампания за зимната сесия на следващата учебна година);

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички изборни дисциплини в които сте титуляр за посочения семестър.

Изберете „Търси” и получавате списъка от дисциплините, на които сте титуляр за посочения семестър и факултет. Например:

E-9-2

 

Избирате желаната дисциплина (в примера сме избрали „Увод в програмирането-практ.”) и получаваме екран от следния вид:

E-9-3E-9-4

В горната част е списък от имената на записаните студенти, следвани от статута, с който са се записали. Преподавателят-титуляр има следните възможности:

 • да види какво е студентското състояние на всеки студент: избира името на студента;
 • да отпише студент (или група студенти) от дисциплината: избира чек-боксовете на желаните студенти и след това избира „Отписване на избраните студенти”. Всеки отписан студент получава служебно съобщение, че преподавателят го е отписал от дисциплината;
 • да изпрати съобщение на отделен студент или група студенти:
  Избира чек-боксовете пред студентите;
  Попълва полето „Относно” и желания текст в полето под него;
  Избира „Изпрати съобщение”.

Начало

Действия към документ