Лични средства
Вие сте тук: Начало Обяви за публична защита

Обяви за публична защита

Обяви за публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

 

  • Деница Цветанова Манова"Методология за тестване на композиции от уеб услуги", 17 октомври 2017 г., 11:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Мира Изак Бивас"Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част", 10 октомври 2017 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Райна Милкова Алашка, "Приложение на вероятностни модели за анализ на резултати от изпити и тестове", 8 септември 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Димитър Тодоров Георгиев"Алгоритмични методи за некласически логики”, 29 юни 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Сергей Александров Миланов, "Извличане на зависимости в потоци от данни", 6 юни 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
  • Николина Илиева Николова, "Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии", 17 февруари 2017 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 


Обяви за публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките”

 

  • доц. д-р ОГНЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ“Алгебрични, аналитични и геометрични изследвания върху някои крайно- и безкрайномерни Хамилтонови системи”, 21 февруари 2017 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.

 

 Хабилитационни и дисертационни трудове на кандидатите

 

АРХИВ

Действия към документ