Лични средства
Вие сте тук: Начало Обяви за публична защита Архив

Архив

Обяви за защита, ОНС доктор на науките

 • доц. д-р Красимир Янков Йорджев"Побитови операции и комбинаторни алгоритми с бинарни матрици, множества и графи", 21 ноември 2014 г., 13,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • проф. д-р Георги Добромиров Димов"Релации от близостен тип в булеви алгебри и техните връзки с топологичните пространства", 17 октомври 2013 г., 18,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • доц. д-р Леда Димитрова Минкова"Разпределения при застрахователни модели на риск",  9 октомври 2012 г. от 16,00 ч., зала 325 „Мусала” на Факултета по математика и информатика.

Обяви за защита, ОНС доктор 

 
2016 г.
 • Албена Петрова Търнина"Семантично-ориентирани архитектури и използване на онтология за организиране на адаптивно търсене", 2 декември 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ана Александрова Авджиева"Някои асимптотически оптимални квадратурни формули", 15 ноември 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Людмил Василев Аначков"Делови игри и симулации в обучението", 26 октомври 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Пламен Ивайлов Траянов"Общи разклоняващи се процеси на Кръмп-Мод-Ягерс - модели и приложения в демографията" 7 октомври 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Красимира Янкова Костадинова"Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит", 7 октомври 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Татяна Маринова Иванова"Логики за релационни геометрични структури: дистрибутивна мереотопология, разширени контактни алгебри и свързани безкванторни логики", 6 октомври 2016 г., 14:15 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Петър Русланов Армянов, "Файлов формат за съхраняване на мултимедийна информация – поточен пренос на векторна анимация"1 септември 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Тодор Васков Цонков"Изследване на мнения и чувства от текстове в социалните мрежи"10 юни 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Александър Василев Александров"Екстремални свойства на някои класически ортогонални полиноми в комплексната равнина"10 май 2016 г.ж, 17:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Гергана Ангелова Лазарова"Извличане на знания от много източници на данни",  13 април 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Иван Димитров Георгиев"Субрекурсивна изчислимост в анализа",  18 февруари 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
2015, 2014 и 2013 г.
 • Константин Драганов Табаков"(2,3)-пораждане на някои крайни прости групи"20 ноември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Андрей Иванов Бъчваров"Моделиране на бизнес процеси: Моделиране на процесите на иновации в електроенергийната система"17 ноември 2015 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Теменужка Зафирова-Малчева"Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа”9 ноември 2015 г., 10:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Георги Иванов Георгиев"Неинтегруемост в смисъл на Лиувил на някои уравнения на Пенлеве от по-висок ред”, 28 октомври 2015 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Алексей Йорданов Николов„Задача на Протър за уравнения от променлив тип”, 19 октомври 2015 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Тодор Пламенов Чолаков"Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код", 6 октомври 2015 г., 11:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Радостина Юриева Русева"Моделиране на технологични иновации. Интегриран подход за моделиране на технологични иновации", 29 септември, 13:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Боно Стойчев Нончев, "MDL принцип за избор на модел при анализ на данни”, 25 септември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Татяна Любенова Тодорова"Три задачи от аналитичната теория на числата", 7 септември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Андрей Константинов Сариев"Определимост в степенни структури", 18 юни 2015 г., 14,00 ч., Заседателната зала на  Факултета по математика и информатика.
 • Сия Валентинова Цолова"Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании", 19 май 2015 г., 11,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Боян Бориславов Янков"Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България", 19 май 2015 г., 10,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Милко Красномиров Крачунов"Изкуствен интелект в биоинформатиката: Автоматизиран анализ и класификация на данни от паралелно секвениране", 23 април 2015 г., 10,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Антон Кирилов Зиновиев"Крайни модели чрез резолюция с термоиди", 14 ноември 2014 г., 13,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Милен Митков Чечев"Система за препоръчване на съдържание в социалната мрежа", 3 ноември 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ирина Здравкова Вутова"Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика", 31 октомври 2014 г., 12,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Елза Петрова Иванова-Димова"Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения", 23 октомври 2014 г., 16,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Владислав Владимиров Ненчев"Теории за време и пространство, основани на региони. Динамична релационна мереотопология", 23 октомври 2014 г., 13,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Асен Иванов Божилов"Екстремални задачи за малки и големи множества в графи", 14 октомври 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Иван Георгиев Христов"Числено изследване на статични и динамични режими в многослойни джозефсонови контакти", 7 октомври 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ставрос Андреу Ставру"Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи", 10 юли 2014 г., 9,00 ч., Блок 2, зала С на Факултета по математика и информатика. 
 • Стефан Володев Вътев"Омега спектри на структури", 10 юни 2014 г., 16,15 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Валерия Николаева Симеонова"Методи на soft-computing в изчислителната биология: Анализ на данни от геномно секвениране", 9 юни 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Борис Димитров Крайчев"Извличане и анализ на мнения и чувства от текст от онлайн източници", 3 юни 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Александър Владимиров Петков"Риманови и суб-Риманови многообразия със структури", 29 април 2014 г., 16,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Деница Парашкевова Григорова"EM алгоритми за "probit" модели със случайни ефекти", 25 април 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Стефан Владимиров Герджиков"Ефективен алгоритъм за приближено търсене в регулярни множества", 6 февруари 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Димитър Георгиев Димитров, "Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи – оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за модификация на модели и приложения", 30 септември 2013 г., 16,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Цветелин Стефанов Заевски, "Комбинирани процеси на Ито и Леви", 23 септември 2013 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Калин Георгиев Николов, "Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни)", 19 юли 2013 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Петър Ангелов Петров, "Интелигентни системи в биоинформатиката: намиране на съответствия между и обединяване на анатомични онтологии", 26 април 2013 г., 11,00 ч.,  Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Таня Георгиева Тонова, "Когнитивни модели за обучение по математика на ученици от 3-6 клас", 24 април 2013 г., 15,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ина Асенова Найденова, "Приложение на Data Warehouse системи за разкриване на знания: Разреденост на данните в многомерния аналитичен модел", 21 януари 2013 г., 12 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • гл. ас. Елиза Петрова Стефанова, "Отворени виртуални светове за професионално израстване", 10 декември 2012 г. от 8,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • гл. ас. Стела Иванова Русева, "Изграждане на система за защита от DDoS атаки", 5 октомври 2012 г. от 11,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
Действия към документ
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...