Лични средства
Вие сте тук: Начало Обяви за публична защита Архив

Архив

Обяви за защита, ОНС доктор на науките

 • доц. д-р Красимир Янков Йорджев"Побитови операции и комбинаторни алгоритми с бинарни матрици, множества и графи", 21 ноември 2014 г., 13,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • проф. д-р Георги Добромиров Димов"Релации от близостен тип в булеви алгебри и техните връзки с топологичните пространства", 17 октомври 2013 г., 18,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • доц. д-р Леда Димитрова Минкова"Разпределения при застрахователни модели на риск",  9 октомври 2012 г. от 16,00 ч., зала 325 „Мусала” на Факултета по математика и информатика.

Обяви за защита, ОНС доктор 

 
2016 г.
 • Албена Петрова Търнина"Семантично-ориентирани архитектури и използване на онтология за организиране на адаптивно търсене", 2 декември 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ана Александрова Авджиева"Някои асимптотически оптимални квадратурни формули", 15 ноември 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Людмил Василев Аначков"Делови игри и симулации в обучението", 26 октомври 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Пламен Ивайлов Траянов"Общи разклоняващи се процеси на Кръмп-Мод-Ягерс - модели и приложения в демографията" 7 октомври 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Красимира Янкова Костадинова"Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит", 7 октомври 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Татяна Маринова Иванова"Логики за релационни геометрични структури: дистрибутивна мереотопология, разширени контактни алгебри и свързани безкванторни логики", 6 октомври 2016 г., 14:15 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Петър Русланов Армянов, "Файлов формат за съхраняване на мултимедийна информация – поточен пренос на векторна анимация"1 септември 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Тодор Васков Цонков"Изследване на мнения и чувства от текстове в социалните мрежи"10 юни 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Александър Василев Александров"Екстремални свойства на някои класически ортогонални полиноми в комплексната равнина"10 май 2016 г.ж, 17:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Гергана Ангелова Лазарова"Извличане на знания от много източници на данни",  13 април 2016 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Иван Димитров Георгиев"Субрекурсивна изчислимост в анализа",  18 февруари 2016 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
2015, 2014 и 2013 г.
 • Константин Драганов Табаков"(2,3)-пораждане на някои крайни прости групи"20 ноември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Андрей Иванов Бъчваров"Моделиране на бизнес процеси: Моделиране на процесите на иновации в електроенергийната система"17 ноември 2015 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Теменужка Зафирова-Малчева"Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа”9 ноември 2015 г., 10:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Георги Иванов Георгиев"Неинтегруемост в смисъл на Лиувил на някои уравнения на Пенлеве от по-висок ред”, 28 октомври 2015 г., 16:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Алексей Йорданов Николов„Задача на Протър за уравнения от променлив тип”, 19 октомври 2015 г., 14:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Тодор Пламенов Чолаков"Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код", 6 октомври 2015 г., 11:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Радостина Юриева Русева"Моделиране на технологични иновации. Интегриран подход за моделиране на технологични иновации", 29 септември, 13:00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Боно Стойчев Нончев, "MDL принцип за избор на модел при анализ на данни”, 25 септември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Татяна Любенова Тодорова"Три задачи от аналитичната теория на числата", 7 септември 2015 г., 10:30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика. 
 • Андрей Константинов Сариев"Определимост в степенни структури", 18 юни 2015 г., 14,00 ч., Заседателната зала на  Факултета по математика и информатика.
 • Сия Валентинова Цолова"Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании", 19 май 2015 г., 11,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Боян Бориславов Янков"Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България", 19 май 2015 г., 10,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Милко Красномиров Крачунов"Изкуствен интелект в биоинформатиката: Автоматизиран анализ и класификация на данни от паралелно секвениране", 23 април 2015 г., 10,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Антон Кирилов Зиновиев"Крайни модели чрез резолюция с термоиди", 14 ноември 2014 г., 13,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Милен Митков Чечев"Система за препоръчване на съдържание в социалната мрежа", 3 ноември 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ирина Здравкова Вутова"Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика", 31 октомври 2014 г., 12,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Елза Петрова Иванова-Димова"Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения", 23 октомври 2014 г., 16,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Владислав Владимиров Ненчев"Теории за време и пространство, основани на региони. Динамична релационна мереотопология", 23 октомври 2014 г., 13,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Асен Иванов Божилов"Екстремални задачи за малки и големи множества в графи", 14 октомври 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Иван Георгиев Христов"Числено изследване на статични и динамични режими в многослойни джозефсонови контакти", 7 октомври 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ставрос Андреу Ставру"Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи", 10 юли 2014 г., 9,00 ч., Блок 2, зала С на Факултета по математика и информатика. 
 • Стефан Володев Вътев"Омега спектри на структури", 10 юни 2014 г., 16,15 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Валерия Николаева Симеонова"Методи на soft-computing в изчислителната биология: Анализ на данни от геномно секвениране", 9 юни 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Борис Димитров Крайчев"Извличане и анализ на мнения и чувства от текст от онлайн източници", 3 юни 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Александър Владимиров Петков"Риманови и суб-Риманови многообразия със структури", 29 април 2014 г., 16,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Деница Парашкевова Григорова"EM алгоритми за "probit" модели със случайни ефекти", 25 април 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Стефан Владимиров Герджиков"Ефективен алгоритъм за приближено търсене в регулярни множества", 6 февруари 2014 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Димитър Георгиев Димитров, "Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи – оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за модификация на модели и приложения", 30 септември 2013 г., 16,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Цветелин Стефанов Заевски, "Комбинирани процеси на Ито и Леви", 23 септември 2013 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Калин Георгиев Николов, "Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни)", 19 юли 2013 г., 14,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Петър Ангелов Петров, "Интелигентни системи в биоинформатиката: намиране на съответствия между и обединяване на анатомични онтологии", 26 април 2013 г., 11,00 ч.,  Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Таня Георгиева Тонова, "Когнитивни модели за обучение по математика на ученици от 3-6 клас", 24 април 2013 г., 15,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • Ина Асенова Найденова, "Приложение на Data Warehouse системи за разкриване на знания: Разреденост на данните в многомерния аналитичен модел", 21 януари 2013 г., 12 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • гл. ас. Елиза Петрова Стефанова, "Отворени виртуални светове за професионално израстване", 10 декември 2012 г. от 8,30 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
 • гл. ас. Стела Иванова Русева, "Изграждане на система за защита от DDoS атаки", 5 октомври 2012 г. от 11,00 ч., Заседателната зала на Факултета по математика и информатика.
Действия към документ
Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...