Лични средства
Вие сте тук: Начало Конкурси за академични длъжности

Конкурси за заемане на академични длъжности във ФМИ

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

 

За нуждите на Факултета по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски" обявява  конкурси:

 


За  главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 61/28.07.2017 г.

За доцент попрофесионално направление:

  • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 61/28.07.2017 г.

 

  

Повече информация (конкурси за академични длъжности обявени от СУ "Св. Кл. Охридски").

Действия към документ