Лични средства
Вие сте тук: Начало Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски""

Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)"

 

EU_logo_BG.jpg     Оперативна програма
 „Наука и образование за интелигентен растеж"
                                                                                      
logo-bg-right.jpg


На 21.04. 2017 г. стартира изпълнението на проект с договор №  BG05M2ОP0001-2.009-0013 "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)" на СУ "Св. Климент Охридски", финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж", който ще продължи до 1 януари 2019 г.

Проектът ще предостави възможност на докторанти, пост­докторанти, млади учени, преподаватели и студенти да осъществят мобилност с цел участие в международни научни форуми: конференции, семинари и др., участие в летни (зимни) научни школи в чужбина, краткосрочни научни визити във водещи чуждестранни научни центрове /Участие в международни форуми: 3 дни, Участие в летни школи и други обучителни форми в чужбина: 8 дни, Краткосрочни научни визити: 6 дни/. Ще се кандидатства електронно, като допълнителна информация за процедурата и документите за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на СУ, както и на сайта на ФМИ.  Бенефициентите докторанти, следва да владеят добре писмено и говоримо английски и/или езика на страната – домакин; да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания или да участват в текущ научен проект към СУ; да са на трудов договор (или да се обучават към момента в някоя от допустимите форми за обучение) в СУ. 

Ще бъдат организирани и провеждани и специализирани обучения за докторантите и студентите. Представителите на целевата група ще могат да повишават своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти. С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени общо четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета:

  1. Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити;
  2. Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове;
  3. Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката;
  4. Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

 

За повече информация:
Доц. д-р Мая Стоянова, e-mail: stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
Проф. д-р Красен Стефанов, e-mail: krassen@fmi.uni-sofia.bg 
Стефка Близнева, e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Съобщения:

  • Започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС)Поканата за кандидатстване е отворена. Цялата информация, както и пакетът с документи необходим за кандидатстване може да намерите тук.Действия към документ
Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...