Лични средства
Вие сте тук: Начало Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски""

Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)"

 

EU_logo_BG.jpg     Оперативна програма
 „Наука и образование за интелигентен растеж"
                                                                                      
logo-bg-right.jpg


На 21.04. 2017 г. стартира изпълнението на проект с договор №  BG05M2ОP0001-2.009-0013 "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)" на СУ "Св. Климент Охридски", финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж", който ще продължи до 1 януари 2019 г.

Проектът ще предостави възможност на докторанти, пост­докторанти, млади учени, преподаватели и студенти да осъществят мобилност с цел участие в международни научни форуми: конференции, семинари и др., участие в летни (зимни) научни школи в чужбина, краткосрочни научни визити във водещи чуждестранни научни центрове /Участие в международни форуми: 3 дни, Участие в летни школи и други обучителни форми в чужбина: 8 дни, Краткосрочни научни визити: 6 дни/. Ще се кандидатства електронно, като допълнителна информация за процедурата и документите за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на СУ, както и на сайта на ФМИ.  Бенефициентите докторанти, следва да владеят добре писмено и говоримо английски и/или езика на страната – домакин; да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания или да участват в текущ научен проект към СУ; да са на трудов договор (или да се обучават към момента в някоя от допустимите форми за обучение) в СУ. 

Ще бъдат организирани и провеждани и специализирани обучения за докторантите и студентите. Представителите на целевата група ще могат да повишават своята квалификация, работейки съвместно с български и чужди експерти. С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени общо четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета:

  1. Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити;
  2. Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове;
  3. Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката;
  4. Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

 

За повече информация:
Доц. д-р Мая Стоянова, e-mail: stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
Проф. д-р Красен Стефанов, e-mail: krassen@fmi.uni-sofia.bg 
Стефка Близнева, e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Съобщения:

  • Започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС)Поканата за кандидатстване е отворена. Цялата информация, както и пакетът с документи необходим за кандидатстване може да намерите тук.Действия към документ
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...