Лични средства
Вие сте тук: Начало Проекти МЛ & КЛ

Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване

English

  ЕС                         ЕСФ                         МОМН  

Европейски социален фонд 2007--2013
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Схема "Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени"


Договор №: BG051PO001-3.3.04/27/28.08.2009

Партньор: Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН
Проектът Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване (Договор № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г.) се финансира в рамките на схемата за безвъзмездна помощ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН.

 

 

 

Участници

В проекта Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване участват двайсет и двама докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" и Института за български език (ИБЕ).

Начало

 

Цели

Основната цел на предлагания проект е развитието на научния потенциал в България в областта на математическата логика, информатиката и компютърната лингвистика, което ще рефлектира пряко върху обхвата и качеството на научните изследвания и оттам върху развитието на различни сфери от икономическия и социалния живот на страната.

 

Проектът цели да осигури мотивация и подкрепа на докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти за пълноценна реализация в България по съвременни направления, в които у нас има остра нужда от млади специалисти (в математиката – математическа логика, в информатиката – търсене и извличане на информация и в лингвистиката – компютърна лингвистика). Взаимното проникване и интегриране на научните изследвания по математическа логика, информатика и компютърна лингвистика ще спомогне за създаването на условия за успешно интегриране в паневропейското изследователско пространство.

 

Специфичните цели на проекта включват:

І. Разширяване на обхвата, увеличаване на капацитета и подобряване на качеството на научните разработки в областта на математическа логика, информатика и компютърна лингвистика: обучение на 12 докторанти и 10 млади учени, пост-докторанти и специализанти, в рамките на цялостна стратегия от синхронизирани учебни и научно-изследователски дейности, ориентирана към перспективни и даровити млади изследователи.

 

ІІ. Формиране в целевата група на умения за:

1) ориентиране и извличане на релевантната информация от научна литература в области, близки до научната област на младия изследовател;

2) формулиране и решаване на научни проблеми, поддаващи се на решения с методи, усвоени в процеса на обучението;

3) самостоятелна работа и работа в екип;

4) усвояване на специфични методи за търсене и извличане на знания;

5) излагане и оценяване на собствените научни резултати;

6) намиране на общ език с представители на други научни области.

 

ІІІ. Изграждане на общност от млади учени, които да могат да обединяват знанията и потенциала си за интердисциплинарни изследвания и да се интегрират успешно в наши и международни научни колективи.

Начало

 

Дейности

Целите на проекта ще се реализират чрез редица дейности, обединени в Дейност 1: Подкрепа на нови и започнали докторски програми и Дейност 2: Програми за развитие на специализанти, пост-докторанти и млади учени


1.1. Тематично обогатяване на индивидуалните програми и планове за обучение на докторанти с нови тематично ориентирани лекционни курсове.

2.1. Изготвяне на индивидуални програми и планове за обучение и повишаване на квалификацията на специализанти, пост-докторанти и млади учени с нови тематично ориентирани лекционни курсове.

 
Целта на дейности 1.1 и 2.1 е да се предложат съвременни лекционни курсове за докторанти, специализанти, пост-докторанти и млади учени, с помощта на които да се обогати, разшири и задълбочи тяхната специализирана подготовка, съответно в областта на математическата логика и компютърната лингвистика. Предвижда се подготовката и провеждането на тематични лекционни курсове и практикуми в две научни направления: математическа логика (5 курса по 45 часа) и компютърна лингвистика (5 курса по 45 часа).


1.2 и 2.2. Разработване и реализиране на програма от интердисциплинарни курсове за обогатяване на общата математическа и лингвистична култура на докторанти, постокторанти, специализанти и млади учени по математическа логика, информатика и компютърна лингвистика

 
Чрез тези дейности ще се предложат интердисциплинарни курсове, които да разширят познанията по основи на математиката, информатиката и логика на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени с филологическо образование и общотеоретични езиковедски курсове за докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени с математическо образование с цел разширяване на обхвата на приложение на математическата логика.


Дейности 1.2 и 2.2 ще се осъществят чрез подготовката и провеждането на интердисциплинарни лекционни курсове и практикуми: основи на математиката, основи на информатиката и математическа логика (3 курса по 30 часа) за филолози и общо езикознание (2 курса по 30 часа) за логици.


Предвижда се всеки лекционен курс и практикум по 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 да завършва с решаването на самостоятелна задача, при успешното защитаване на която ще се издава сертификат.


1.3. и 2.3. Провеждане на научно-изследователски семинари и работни срещи


В рамките на дейности 1.3. и 2.3. ще се предостави възможността на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени да докладват за свои научни постижения, научните им резултати ще бъдат обсъдени на експертно равнище, ще получат оценка и препоръки за бъдеща работа.


В семинарите ще участват и изтъкнати международни експерти, които гостуват в България, като по този начин ще се даде възможност на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени да се запознаят със световните тенденции в съответните научни област.


Предвижда се провеждането на три семинара (по 15 срещи за всеки един):

1) Специализиран семинар по математическа логика;

2) Специализиран семинар по компютърна лингвистика;

3) Интердисциплинарен семинар.

 

Семинарите ще бъдат обявявани на интернет страниците на проекта, на сайтовете на ФМИ и ИБЕ.


1.4. и 2.4. Поощряване на академичната мобилност с участие в научни форуми и семинари.

   

Чрез дейности 1.4 и 2.4 ще се създадат реални възможности за повишаване на научната квалификация на докторантите, пост-докторантите, специализантите и младите учени в областта на математическата логика и компютърната лингвистика чрез участието им в научните форуми и семинари и представяне на самостоятелни разработки в сесиите с доклади на докторанти и млади учени.


В рамките на трите научни форума, които ще се организират в рамките на проекта: Workshop on Computability като сателитен към Logic Colloquium, Formal approaches to South Slavic and Balkan languages (2010), Workshop on Computability като сателитен към конференцията Computability in Europe (CiE), както и на лятната школа ESSLI (European Summer School in Logic, Language and Information) – представителите на целевата група ще имат възможност да изберат подходящи научни форуми в съответствие с конкретните си научни интереси, в които да участват, като същевременно ще могат да разширят интердисциплинарните си познания в останалите области.


1.5. и 2.5. Подкрепа за научни публикации в международно признати списания

 
Дейността е насочена към подкрепата при осъществяването на научни публикации на докторанти, от една страна, и на пост-докторанти, специализанти и млади учени, от друга. Под подкрепа се разбира обсъждане сред широк кръг от експерти, даване на експертни рецензии, провеждане на консултации. По този начин научните достижения на членовете на целевата група ще получат широко достояние в научната общност в страната и чужбина, което ще допринесе за тяхното утвърждаване и популяризиране на международно равнище, като едновременно с това ще се гарантира високото качество на научните разработки.


1.6. Научна и методическа подкрепа за оформяне, защита и публикуване на успешно защитените дисертационни трудове

   

Дейността е насочена към реализирането на практиката на европейските научни центрове да осигуряват финансова подкрепа за издаването на успешно защитените дисертационни трудове и достъпност до тях чрез гарантиране на минимална цена или безплатно разпространение. По този начин научните достижения на докторантите от целевата група ще получат широко достояние в научната общност, което ще допринесе 1) пряко: за тяхното утвърждаване като учени и разпространението на постигнатите резултати, 2) косвено: за популяризиране на научната и образователната дейност на партньорите по проекта, 3) подобряване на комуникацията в рамките на научната общност.

Начало

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...