Био- и медицинска информатика

Биомедицинската информатика е интердисциплинарна област. Тя свързва информатиката, медицината, биологията и здравеопазването, като позволява да се постигнат приложни и научни резултати, които са немислими, ако се използват единствено познанията във всяка една от тези научни области поотделно.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII212113 Информатика
Магистърска програма: 
Био- и медицинска информатика
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Био- и медицинска информатика
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Евгений Кръстев

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма е насочена към създаване на високо квалифицирани специалисти, които могат да намерят професионална реализация на своите знания и умения при провеждане на авангардни медицински, биологически и фармакологични изследвания, целящи създаване на високотехнологични продукти, основани на бази от знания.

Друг важен приоритет на обучението е създаването на кадри, необходими за успешна реализация на информационни системи в здравеопазването, академичните и индустриалните среди, при което се изискват задълбочени познания в интердисциплинарната област на биомедицинската информатика.

Програмата е подходяща за кандидати, завършили бакалавърски програми по Математика и информатика, Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Приложна математика, Статистика, Компютърна техника и технологии, Информационни и комуникационни системи и технологии и сродни на тях. На завършили компютърно инженерство, биология, медицина, химия или други специалности в зависимост от конкретния случай на кандидатите е възможно да се препоръчат допълнителни курсове за придобиване на необходимите базови знания по информатика или статистика.

Обучение

Обучението е с продължителност от 3 семестъра и изискуем минимален брой от общо 90 кредита за завършване на обучението, като последният семестър е предвиден за разработване на дипломен проект. Програмата на обучение включва курсове за придобиване на общо теоретична и специална подготовка в три основни области: биология, медицина и информатика. Лекторите по тези курсове са представители на водещи национални академични и научноизследователски центрове в съответните области. Това позволява студентите да изучават съвременни методи и постижения в областта на молекулярната биология, генетиката, медицинската биофизика и биомедицинската роботика.

В процеса на обучение студентите развиват умения за структуриране, анализиране, управление и използване  на информация от големи бази от данни (UMLS, Oracle и др.), като прилагат статистически методи за извличане на информация за нуждите на медицината и биологията. По-конкретно такива умения са необходими при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите и банките с генетична информация, както и при обработката на томографски, рентгенови и други медицински изображения и на различни медицински сигнали.

Професионални компетенции

Придобиват се знания по приложение на методи за картиране на генома, следващо поколение методи за секвениране; разработка на Интернет базирани медицински приложения, откриване на знания в данни, основни статистически методи в биостатистически изследвания, методи на медицинската биофизика, медицинска роботика и биометрия. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електронния бизнес и мениджмънт и управление на проекти. 

Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а избираеми курсове към всяка от трите основни области на обучение позволяват придобиване на специализирани знания и умения. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избираеми курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения. На всички студенти се предоставя възможност за провеждане на стажове във фирми и участие в европейски програми с цел усвояване на съвременни технологии и работа по иновативни проекти.

Професионална реализация

Магистърската програма Био- и медицинска информатика предлага усвояването на съвкупност от знания и умения, които отразяват някои от последните достижения на науката в тези области. По-конкретно това включва  изучаване на съвременни алгоритми за анализ и интерпретация на данни от молекулярно-биологични експерименти и изследвания, молекулярна биология и генетика, лекарствен дизайн с компютърни модели, компютърни методи за обработка, анализ и класификация на биомедицински данни, статистически методи и работа с големи по обем бази от данни в биоинформатиката, както и на специфични особености на информационните системи в здравеопазването. Съчетанието на тези знания и умения позволява на завършилите студенти да заемат подходящи работни места в производствени и академични организации както в България, така и в чужбина.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Био- и медицинска информатика574.7 KB

За информация и контакти

проф. д-р Евгений Кръстев 
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 503
e-mail: eck@fmi.uni-sofia.bg
сайт на програмата: http://bmi.fmi.uni-sofia.bg/index.html