Изчислителни системи (Временно присъединена към катедра "Мехатроника и роботика")

Академичен състав