За нас

Катедрата е основана през 1972 г. като подразделение на Единния център по математика и механика (повече информация може да бъде намерена в историческите бележки от Димитър Скордев). От 1989 г. катедрата е част от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Членовете на катедрата са специалисти в областта на теория на изчислимостта, теоретична информатика, модални и некласически логики, конструктивна математика.

Катедрата е отговорна за редица курсове от бакалавърските програми по "Информатика", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство", "Информационни технологии", "Математика", "Механика", "Статистика", "Приложна математика" и "Математика и информатика".

Катедрата е отговорна също и за магистърските програми за специалност Информатика и специалност Математика по „Логика и алгоритми“.