За нас

Катедра "Софтуерни технологии" e създадена през март 2007 г. и е най-новата катедра във Факултета по математика и информатика. Тя е първата в страната, чиято тематика обхваща обучението за прилаганите процеси и техники при разработване на съвременни софтуерни продукти и системи. Създаването на катедрата е в отговор на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии като по този начин се подпомага изграждането на силна и конкурентоспособна икономика. Основна цел е да се осигури едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

Катедрата осигурява обучението в специализираните дисциплини на бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“ като преподавателите четат лекции и в други бакалавърски и магистърски програми на ФМИ. Катедрата е създала и организира обучението на студенти в няколко магистърски програми по Информатика:

  • софтуерни технологии  (СТ), която е първата магистърска програма в България по тази специалност; 
  • защита на информацията в компютърните системи и мрежи (ЗИКСМ);
  • извличане на информация и откриване на знания (ИИОЗ);
  • технологии за знания и иновации (ТЗИ).

Катедра "Софтуерни технологии" подпомага научните изследвания в областта на софтуерните системи и услуги в България и се стреми да ги координира с инициативи на европейско ниво. Неин приоритет е да се превърне в двигател по пътя към трансформиране на ФМИ, и като цяло СУ, в изследователски университет. Основни научни направления, по които работят преподаватели от катедрата са: 

  • софтуерно инженерство; 
  • откриване на информация и знания;
  • управление на знания.