Диференциални уравнения

Обучението в докторантска програма по Диференциални уравнения има за цел да надгради и обогати знанията и уменията, придобити от студентите по време на обучението им в ОКС „бакалавър” и „магистър”, в съответствие с най-новите постижения в областта на математиката, както и на съвременните достижения в съответната научна област.

Основната цел и задачи на образователната дейност в докторантската програма са: изграждане на висококвалифицирани учени в научната област, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0601D / MI45M0602D / MI45M0603D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка