Диференциални уравнения

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0601D / MI45M0602D / MI45M0603D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка