Динамични системи и теория на числата

Програмата е предназначена за кандидати с бакалавърска степен в областта на математиката, естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по математика, физика, механика и др. Приемният изпит се състои в изнасяне на кратък доклад (25–30 мин.) по свободно избрана от кандидата математическа тема. 

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM212113 Математика
Магистърска програма: 
Динамични системи и теория на числата
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Динамични системи и теория на числата
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Ангел Живков

Насоченост, образователни цели

Крайната цел е студентите да получат достатъчна подготовка за започване на научна работа и преподаване в няколко области на съвременната математика: динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ. 

Обучение

Изучаваните в програмата дициплини са избираеми. За успешното завършване на програмата, студентът трябва да вземе осем курса, да изнесе два доклада на семинар и да защити дипломна работа.

Програмата завършва с подготовка и защита на дипломна работа за образователноквалификационната степен „Магистър по математика“. Работата върху дипломна работа се възлага и ръководи от научен ръководител, избран за всеки студент индивидуално. 

В процеса на писане на дипломната работа студентите придобиват навици и умения за работа над сериозни математически проблеми, както и за съставяне на сравнително дълги математически текстове. Изнасянето на доклади и защитата на дипломната работа допринасят за подобряване на комуникативните умения на студентите и ги подготвят за бъдеща преподавателска работа и участие в конференции.

Професионални компетенции

Студентите, посещавали избираемите курсове към магистърската програма „Динамични системи и теория на числата” и положили успешно съответните изпити придобиват знания в актуални и трудни области от съвременната математика - динамични системи, теория на числата, диференциална геометрия, някои раздели на теоретичната физика, топология, функционален анализ.

Професионална реализация

Завършването на тази магистърска програма предполага много добра подготовка за студенти, които възнамеряват да се посветят на научна или преподавателска работа. Те придобиват солидна подготовка и могат да кандидатстват за докторантура в областта на точните науки у нас и в чужбина. Обучението по програмата е полезно и за студенти, желаещи да се занимават с приложна математика, финанси, банково дело и др., тъй като, специалистите, притежаващи знания и умения в областта на чистата математика, са търсени от работодателите в тези области.

Учебен план

За информация и контакти

Ръководител: доц. д-р Ангел Живков
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 8161 788
е-mail: zhivkov@fmi.uni-sofia.bg