Академичен състав А-Я

Е

Професор, Доктор
Професор, Доктор
Доцент, Доктор
Заместник-декан научноизследователска и проектна дейност, мобилност
Главен асистент, Доктор
Главен асистент, Доктор