Академичен състав А-Я

Н

Професор, Доктор на науките
Професор, Доктор на науките
Главен асистент, Доктор
Признат изследовател (R2), Доцент, Доктор
Първо ниво изследовател (R1)