Цветан Кръстев Коцев

Цветан Кръстев Коцев

Главен асистент
Доктор

Имейл: 
tkotsev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 530
Кабинет: 
ФзФ-13А
Приемно време: 

За информация и контакти

Награди

Последни публикации

Образование и научни степени

 • 1983 - магистър, СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика 1988 - Доктор, Софийски университет

Научни интереси

 • Механика на флуидите
 • Механика на непрекъснатите среди
 • Моделиране на геотермални процеси

Научни проекти

Преподавателска дейност

 • Зимен семестър 2016-2017 
 • Упражнения по математика на специалности: 
 • Молекулярна биология 
 • Биотехнологии
 • Зимен семестър 2017-2018
 • Упражнения по математика на специалности: 
 • Биотехнологии
 • Летен семестър
 • Избираеми курсове по "механика на непрекънати среди" и "Хидродинамика"

Списък с публикации

  1. Коцев, Ц. Числено изследване на хидродинамичното взаимодействие на два кръгови цилиндъра, обтичани от равномерен, стационарен, вискозен поток, 5-ти конгрес по Теоретична и приложна механика, Варна, България, Септ. 23-29, pp. 651-656, 1985.

   Kotsev, Ts. Steady Flow Around Two Elliptic Cylinders in Tandem Arrangement, 15-th Jubilee session, BSHC, Varna, Bulgaria, Oct. 6-11. 1986.

   Kotsev, Ts. On the Flow Around Two Elliptic Cylinders in Tandem Arrangement, Comptes rendus de l Academie Bulgare des Sciences, Tome 40, No. 5, pp. 21-24, 1987.

   Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Хидродинамично взаимодействие между два сплеснати сфероида в равномерен вискозен поток при умерени числа на Рейнолдс, Теоретична и приложна механика, София, XVIII, No. 3, pp. 36-43, 1987.

   Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Unsteady Viscous Flow Past Two Bodies, Proc. of Int. Conf. on Num. methods and Appl., Sofia, Bulgaria, August 22-27, pp. 234-239, 1988.

   Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Unsteady Viscous Flow Around Two Elliptic Cylinders, Comptes rendus de l Academie Bulgare des Sciences, Tome 42, No. 2, pp. 53-56, 1989.

   Kotsev, Ts., Zapryanov, Z. Numerical Study of Steady Flow past Two Equal Elliptic Cylinders at Moderate Reynolds Numbers, Theor. And Appl. Mech., Sofia, No. 2, pp. 58-70, 1989.

   Kotsev, Ts. Impulsively Started Viscous Flow past Two Spheroids, 6-th congress in Theor. And Appl. Mech., Varna, Bulgaria, Sept. 23-29, pp. 314-317, 1989

   Kotsev, Ts., Dobreva, M., Numerical Study of the Impulsively Started Viscous Flow past two Elliptic Cylinders in Tandem. Abstracts of papers presented at 1-st European Fluid Mech. Conference, Cambridge, UK, 16-20 Sept., 1991.

   Kotsev, Ts., Numerical Study of the Fluid Dynamics and Mass transfer of an Ultrafiltration Performance in a Tube Membrane Module, Int. Journal of Eng. Science, vol. 32, No. 2, pp. 359-368, 1993.

   Hristov, Vl., Kotsev, Ts., Хелиева снимка на Софийската котловина, Списание на Българското геологическо дружество, год. LIV, кн, 3, pp.121-126, 1993

   Ц. Коцев, С. Колев, Вл. Христов, Моделиране на движението на подземни води и преноса на замърсители, породени от разлика в плътностите по долината на Вълчо дере (след хвостохранилище „Елешница“), Инж. Геология и хидрогеология, кн. 31, 2018.

   Ts. Kotsev, Viscous flow around spherical particles in different arrangements, MATEC Web of Conferences – NCTAM, 145,  2017,

   Ts. Kotsev , Unsteady Density  Driven Flow and Contaminant Transfer in a Regional Aquifer, Proc. of 13-th NCTAM, Sofia, Sept. 2017.

Персонални страници