Евгений Христов Кръстев

Евгений Христов Кръстев

Професор
Доктор
Имейл: 
eck@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 503
Кабинет: 
ФМИ-519
Приемно време: 

понеделник 8.15-9.15 ; сряда 17- 18

Образование и научни степени

 • 2007: доцент във ФМИ на СУ "Кл. Охридски"
 • 2006: HPUX System Administration Certified Professional
 • 2002: главен асистент във ФМИ на СУ "Кл. Охридски"
 • 2000- 2001: Associate Professor, Computer Science Department (Nicosia) , Head of Department at American University of Technology (Lebanon)
 • 1996- 1999: Associate Professor, Computer Science Department (Nicosia) , Head of Department at Frederick Institute of Technology
 • 1993- 1996: Преподавател във Frederick Institute of Technology, Cyprus(Nicosia)
 • 1988: научен сътрудник I ст. в Лаборатория Мехатроника на СУ "Кл. Охридски"
 • 1986: Доктор, СНС по информатика и приложна математика при ВАК
  Тема на дисертацията: “Траекторно кинематично управление на манипулационни системи
 • 1982- 1985 редовна аспирантура към ФМИ СУ "Кл. Охридски" на тема “Траекторно кинематично управление на манипулационни системи” под ръководството на проф. дмн Л. Лилов
 • 1981: Магистър по Математика и Информатика, специализация “Устойчивост и управление на механични системи
 • 1974: Диплома за средно образование (и златен медал), 33 СПГ– гр. София

Научни интереси

Основните ми научни интереси са свързани с математическо и компютърно моделиране за разработката на програмно осигуряване в роботиката, обектно-ориентирано програмиране и приложенията му в съвременните операционни системи, моделиране и програмирането на релационни бази данни, клиент - сървър приложения, разработка на Интернет приложения.

Преподавателска дейност

 • лекции във ФМИ на СУ “Климент Охридски” по Съвременни ОС, ООП със C#.NET, ООП с Java, Среди за програмиране с VB.NET, ADO.NET програмиране на бази данни, Роботика и програмно осигуряване на роботизирани системи, Аналитична механика, Програмни приложения при изследване на нелинейни колебания (1982 - сега)
 • лекции във Frederick Institute of Technology (Nicosia, CYPRUS) и American University of Technology (Lebanon) по Съвременни ОС програмиране в UNIX среди, FORTRAN, C++, PASCAL, Object Oriented Programming, Compiler writing, Business Computing, Object oriented Software Engineering, Object Oriented Database management, Advanced Computer Networks, Algorithms and Complexity, Parallel Processing Algorithms, Multimedia, Програмиране на Cobol, Robotics (1993- 2002)
 • лекции във Frederick Institute of Technology (Nicosia, CYPRUS) по Master of Вusiness Administration subjects (Management Information systems, Computer- based information systems) (1993-1999)
 • лекции в дистанционни програми за обучение по компютърни науки за Empire State College at State University of New York- Software engineering, ООП със C#.NET, Java програмиране, Изкуствен интелект с приложения на PROLOG, Концепции на ОС с приложения на LINUX, PL/SQL програмиране за ORACLE, Networking, Computer security, ASP.NET програмиране, ADO.NET програмиране на бази данни (1994- 2004)

Списък с публикации

 1. Krustev E., L. Lilov "A new Method for Path Planning the Motion of Robot Arms" ZAMM, 67, Heft 4, pp. 99- 101 (1986)
 2. Krustev E., L. Lilov "The Minimum Time Problem for Redundant Robot Arms" Proc. of the Second Symposium Foundations of Kinematics, Dynamics and Control of Manipulation Robots, (Schwerin DDR) pp 89- 98 (1987)
 3. Lilov L. Krustev E. "A Geometrical Approach to the Solution of the Inverse Kinematic Problem" Proc. of the Third Int. Symposium "Foundations of Dynamics and Control of Manipulation Robots" (Varna Bulgaria) May 1988
 4. Krustev E., “A General Approach for the Computerized Synthesis of Robot Arm Motion”, Proc. of CEEDA ‘96, 3rd Int. Conf. on Concurrent Engineering and Electronic Design Automation (18- 19 Jan. 1996) Poole, UK pp. (435 - 440)
 5. Krustev E., “Planning the motion of Industrial Robot Arms”, The Cyprus Journal of Sc. And Technology, Vol. 1, No. 1, 1995, pp. 25- 29
 6. Vasseva E., Krustev E., “Theoretical Basis of European code for seismic design of structures- Eurocode 8”, The Cyprus Journal of Sc. And Technology, Vol. 1, No. 2, 1996, pp. 29- 41
 7. Vasseva E., Krustev E., Tzenov L., "Theoretical Analysis and Shaking Table Test of R/C Frame Designed according EC8", Proc. of Fourth Conf. On Earthquake Engineering, (17- 19 Sept. 97) Ankara, Turkey
 8. E. Krustev, "Remote Robot Arm Motion Control”, The Cyprus Journal of Sc. And Technology, Vol. 1, No. 3, 1997 pp. 95- 104
 9. Krustev E., Jalil K. "An Intranet Solution for Educational Institutions" The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 2, No. 1, 1998 pp. 5- 16.
 10. Vasseva E., Tzenov L., Krustev E., M. Casirati, G. Franchioni "Comparative Analysis of R/C Frame, Designed According to EC8 and to Bulgarian Seismic Code", Proc. of 11th Conf. On Earthquake Engineering, 1998 Balkema, Rotterdam
 11. Vasseva E., Franchioni G, Krustev E., "Seismic Design of R/C Frames: An Assessment of Behavior Factor and a Comparison of Eurocode 8 and the Bulgarian Seismic Code"12th World Conference on Eartquake Engineering, Auckland, New Zealand (January 2000)
 12. Е. Кръстев, ”Обобщен диференциален подход за кинематично управление на манипулатор с допълнителни степени на свобода", сб. Доклади на Националния младежки симпозиум “Математиката и приложението им в науката и техниката” юни 1983 ЦИНТИ
 13. L. Lilov, Krustev E., "On the Kinematic Control of Robot Arms with Redundancy", Proc. Of the International Conference ROBCON-2, Varna Bulgaria 1983
 14. Е. Кръстев, Л. Лилов ”Планиране на движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода при използване на хлъзгащ режим" сб. Доклади на Юбилейната научна сесия на ВТУ “Ангел Кънчев” окт. 1984
 15. Е. Кръстев, Л. Лилов ”Приложение на хлъзгащ режим при планиране на движението на манипулатор с допълнителни степени на свобода" сб. Доклади на Пролетната конференция на СМБ, април 1985р стр. 448- 453
 16. Е. Кръстев, ”Траекторно кинематично управление на манипулационни системи", сб. Доклади на Националния младежки симпозиум “Математиката и приложението им в науката и техниката” юни 1985 ЦИНТИ
 17. Krustev E., L. Lilov "Time- optimal kinematic Path Control of a Robot Arm with Redundancy", Proc. of the V- th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, (Varna Bulgaria Sept. 1985 ) pp. 189- 194
 18. Krustev E. "Algorithm for the Synthesis of a Redundant Robot Arm End Effector's time- optimal motion" Proc. of the V- th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sept. 1985 (Varna Bulgaria) pp. 182- 188
 19. Krustev E., L. Lilov, “Kinematic Path Control of Robot Arms” Proc. Of the International Conference ROBCON- 3 Oct. 1985
 20. Krustev E., L. Lilov "Path Motion with a Prescribed Velocity Profile" Proc. of the Int. Conference ROBCON- 3, (Varna Bulgaria Oct. 1985 ) pp. 225- 231
 21. Krustev E., L. Lilov, "Kinematic Path Control of Robot Arms with Redundancy", Technische Mechanik, 6,Heft 2, 35-42 (1985)
 22. Krustev E., L. Lilov "Kinematic Path Control of Robot Arms", Robotica International Journal of Information, Education and Research in Robotics and Artificial Intelligence", 4, No. 2, pp. 107- 116, (1986)
 23. Krustev E., L. Lilov "Extended Kinematic Path Control of Robot Arms", Robotica International Journal of Information, Education and Research in Robotics and Artificial Intelligence", 5, No. 1, pp. 45-53 (1987)
 24. E. Кръстев, Автореферат към дисертация “Траекторно кинематично управление на манипулационни системи" за присъждане на научната и образователна степен “доктор”, 1985, СУ “Кл. Охридски”- ФМИ
 25. E. Krustev, ”Student’s Manual for Modern Operating Systems”, СУ “Кл. Охридски”- ФМИ библиотека и http://is.fmi.uni-sofia.bg/t12, 2005
 26. E. Кръстев,”Ръководство за писане на Дипломна работа”, СУ “Кл. Охридски”- ФМИ библиотека и http://is.fmi.uni-sofia.bg/t12, 2005