Николина Илиева Николова

Николина Илиева Николова

Доцент
Доктор
Имейл: 
nnikolova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-205
Кабинет: 
ФМИ - 531
Приемно време: 

вторник 11:00 – 12:00
четвъртък 12:00 – 13:00

Образование и научни степени

 • 2014 – СУ "Св. Кл. Охридски". Докторантура към катедра ОМИ
 • 1991 - 1996, СУ "Св. Кл. Охридски", специалност Математика и информатика, квалификация: Учител по математика и информатика, степен: магистър

Научни интереси

 1. Методика на обучението по информатика и ИТ
 2. Иновативни методи за обучение
 3. ИКТ в обучението
 4. Електронно обучение в средното училище
 5. Обучението в профилираща подготовка по информатика в средното училище

Научни проекти

 1. Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014),  № BG051PO001-4.3.04-0018, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
  Позиции: експерт, преподавател, консултант
 2. Sheherazade, (2013 - 2014), Grundtvig Multilateral Project 518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP. http://www.sheherazade.eu/
  Introduces storytelling and the use of storytelling techniques as an educational strategy and a pedagogical tool in formal and non-formal adult learning. The project will develop adult learning practice using stories and oral storytelling in order to enhance the transversal key competences of disadvantaged citizens and to improve the language skills of adult learners.
 3. weSPOT (2012 - 2014), FP7-ICT-2011-8-318499. http://portal.ou.nl/web/wespot
  Propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today's curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology. weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge
 4. Нов шанс за успех ( 2011 - 2012), МОМН, BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни", съфинансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”
  http://novshans.mon.bg/ 
  Цели: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда
  Отговорности: Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали, Изготвяне на изпитни материали за сертифициране на обучението, експертна оценка на изпитни материали за сертифициране на обучението
 5. За по-качествено образование, 2012, МОМН
  Разработка на учебна програма по информатика за задължителна подготовка, гимназиален етап
  Разработка на държавни образователни изисквания, учебна програма и държавни зрелостни изпити по информатика за профилирана подготовка, гимназиален етап.
 6. Заедно в час, 2010 - 2012, подготовка на способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование. Организацията е част от мрежата Teach for All.
  http://zaednovchas.bg/bg/home
 7. УЦИЕО (Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст – проект към Фонд „Научни изследвания” - INZ01/0111 )
 8. Share.TEC (SHAring digital REsources in the Teaching Education Community), 2008 – 2011, програма eContentplus. Разработване на платформа за споделяне на електронни ресурси за обучение
 9. TENCompetence, 2006 – 2009, Шеста европейска рамкова програма. Разработка на концепции и програмни приложения за учене през целия живот
 10. UNITE (Unified eLearning environment for the school), 2005 – 2008, Шеста европейска рамкова програма, Допринасяне за усъвършенстване на Европейското обучение на ниво средни училища, базирано на общи, иновативни принципи в технологиите, педагогиката, сценарии за обучение, проверено чрез добре дефинирана рамка за валидация.
 11. Innovative Teacher – I*Teach, 2006 – 2008г, програма Леонардо да Винчи, НА Сократ. Разработка на практическа методология, подходи и средства, които да бъдат използвани от преподавателите в тяхната ежедневна работа за изграждане на обогатени с ИКТ умения у техните ученици.
 12. Innovative Didactics via Web Based Learning (IDWBL), 2005 - 2006г., програма Минерва, НА Сократ, Разработка и разпространение на иновативни методики за Уеб-базирано обучение.

Преподавателска дейност

 1. Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 2. Специфични въпроси от обучението по информатика и информационни технологии
 3. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
 4. Педагогически функции на интерактивна бяла дъска
 5. ИКТ в помощ на управлението на образователни проекти
 6. Съвременни образователни технологии
 7. Среди за програмиране
 8. Увод в програмирането
 9. Обектно-ориентирано програмиране
 10. Структури от данни в програмирането

Списък с публикации

I. Публикации(статии идоклади)

 1. Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Pavel Boychev (2013), Is it too late to be child? Is it too early to be adult?,  ANDRAGOGIKA Journal, Klaipeda University, 2013/1 (4), pp. 156 - 173 
 2. ISSN: 2029-6894
 3. Таня Тонова, Николина Николова (2013), Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, сп. Математика и информатика, изд. АЗ БУКИ, София, том 56, бр. 2, 2013, стр. 133 - 141
 4. Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова (2013), weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, стр. 172 - 182
 5. Николина Николова, Елиза Стефанова (2012), Думам ти дъще, сещай се снахо... (Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението), Международна конференция “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, 23 - 24 ноември 2012, София, България
 6. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova (2012), Inquiry-based science education in secondary school informatics – challenges and rewards, InSuEdu 2012 - 1st International Symposium on Innovation and Sustainability in Education,  1-st October 2012, Thessaloniki, Greece
 7. Tania Tonova, Nikolina Nikolova (2012), INNOVATIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS IN MATHEMATICS, ICERI2012 (5th International Conference of Education, Research and Innovation, 19th, 20th and 21st of November, 2012, Madrid, Spain) ICERI2012 Proceedings, pp. 836-843 
  ISBN: 978-84-616-0763-1 
  http://library.iated.org/view/TONOVA2012INN#  
 8. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, (2011),  I*Teach - an Innovative Methodology, in proceeding of UNESCO International Workshop Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies, Eds. E. Sendova, pp. 114 - 119
  Publisher: Za Bukvite, Sofia, Bulgaria,
  ISBN: 978-954-2946-19-9
 9. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Evgenia Sendova (2011) Op Art or the Art of Object-Oriented Programming, In Proceedings of Selected Papers, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, Bratislava, Slovakia, October 26 – 29, 2011, Eds.: Daniela Bezáková and Ivan Kalaš, pp.28
  ISBN: 978-80-89186-90-7
 10. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva (2011) Knowledge Sharing with Share.TEC portal, in Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, 25-26 August 2011, Bucharest, Romaniam pp. 273 - 278
  ISBN: 978-606-505-459-2
 11. Магдалина Тодорова, Христо Христов, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева (2011) Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 454 - 465 
 12. Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Евгения Сендова, Елица Пелтекова, Нели Хубенова, Мария Миладинова, Екатерина Кантарджиева (2011) От "пеперудeния полъх" до "вятърa на промяната" - поглед към училището на бъдещето,  Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 444 - 453 
 13. Красен Стефанов, Павел Бойчев, Елиза Стефанова, Атанас Георгиев, Николина Николова, Александър Григоров (2011) Цифровите библиотеки в обучението на учители, Поканен доклад,  Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 120 - 135
 14. Николина Николова, Елиза Стефанова (2011) Оп Арт или Оп-ИТ за арт-програмиране, Сборник научни доклади от международна конференция “Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век”, 6 - 8 април 2011, изд. Деметра, София, стр.  190 - 198
  ISBN: 978-954-9526-75-2
 15. Таня Тонова, Николина Николова (2011) Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактно мислене, Сборник научни доклади от международна конференция “Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век”, 6 - 8 април 2011, изд. Деметра, София, стр.  288 - 295
  ISBN: 978-954-9526-75-2
 16. Todorova M., Hristov H., Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E. (2010) Innovative Experience in Undergraduate Education of Software Professionals Project-Based Learning in Data Structure and Programming, in Proceeding of ICERI2010 Conference, 15 - 17 November 2010, Madrid, Spain, pp. 005141 - 005150
  ISBN: 978-84-614-2439-9
 17. Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E., Stefanov K., Boytchev P. (2010) A Study of Users Requirements for Metadata Repositories of Educational
 18. Zafirova-Macheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N. (2010) An interface for ontology based platform - the evolution of the ideas, In proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, pp. 47 - 54
  ISBN: 978-954-9526-71-4
 19. Todorova M., Hristov H., Stefanova E., Nikolova N. (2010) How to build up contemporary software professionals - Project-Based Learning in Data Structure and Programming, In proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010 , 84 - 88
  ISBN: 978-954-9526-71-4
 20. Kovatcheva E., Nikolova N., Stefanova E. (2010) Collaborative creativity of learners and teachers - learning by e-communication, In proceeding of conference e-learning 2010, Riga, 25-28 August 2010, pp. 209 - 214
  ISBN: 978-9984-30-181-5
 21. Stefanova E. et al. (2010) From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change”, In proceeding of Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris, France, 16-20 august 2010, pp.91
  ISBN: 978-80-89186-65-5
 22. Isufov R., Ismailova-Isufova B., Nikolova N.,  (2010) The crop circles – an inspiration for project-based learning in a Logo environment, In proceeding of Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris, France, 16-20 august 2010, pp. 60
  ISBN: 978-80-89186-65-5
 23. Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, К. Стефанов, П. Бойчев (2010) Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите, електронно списание Littera et Lingua,  брой Лято 2010,  
  ISSN: 1312-6172
 24. Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, П. Бойчев (2010), Да предизвикаме ограниченията вместо да ограничим предизвикателствата в обучението по ИТ, Поканен доклад в сборник статии от конференция “Образованието в информационното общество” (с.79-86), Пловдив, 27-28 май 2010г.
  ISSN 1314-0752
 25. Николина Николова, Красен Стефанов, Корнелия Тодорова, Елиза Стефанова, Мирослава Илиева, TENCompetence инструментариум и I*Teach методология в действие: изграждане на активна Уеб-базирана учителска общност, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, 2010/1, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/e107_files/downloads/2010/Broi%201/E.Nikolova_et.al.pdf
  ISSN: 1314-0086 
 26. Sendova E., Nikolova N., Stefanova E., Boytchev P., Kovatcheva E., (2009), Harnessing ICT for building a creativity-based society, 27-28 November 2009, Rome, In proceeding of the 4th IT Star workshop on ICT Skills, Education and Certification: Multi-Stakeholder Partnership (pp.34-50),
  ISBN 88-901620-5-8
 27. Nikolova, N., Stefanov, K., Todorova, K., Stefanova, E., Ilieva, M., Sligte, H., & Hernández-Leo, D. (2009). TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers’ community, Paper presented at the 'Open workshop of TENCompetence - Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty-event'. November, 19, 2009, Manchester, United Kingdom: TENCompetence.
 28. Boytchev, P., Kamenova, S., Sendova, E., Stefanova, E., Kovatcheva, E., Nikolova, N. (2009) IT for Innovative Educational Environments: Exploring, Authoring and Programming, In Proceedings of International Conference for Interactive Computer Aided learning – The Challenges of Life Long Learning ICL 2009, Ed. Michael E. Auer, Kassel University Press, Villach, Austria, 2009, pp. 434-444
  ISBN 978-3-89958-481-3
 29. E. Stefanova, N. Nikolova, E. Kovatcheva, P. Boytchev and E. Sendova (2009) Myths and Realities about Technology Enhanced Learning, in Proceeding of First International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, Sofia, Bulgaria, October 28-29, 2009, pp. 116 - 123
  ISBN: 978-954-9526-62-2
 30. Sendova, E., Boytchev,P., Stefanova,E., Nikolova, N., and Kovatcheva, E. (2009) Creating a Natural Environment for Synergy of Disciplines, In Proceedings of 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, Nice, France, September 29 – October 2, 2009 – Learning in the Synergy of Multiple Disciplines, Eds.: U. Cress, V. Dimitrova, and M. Specht, EC-TEL 2009, LNCS 5794, pp. 549–555, 2009.
  © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 31. E. Stefanova, P. Boychev, N. Nikolova, E. Kovatcheva, and E. Sendova (2009) Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT educations, Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, FORMATEX, Spain, 2009, pp. 206 - 211
  ISBN of Collection: 978-84-692-1788-7
  ISBN Vol.: 978-84-692-1789-4
 32. Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Павел Бойчев, Евгения Сендова (2009) Откривателството като част от преподаването в контекста на Информационните технологии, Математика и математическо образование 2009, Доклади на 38-ма пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 1 – 5 април 2009, стр. 319 – 328
  ISSN: 1313-3330
 33. Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, George Gachev (2008) The Challenges in the Secondary School e-Learning Process, 7-th European Conference on eLearning, ECEL 2008, Agia Napa, Cyprus, November 5- 7 2008, The Proceeding of the 7-th European Conference on e-Learning, Vol. 2, pp 205 – 213
  ISBN: 978-1-906638-22-1 Book
 34. Стефанов К., Стефанова Е., Николова Н., Илиева М. (2008) Превръщане на университетски преподаватели в компетентни учещи (или как да преплетем нова методика за обучение със средства за учене през целия живот), Том на конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, 20-21 септември, 2008 (в процес на отпечатване)
 35. Evgenia Sendova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, and Eugenia Kovatcheva (2008) Like a (School of) Fish in Water (or ICT-Enhanced Skills in Action), Informatics Education – Supporting Computational Thinking, 3-rd International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland, July 1 -4 2008, In Proceedings, pp 99 – 109,
  ISSN: 0302-9743, ISBN-10: 3-540-69923-6 Springer Berlin Haidelberg New York
  ISBN-13: 978-3-540-69923-1 Springer Berlin Haidelberg New York
 36. Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева (2008) ДА УЧИШ РИБИ ДА ПЛУВАТ (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), сп. Математика и информатка, кн. 2, 2008г, стр. 26 – 34
  ISSN: 1310 – 2230
 37. Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova (2008) Turning University Professors into Competent Learners, (2008), iJET № S1 / 2008, vol. 3, pp 46 – 52
  ISSN: 1863-0383
 38. E. Stefanova, M. Ilieva, N. Nikolova, K. Stefanov (2008) How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning, in "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", Edited by Henk Sligte and Rob Koper, Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008
  ISBN 978-90-6813-8474.
 39. E. Sendova, E. Stefanova, P. Boytchev, N. Nikolova, E. Kovatcheva (2008), IT Education - Challenging the Limitations instead of limiting the Challenges, in Proceeding of the Sixth International Conference on Informatics and Information Technology, February 10 - 14 2008, Molika, Bitola Macedonia, pp. 78 - 82 
 40. Николова Н. (2008) IDWBL Методологията в НПМГ, Новаторска дидактика за уеб-базирано обучение, ЦТИО, СУ, 2008, София, стр: 52 – 55
  ISBN: 978-954-92146-4-2
 41. Nikolova, N. (2007) Applying IDWBL Methodology at the National High School of Mathematics and Science, 3-rd Balkan Conference in Informatics, September 27 – 29 2007, Sofia, Bulgaria, Vol 2, pp: 263 – 270
  ISBN: 978-954-9526-42-4
 42. Nikolova, N., Miranowicz M., (2007) I*Teach Methodology in School Practice, 3-rd Balkan Conference in Informatics, September 27 – 29 2007, Sofia, Bulgaria, Vol 1, pp: 387 – 396
  ISBN: 978-954-9526-41-7
 43. Stefanova E., Sendova E., Nikolova I., Nikolova N. (2007) When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills, in Benzie D. and Iding M. (Eds). Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007 , CCIS, Northeastern University, Boston, MA
  ISBN-13:978-0-615-14623-2
 44. Стефанова Е., Сендова Е., Николова И., Николова Н. (2007) Обучавам = Уча?, сп. Математика и Информатика, 2007, кн. 4, стр. 3 – 13
  ISSN: 1310 – 2230
 45. д-р E. Сендова, Е. Стефанова, Е. Ковачева, д-р М. Добрева, Н. Николова (2006) Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си? (Помагало по информационни технологии за учителя-новатор), Национална конференция „Образование в информационното общество”, 13-14 октомври 2006, Пловдив, стр. 67 – 72

II.Учебнипомагала иметодическиръководства

 1. Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за V слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
 2. Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 3. Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VI слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 4. Елиза Стефанова, Николина Николова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VII слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 5. Николина Николова, Елиза Стефанова, Методически материали за учителя (книга за учителите), предназначени за провеждане на курсовете за усвояване на учебното съдържание по ИТ за V, VІ и VІІ клас от лицата над 16-годишна възраст 
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 6. Елиза Стефанова, Павел Бойчев, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова., ТИ и ИТ – помагало по ИТ за 7. клас и КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ, ИК „Анубис”, 2008
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 737 – 7
 7. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас , ИК „Анубис”, 2007
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 747 – 6
 8. Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., Бойчев П.,., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас , ИК „Анубис”, 2007
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 746 – 9
 9. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „Компютърът в моя свят” – помагало по ИТ за 5. клас , ИК „Анубис”, 2006
  ISBN-10: 954 – 426 – 723 – 9
  ISBN-13: 978 – 954 – 426 – 723 – 0
 10. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ: Компютърът в моя свят – помагало по ИТ за 5. клас” , ИК „Анубис”, 2006.
  ISBN-10: 954 – 426 – 726 – 3
  ISBN-13: 978 – 954 – 426 – 726 – 16.
 11. Николина Николова, Анелия Парушева, Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит, изд. ЛОДОС. София, 2002.
  ISBN: 954-9931-50-1