Ридван Мустафов Исуфов

Ридван Мустафов Исуфов

Асистент
Имейл: 
ridvan@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161-597
Кабинет: 
ФзФ-16
Приемно време: 

четвъртък 14-16
петък 14-16

Образование и научни степени

 • 1999 - Висше образование, Факултет по математика и информатика, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” - магистър по специалност математика и информатика с професионална квалификация учител по математика и информатика

Научни интереси

 • Методика на обучението по информатика
 • Диалогово-обучаващи програми по математика и информатика

Преподавателска дейност

Зимен семестър

 1. Училищен курс по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 3-ти курс, зала 403
 2. Училищен курс по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс, зала 403.
 3. Хоспитиране по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 4-ти курс
 4. Компютърни системи, задължителен курс за магистри, Виртуална култура - Философия
 5. Специализиран софтуер за обучение по математика, магистри, технологии на обучението по математика и информатика
 6. Факултатив – придобиване на учителска правоспособност

Летен семестър

 1. Методика на обучението по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 3-ти курс.
 2. Методика на обучението по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс.
 3. Практика по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс.
 4. Училищен обучаващ софтуер по математика, магистри, технологии на обучението по математика и информатика

Списък с публикации

 1. Исуфов М.  Р., -  Обучаваща програма по темата “форматиране на клетка в електронна таблица”, стр., 502-507, Международна научно-практическа конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - XXІ век ", Свищов, 16-18 октомври 2003
 2. Исуфов М. Р., - “Един начин за рационално използване на компютър в обучението по математика”, доклади от ХХХІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 341-347, Боровец, 1-4 април 2004.
 3. Исуфов М. Р., - “Диалогово-обучаваща програма за усвояване на косвения метод за доказване на твърдения”, доклади от ХХХІV Пролетна конференция на СМБ, стр. 333-337, Боровец, 6-9 април 2005.
 4. Исуфов Р., Ганчев Ив., Велчев А. - “Dialogue computer programs (DCP) in mathematics education. Modeling of problem solutions with Graphs. Mathematical models of chemistry problems and DCP aided lessons on chemistry”, доклади от Втора национална научно-практическа конференция, стр. 52-59, Пловдив, 2004.
 5. Исуфов М. Р., Ганчев Ив., - “Аналитико-синтетичен метод в Методиката на обучението по информатика и Информационните технологии”, 7-20 юни Свищов, 2005
 6. Исуфов М. Р., Ганчев Ив., -  “Евристиката в обучението по математика и информатика”, Македония, Скопие, 28.09 – 2.10. 2005 
 7. Петров, Ф., Исуфов, Р.– „Интернет базирана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по математика“ в доклади от ХХХVІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 312-318. Боровец, 1-4 април 2009;
 8. Николов, В. А., Исуфов, Р. – „Технология за съхраняване и осъвременяване на диалогово обучаващи програми“ в доклади от ХХХVІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 306-311. Боровец, 1-4 април 2009;
 9. Petrov, Ph., A., Popov, R., Itsufov – „Standardization of the development of educational dialogue computer programs“, in the book „Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education“,99-111, Plovdiv, 22-26 April 2009;
 10. Itsufov, R., Petrov,Ph.,– “Firststeps in constructing a theory of educationaldialogue computer programs”, MASSEEInternational Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia,16 – 20 September, 2009;

 11. Исмаилова-Исуфова, Б., Р. Исуфов–Голямаидея - все още с малка популярност” ХХХIX Пролетна конференция на СМБ,Албена, 6 - 10 април 2010;
 12. Isufov R.,Ismailova-Isufova B., Nikolova N.,T, "The crop circles – aninspiration for project-based learning in a Logo environment",In proceeding ofConstructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning andeducation: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris,France, 16-20 august 2010, pp. 60,ISBN: 978-80-89186-65-5.
 13. Исуфов, Р. - Четиричленната релация „Операции–Процедури–Дейности–Действия“ в системата „Oппродей“ и приносът ѝ за ефективно изпълнение на информационните процеси в електронните документи, сп. Математика и информатика, кн. 5, година LVIII, 2015