Ваня Христов Хаджийски

Ваня Христов Хаджийски

Доцент
Доктор
Имейл: 
hadzijski@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 971 1002 (442)
Кабинет: 
Блок 2-211
Приемно време: 

пн. 12-13, 212 ФМИ
ср. 14-16, 211 стая на бл. 2

Образование и научни степени

 • 1975: магистър по математика, Софийски университет, ФМИ
 • 1984: доктор (PhD), Софийски университет, ФМИ

Научни интереси

 • Теория на апроксимациите в комплексна област
 • Теория на потенциала

Преподавателска дейност

Зимен семестър на 2016/2017 г.   

Списък с публикации

 1. О мероморфной аппроксимации аналитических функций на относительно замкнутых множествах, Докл. БАН, т.30(1977), 12, 1679-1681.
 2. Заметка об одной теореме Нерсесяна-Рота, ПЛИСКА, т.4(1981), 31-35.
 3. Vitushkin’s type theorems for meromorphic approximation on unbounded sets, Complex Analysis and Applications, Varna’81, 229-238, Bulg.Acad.Sci.,Sofia,1984.
 4. О наилучшем приблжении в среднем на вещественной оси целыми функциями, Докл.БАН, т.36(1983,10,1269-1271.
 5. За най-доброто   приближение бърху реалната ос с цели функции от експонензиален тип, Годишник на СУ, т.78(1984), книга1-Математика, 73-81.
 6. Аналитически пренебрежимые множества относительно L  нормы, Докл.БАН, т.41(1988), 2, 33-35.
 7. Разпределение на нулите на редица от полиноми (съвместна с Т. Бояджиева), Годишник на ВУЗ, Приложна математика, т.24,(1994), 3.
 8. Jentzch type theorem for the zeros of a sequence of best rational approximants (съвместна с П. Бояджиев), Approximation theory, Colloq.Math.Soc.Janos Bolyai, 58, 97-102. North-Holland, Amsterdam, 1991.
 9. Distribution of zeros of a sequence of best rational approximants, Compt.rendus  de l’Acad. Bulg. Sci., v. 50(1997), 5, 5-8.
 10. Задачи по Комплексен анализ,Веди, София, 1997.
 11. Комплексен анализ, Ръководство (съвместно с П.Бояджиев), Университетско издателство “Св,Климент Охридски”, 2004.
 12.  Сборник по математика за 9-12 клас и кандидатстуденти (съвместно с К.Чакърян и Пл.Сидеров), Веди, 2000.