Живко Христов Петров

Живко Христов Петров

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
zhpetrov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 531
Кабинет: 
ФзФ-21

Научни интереси

  • Математически анализ
  • Аналитична теория на числата

Преподавателска дейност

Учебна 2021/2022 г.

  • Математически анализ на функции на една променлива, сп. Квантова и космическа теоретична физика (лекции)
  • Математически анализ на функции на много променливи, сп. Квантова и космическа теоретична физика (лекции)
  • Диференциално и интегрално смятане 1, сп. Приложна математика (упражнения)
  • Диференциално ининтегрално смятане 2, сп. Приложна математика (упражнения)

Списък с публикации