Зорница Якова

Зорница Якова

Имейл: 
yakova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/ 8161 535
Кабинет: 
213

Образование и научни степени

 • 2011 - до момента - задочен докторант към катедра Информационни технологии, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 2008 - 2010 - CCNP инструктор, CEE CCNP Networked Academy
 • 2007 - IT Essentials инструктор, Регионална Cisco Мрежова академия – СУ „Св.Климент Охридски”
 • 2004 - Network Security инструктор, AdvancedInformation Technology Consortium - Romania
 • 2001 - CCNA инструктор, Регионална Cisco Мрежова академия – СУ „Св.Климент Охридски”
 • 1995-2001 – Магистър - информатик, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”, Специалност Информационни системи
Преминати курсове и допълнителна квалификация:
 • 2014 - момента - Следдипломна професионалната квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“, Факултет по Математика и Информатика, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage (курс за инструктори), VMware Bulgaria
 • 2012 - Система за управление на съдържанието Moodle /Запознаване с работната среда и възможностите на системата; първо ниво; Създаване на електронно съдържание, в подходящ за Moodle формат; второ ниво), Центърът за образователни услуги - СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - Разработване и управление на европейски проекти, “БГ СЕРТ Регистър” ООД
 • 2011 - “Enhancing Success in European Proposals” - подготовката на проектни предложения и на управлението на проекти, EUROPLAN, UK
 • 2011 - Презентационни умения; Писмена комуникация с чуждестранни партньори; Източници на финансиране. Разработка и управление на европейски проекти, Центърът за Трансфер на Технологии към СУ ”Св. Климент Охридски”
 • 2005 - Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
Награди:
 • Грамота за високи постижения на международни олимпиади и състезания – 12 Септември, 2012 (В качеството си на ръководител), МОМН
 • Top Woman in Networking Award - May 17, 2012 (Instructor Excellence and Lasting contribution to Cisco Networking Academy), Cisco Systems
 • Инструктор с най-активен творчески подход, 20 Февруари 2009 г., 10 Години „Cisco мрежова академия“,     България

Научни интереси

 • Компютърни мрежи
 • Сигурност в компютърните мрежи
 • Облак-базирани технологии
 • Информационнни и комуникационни технологии
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Операционни системи

Научни проекти

 • 2013-2014 -BG051PO001-4.3.04-0018 „Разработване на програми за електронни форми надистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”

   Експерт, преподавател и консултант, Висшеобразование

     Разработване на електронни модули, курсове и новиучебни мултимедийни помагала.
    Създаване на учебна документация за програми с електронни форми на дистанционнообучение във ФМИ.
    Създаване на методика за разработване на електронни модули и курсове.
    Подпомагане на преподавателите от ФМИ в процесите на създаване и провеждане напрограми и курсове с използване на електронни форми на дистанционно обучение.
    Провеждане на електронни модули и курсове, включително онлайн сесии.

 • 2014 - HANDSON(Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT)

  MOOC Facilitator from Bulgaria group

    Подпомагане на участниците в онлайн електронен MOOCкурс за дизайн на учебни дейности, чрез различни информационни и комуникационнитехнологии,
    с цел допълнение към професионалния им опит.
    Провеждане на разяснителни онлайн сесии.

 • 2013-2014 -BG051PO001-3.1.09-0005 „Развитие на системата за квалификация и кариерноизрастване на академичния състав в Софийския университет „Св. КлиментОхридски“.

   Ключов експерт,Висше образование

     Разработване на учебни програми за квалификационникурсове.

 • 2013-2015 - Проект"Студентски практики"

  Академичен наставник,Висше образование

    Подготовка и/или съгласуване на програмата запрактическо обучение на студент/ите.
    Кореспонденция с ментор/ите.
    Потвърждаване и оценяване провеждането на приключилипрактики.

    Подпомагане на практическото обучение на студент/ите.

 • 2013 -FP7-ICT-2011-8-318499 Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry basedlearning (weSPOT)

  Външен техническиизпълнител, Висше образование

    Изследване на ролята на съвременните технологичнисредства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи вобучението по природните дисциплини.

 •  2012-2014 -BG051PO001-3.3.06 – 0052 „Формиране на нова генерация от изследователи вобластта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа натворческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади ученивъв ФМИ на СУ“.

  Бенефициент къмпроект, Висше образование

    Посещение на курсове към проекта.
    Участие в семинари, научни форуми (конференции,симпозиуми) и други събития по проекта.
    Създаване и подготовка на публикации, работа подисертационния труд.

Преподавателска дейност

Бакалаври
 • Операционни системи и офис приложения – практикум (избираем, ФМИ)
 • Основи на компютърните мрежи (избираем, специалности Информатика, 4 курс, ФМИ)
 • Компютърни мрежи (CISCO)-практикум (задължителен, специалност Математика и информатика, 2 курс, ФМИ)
 • Операционни системи и компютърни мрежи в училище (факултативен, специалност Математика и информатика, 4 курс, ФМИ)
Магистри
 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 2 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 3 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Практикум Cisco Academy 4 (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Сигурност в компютърните мрежи (избираем, специалност РСМТ, ФМИ)
СДК
 • Компютърни мрежи и операционни системи